Јавни конкурс за именовање замјеника директора – руководиоца Сектора за подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

9. jun 2023. | Конкурси за именовање Управе Агенције

Јавни конкурс за именовање замјеника директора – руководиоца Сектора за подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

Броj:1-01-34-2-2458-1/23
Мостар, 05.06.2023. године                                                                                                              

На основу  члана 16. став (2) и (3), а у вези члана 17. Закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине („ Службени гласник БиХ “, број 43/09), члана 18. 19. и 21. Статута Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 63/10), а у вези са чланом 8. Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 7/03 и 37/03), и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за именовање замјеника директора – руководиоца Сектора за подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине број: 1-01-34-2-2458/23 од 05.06.2023 године, Савјет Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ расписује:


Јавни конкурс за именовање замјеника директора – руководиоца Сектора за подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине


1.  Замјеник директора - руководиоца Сектора за подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ ........ (1 извршилац)

 а) Опис упражњене позиције, укључујући и појединости о улози потенцијалног кандидата:
    
1. Замјеник директора - руководилац Сектора за подршку руководи радом организацијске јединице Агенције. Одговоран је за управљање ресурсима, провођење програма организацијске јединице којом руководи и програма Агенције у дијелу надлежности организацијске јединице; предлагање и провођење пословне политике и планова пословања Агенције у дијелу надлежности организацијске јединице којом руководи; провођење одлука директора и Савјета Агенције; учествовање у припремању полугодишњег и годишњег извјештаја о пословним активностима; провођење свих других активности које директор и Савјет Агенције сматрају неопходним и потребним за ефикасно пословање Агенције у складу са Законом, Статутом и другим актима Агенције. Замјеник директора обавља и друге послове, на основу писменог овлаштења директора. Замјеник директора за свој рад одговара директору Агенције и Савјету Агенције, а у случају из члана 20. став (3) Статута, Савјету министара и Савјету Агенције.
     
Осим надлежности које су утврђене Законом и Статутом Агенције, обавља сљедеће послове и радне задатке утврђене Правилником: по овлаштењу директора Агенције представља Агенцију у земљи и иностранству; проводи званичну координацију с међународним институцијама ICAO и EUROCONTROL у оквиру надлежности Сектора чијим радом руководи; учествује у провођењу пословне политике Агенције, као и провођењу одлука и других аката Савјета Агенције из домена Сектора чијим радом руководи; предлаже мјере ради утврђивања пословне политике и мјере за уређивање одређених питања којима се осигурава потпуно провођење утврђене политике и других аката надлежних тијела Агенције; надзире и координира рад Сектора чијим радом руководи; обавља и друге послове по овлаштењу директора Агенције.

 

Период на који се именује:

Мандат чланова Управе траје  5 (пет) година с могућношћу само још једног поновног именовања.


б) На упражњене позиције може се именовати особа која испуњава сљедеће опште  и посебне услове:

Општи услови

а) да је старија од 18 година;
б) да није отпуштена из државне службе у институцијама Босне и Херцеговине, односно ентитета као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана  објављивања јавног конкурса;
в) да се на њу не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине;
г) да има најмање VII степен стручне спреме техничког или друштвеног смјера;
д) да има најмање пет година радног искуства у цивилном ваздухопловству;


Посебни услови

1) има искуство у вођењу пројеката и пословних процеса из области цивилног ваздухопловства;
2)  има знање енглеског језика;
3) против исте није покренут нити се води кривични поступак за кривична дијела корупције и кривична дјела против службене и одговорне дужности, а која се односе на организовани криминал, што се доказује увјерењем Тужилаштва Босне и Херцеговине и  Суда Босне и Херцеговине;

в)  Попис потребних докумената које особа треба доставити:

- Биографију;
- Родни лист (не старији од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);
- Увјерење о држављанству Босне и Херцеговине (не старије од шест мјесеци);
- Овјерена копија факултетске дипломе (нострификована  диплома, уколико факултет није завршен у Босни и Херцеговини или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године);
-  Доказ о траженом радном искуству (потврда, увјерење);
- Доказ о искуству у вођењу пројеката и пословних процеса из области цивилног ваздухопловства;
- Доказ о знању енглеског језика;
- Доказ да се против њега не води кривични поступак (не старији од три мјесеца);
- Изјаву да није отпуштен из државне службе у институцијама БиХ, односно ентитета као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције (овјерена  од стране надлежног органа);
- Доказ да против њега није покренут нити се води кривични поступак за кривична дјела корупције и кривична дјела против службене и одговорне дужности, а које се односе на организовани криминал, што се доказује увјерењем Тужилаштва Босне и Херцеговине и Суда Босне и Херцеговине; 
    • Изјаву да се на њега не односи члан IX 1. Устава БиХ (овјерена од стране надлежног органа).

Документи се достављају у оригиналу или овјереној копији.

Напомена – документи се прилажу уз пријавни образац који се може преузети у сједишту Агенције или на веб страници www.bhansa.gov.ba.

г) Остале напомене
        
Сви кандидати с листе с ужим избором биће позвани  на интервју од стране Комисије за избор.
Прије датума одржавања интервјуа сваки кандидат с листе с ужим избором позваће се да Комисији за избор достави податке о ранијим непосредним руководиоцима од којих се могу добити препоруке и информације о кандидатима. Обрасци прописани Законом ће се попунити непосредно прије интервјуа.
Ниједан кандидат неће бити стављен на листу ужег избора уколико није повољно оцијењен према критеријима за именовање. Све информације у току поступка кандидовања су транспарентне, осим ако информације о подносиоцима пријава нису повјерљиве у смислу Закона о заштити личних података („Сл.гласник БиХ“, број 49/06;76/11 и 89/11).
Кандидати које након интервјуа препоручи Комисија за избор сматраће се да су успјешно прошли у отворену конкуренцију.
Заинтересована страна може поднијети приговор на коначно именовање, ако вјерује да у процесу именовања нису испоштовани принципи утврђени Законом о министарским, владиним и другим именовањима БиХ.
Приговор се подноси Савјету министара БиХ и Омбдусмену за људска права БиХ.


д) Подношење пријава

Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику БиХ“, „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ“, и дневним новинама: „Дневни аваз“, ,,Глас Српске“, „Вечерњи лист“ и „Ослобођење“.

Јавни конкурс остаје отворен 14 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“. Пријаве с траженим документима достављају се лично или препорученом поштом, на адресу:

 

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби
Босне и Херцеговине
Ортијеш бб
88 000 Мостар

Са назнаком:
„Јавни конкурс за именовање замјеника директора – руководиоца Сектора за подршку Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине“

    
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

                                                                                    Предсједавајућа Савјета Агенције

                                                                                            Сања Шкулетић-Малагић

 

Приложени документи

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA