Јавни конкурс за именовање замјеника директора – руководиоца Сектора за подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

30. jul 2021. | Конкурси за именовање Управе Агенције

Јавни конкурс за именовање замјеника директора – руководиоца Сектора за подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

Број: 1-01-34-2-3018-1/21                                                                                   

Мостар, 27.07.2021. године

 

На основу  члана 16. став (2) и (3), а у вези члана 17. Закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 43/09), члана 18. 19. и 21. Статута Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 63/10), а у вези са чланом 8. Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 7/03 и 37/03), и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за именовање замјеника директора – руководиоца Сектора за подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине број:1-01-34-2-3018/21 од 26.07.2021. године, Савјет Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ расписује:

 

 

Јавни конкурс за именовање замјеника директора – руководиоца Сектора за подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

 

 

1.  Замјеник директора - руководилац Сектора за подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ ........ (1 извршилац)

 

 а) Опис упражњене позиције, укључујући и појединости о улози потенцијалног кандидата:

    

1. Замјеник директора - руководилац Сектора за подршку руководи радом организацијске јединице Агенције. Одговоран је за управљање ресурсима, спровођење програма организацијске јединице којом руководи и програма Агенције у дијелу надлежности организацијске јединице; предлагање и спровођење пословне политике и планова пословања Агенције у дијелу надлежности организацијске јединице којом руководи; спровођење одлука директора и Савјета Агенције; учествовање у припремању полугодишњег и годишњег извјештаја о пословним активностима; спровођење свих других активности које директор и Савјет Агенције сматрају неопходним и потребним за ефикасно пословање Агенције у складу са Законом, Статутом и другим актима Агенције. Замјеник директора обавља и друге послове, на основу писаног овлашћења директора. Замјеник директора за свој рад одговара директору Агенције и Савјету Агенције, а у случају из члана 20. став (3) Статута, Савјету министара и Савјету Агенције.

     

Осим надлежности које су утврђене Законом и Статутом Агенције, обавља сљедеће послове и радне задатке утврђене Правилником: по овлашћењу директора Агенције представља Агенцију у земљи и иностранству; спроводи званичну координацију с међународним институцијама ICAO и EUROCONTROL у оквиру надлежности Сектора чијим радом руководи; учествује у спровођењу пословне политике Агенције, као и спровођењу одлука и других аката Савјета Агенције из домена Сектора чијим радом руководи; предлаже мјере ради утврђивања пословне политике и мјере за уређивање одређених питања којима се осигурава потпуно спровођење утврђене политике и других аката надлежних тијела Агенције; надзире и координира рад Сектора чијим радом руководи; обавља и друге послове по овлашћењу директора Агенције.

 

Период на који се именује:

 

Мандат чланова Управе траје  5 (пет) година с могућношћу само још једног поновног именовања.

 

б) На упражњене позиције може се именовати особа која испуњава сљедеће опште  и посебне услове:

 

Општи услови

 

а) да је старија од 18 година;

б) да није отпуштена из државне службе у институцијама Босне и Херцеговине, односно ентитета као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана  објављивања јавног конкурса;

в) да се на њу не односи члан IX, 1. Устава Босне и Херцеговине;

г) да има најмање VII степен стручне спреме техничког или друштвеног смјера;

д) да има најмање пет година радног искуства у цивилном ваздухопловству;

 

Посебни услови

 

1) има искуство у вођењу пројеката и пословних процеса из области цивилног ваздухопловства;

2)  има знање енглеског језика;

3) против исте није покренут нити се води кривични поступак за кривична дјела корупције и кривична дјела против службене и одговорне дужности, а која се односе на организовани криминал, што се доказује увјерењем Тужилаштва Босне и Херцеговине и  Суда Босне и Херцеговине;

 

в)  Попис потребних докумената које особа треба доставити:

 

- Биографију;

- Родни лист (не старији од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);

- Увјерење о држављанству Босне и Херцеговине (не старије од шест мјесеци);

- Овјерена копија факултетске дипломе (нострификована  диплома, уколико факултет није завршен у Босни и Херцеговини или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године);

- Доказ о траженом радном искуству (потврда, увјерење);

            - Доказ о искуству у вођењу пројеката и пословних процеса из области цивилног ваздухопловства;

- Доказ о знању енглеског језика;

- Доказ да се против њега не води кривични поступак (не старији од три мјесеца);

- Изјаву да није отпуштен из државне службе у институцијама БиХ, односно ентитета као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције (овјерена  од стране надлежног органа);

- Доказ да против њега није покренут, нити се води казнени поступак за кривична дјела корупције и кривична дјела против службене и одговорне дужности, а које се односе на организовани криминал, што се доказује увјерењем Тужилаштва Босне и Херцеговине и Суда Босне и Херцеговине; 

-          Изјаву да се на њега не односи члан IX, 1. Устава БиХ (овјерена од стране надлежног органа).

 

Документи се достављају у оригиналу или овјереној копији.

 

Напомена – документи се прилажу уз пријавни образац који се може преузети у сједишту Агенције или на веб страници www.bhansa.gov.ba.

 

г) Остале напомене

        

Сви кандидати с листе с ужим избором биће позвани  на интервју од стране Комисије за избор.

Прије датума одржавања интервјуа сваки кандидат с листе с ужим избором позваће се да Комисији за избор достави податке о ранијим непосредним руководиоцима од којих се могу добити препоруке и информације о кандидатима. Обрасци прописани Законом ће се попунити непосредно прије интервјуа.

Ниједан кандидат неће бити стављен на листу ужег избора уколико није повољно оцијењен према критеријима за именовање. Све информације у току поступка кандидовања су транспарентне, осим ако информације о подносиоцима пријава нису повјерљиве у смислу Закона о заштити личних података („Сл.гласник БиХ“, број 49/06;76/11 и 89/11).

Кандидати које након интервјуа препоручи Комисија за избор сматраће се да су успјешно прошли у отворену конкуренцију.

Заинтересована страна може поднијети приговор на коначно именовање, ако вјерује да у процесу именовања нису испоштовани принципи утврђени Законом о министарским, владиним и другим именовањима БиХ.

Приговор се подноси Савјету министара БиХ и Омбдусмену за људска права БиХ.

 

д) Подношење пријава

 

Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику БиХ“, „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ“, и дневним новинама: „Дневни аваз“, ,,Глас Српске“, „Вечерњи лист“ и „Ослобођење“.

 

Јавни конкурс остаје отворен 14 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“. Пријаве с траженим документима достављају се лично или препорученом поштом, на адресу:

 

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби

Босне и Херцеговине

Ортијеш бб

88.000 Мостар

 

Са назнаком:

„Јавни конкурс за именовање замјеника директора – руководиоца Сектора за подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине“

    

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

                                                                                                                                             Предсједавајући Савјета Агенције

                                                                                                                                                             Радивоје Пајић

Приложени документи

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA