Јавни конкурс за именовање Управе Агенције (директора и два замјеника директора Агенције) за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

9. oktobar 2020. | Конкурси за именовање Управе Агенције

Јавни конкурс за именовање Управе Агенције (директора и два замјеника директора Агенције) за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

Broj: 1-01-34-2-3330-1/20

Мостар, 07.10.2020.godine

                                                                                                             

На основу  члана 16. став. (2) и (3) , а у вези члана 17. Закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине ( „ Службени гласник БиХ “, број 43/09), члана 18. 19. 20. и 21. Статута Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине („ Службени гласник БиХ“ број 63/10), а у вези са чланом 8. Закона о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине ( „ Службени гласник БиХ“ бр. 7/03 и 37/03), и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за именовање Управе Агенције (директора и два замјеника директора Агенције) за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине број:1-01-34-2-3330/20 од 28.09.2020.године, Савјет Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ расписује: 

 

 

Јавни конкурса за именовање Управе Агенције (директора и  два замјеника директора Агенције) за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

 

1. Директор Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ , ............(1 извршилац)

2. Замјеник директора - Руководилац Сектора за операције, технику и сервисе Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ ........ (1 извршилац)

3. Замјеник директора - Руководилац Сектора за подршку Агенције за пружање  услуга у ваздушној пловидби БиХ ........ (1 извршилац)

 

                  а) Опис упражњене позиције, укључујући и појединости о улози потенцијалног кандидата:

1. Директор предсједава Управом, руководи пословањем, заступа и представља Агенцију и одговара за законитост пословања Агенције. Директор је посебно одговоран за управљање ресурсима, програмима, службама и особљем Агенције; предлагање пословне политике Агенције; провођење пословне политике и планова пословања и развоја; провођење одлука Савјета Агенције; доношење општих аката Агенције; припремање полугодишњих и годишњих извјештаја о пословним активностима и њихово подношење Савјету Агенције; провођење свих других активности које Савјет Агенције сматра неопходним и које су потребне за ефикасно пословање Агенције, у складу са Законом о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине ( у даљем тексту: Закон), Статутом Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине ( у даљем тексту: Статут) и другим актима Агенције. 

 

Осим надлежности које су утврђене Законом и Статутом Агенције, директор обавља сљедеће послове и задатке утврђене Правилником о унутрашњој организацији и ситематизацији радних мјеста Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Хецеговине број 01-03-02-1649/12 ( у даљем тексту: Правилник); представља Агенцију у земљи и иностранству; проводи званичну координацију с међународним тијелима ICAO и EUROCONTROL у области пружања услуга у ваздушном саобраћају; осигурава законитост и транспарентност у раду Агенције и осигурава провођење интерне контроле; предлаже мјере за провођење утврђене пословне политике; извршавање закона и општих аката, као и одлука и других аката тијела Агенције и Савјета министара Босне и Херцеговине; надзире и координира рад замјеника директора и предсједава Стручним колегијем Агенције.

    

2. Замјеник директора - Руководилац Сектора за операције, технику и сервисе руководи радом организацијске јединице Агенције. Одговоран је за управљање ресурсима, провођење програма организацијске јединице којом руководи и програма Агенције у дијелу надлежности организацијске јединице; предлагање и провођење пословне политике и планова пословања Агенције у дијелу надлежности организацијске јединице којом руководи; провођење одлука директора и Савјета Агенције; учествовање у припремању полугодишњег и годишњег извјештаја о пословним активностима; провођење свих других активности које директор и Савјет Агенције сматрају неопходним и потребним за ефикасно пословање Агенције у складу са Законом, Статутом и другим актима Агенције. Замјеник директора обавља и друге послове, на основу писаног овлашћења директора. Замјеник директора за свој рад одговара директору Агенције и Савјету Агенције, а у случају из члана 20. став (3) Статута, Савјету министара и Савјету Агенције.

     

Осим надлежности које су утврђене Законом и Статутом Агенције, обавља сљедеће послове и радне задатке утврђене Правилником: руководи Сектором за операције, технику и сервисе (ANS), по овлашћењу директора Агенције представља Агенцију у земљи и иностранству; спроводи званичну координацију са међународним институцијама ICAO и EUROCONTROL у оквиру надлежности Сектора чијим радом руководи; учествује у предлагању пословне политике Агенције, као и провођењу одлука и других аката Савјета Агенције из домена Сектора чијим радом руководи; предлаже мјере којима се осигурава потпуно провођење утврђене политике и других аката надлежних тијела Агенције; обавља и друге послове по овлашћењу директора Агенције.

 

3. Замјеник директора - Руководилац Сектора  за подршку руководи радом организацијске јединице Агенције. Одговоран је за управљање ресурсима, провођење програма организацијске јединице којом руководи и програма Агенције у дијелу надлежности организацијске јединице; предлагање и провођење пословне политике и планова пословања Агенције у дијелу надлежности организацијске јединице којом руководи; провођење одлука директора и Савјета Агенције; учествовање у припремању полугодишњег и годишњег извјештаја о пословним активностима; провођење свих других активности које директор и Савјет Агенције сматрају неопходним и потребним за ефикасно пословање Агенције у складу са Законом, Статутом и другим актима Агенције. Замјеник директора обавља и друге послове, на основу писаног овлашћења директора. Замјеник директора за свој рад одговара директору Агенције и Савјету Агенције, а у случају из члана 20. став (3) Статута, Савјету министара и Савјету Агенције.

     

Осим надлежности које су утврђене Законом и Статутом Агенције, обавља сљедеће послове и радне задатке утврђене Правилником: по овлашћењу директора Агенције представља Агенцију у земљи и иностранству; проводи званичну координацију са међународним институцијама ICAO и EUROCONTROL у оквиру надлежности Сектора чијим радом руководи; учествује у провођењу пословне политике Агенције, као и провођењу одлука и других аката Савјета Агенције из домена Сектора чијим радом руководи; предлаже мјере ради утврђивања пословне политике и мјере за уређивање одређених питања којима се осигурава потпуно провођење утврђене политике и других аката надлежних тијела Агенције; надзире и координира рад Сектора чијим радом руководи; обавља и друге послове по овлашћењу директора Агенције.

 

Период на који се именује:

 

Мандат чланова Управе траје пет година, са могућношћу само још једног поновног именовања.

 

       б) На упражњене позиције може се именовати особа која испуњава сљедеће опште  и посебне услове:

 

Општи услови

 

а) да је старија од 18 година;

б) да није отпуштена из државне службе у институцијама Босне и Херцеговине, односно ентитета као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана  објављивања јавног конкурса;

ц) да се на њу не односи члан IX.1. Устава Босне и Херцеговине;

д) да има најмање VII степен стручне спреме техничког или друштвеног смјера;

е) да има најмање пет година радног искуства у цивилном ваздухопловству;

 

Посебни услови

 

1) има искуство у вођењу пројеката и пословних процеса из области цивилног ваздухопловства;

2) има знање енглеског језика;

3) против исте није покренут нити се води кривични поступак за кривична дјела корупције и кривична дјела против службене и одговорне дужности, а која се односе на организовани криминал, што се доказује увјерењем Тужилаштва Босне и Херцеговине и  Суда Босне и Херцеговине;

 

 

ц) Списак потребних докумената које особа  треба да достави:

- биографија;

- родни лист ( не старији од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења );

-увјерење о држављанству Босне и Херцеговине ( не старије од шест мјесеци)

-овјерена копија факултетске дипломе ( нострификована  диплома, уколико факултет није завршен у Босни и Херцеговини или је диплома стечена у некој другој држави након 06.04.1992. године),

-доказ о траженом радном искуству (потврда, увјерење);

-доказ о искуству у вођењу пројеката и пословних процеса из области цивилног

ваздухопловства;

-доказ о знању енглеског језика;

-доказ да се против њега не води кривични поступак ( не старији од три мјесеца);

-изјаву да није отпуштен из државне службе у институцијама БиХ, односно ентитета као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције (овјерена  од стране надлежног органа);

-доказ да против њега није покренут нити се води кривични поступак за кривична дјела

корупције и кривична дјела против службене и одговорне дужности, а које се односе на организовани криминал, што се доказује увјерењем Тужилаштва Босне и Херцеговине и Суда Босне и Херцеговине. 

-изјаву да се на њега не односи члан IX.1. Устава БиХ (овјерена од стране надлежног

органа);

 

Документи се достављају у оригиналу или овјереној копији.

 

Напомена – документи се прилажу уз пријавни образац који се може преузети у сједишту Агенције или на веб страници www.bhansa.gov.ba.

 

д) Остале напомене

        

Сви кандидати са листе са ужим избором биће позвани  на интервју од стране Комисије за избор.

Прије датума одржавања интервјуа сваки кандидат са листе са ужим избором позваће се да Комисији за избор достави податке о ранијим непосредним руководиоцима од којих се могу добити препоруке и информације о кандидатима. Обрасци прописани Законом ће се попунити непосредно прије интервјуа.

Ниједан кандидат неће бити стављен на листу ужег избора  уколико није повољно оцијењен према критеријима за именовање. Све информације у току поступка кандидовања су транспарентне, осим ако информације о подносиоцима пријава нису повјерљиве у смислу Закона о заштити личних података („Сл.гласник БиХ“ број 49/06;76/11 и 89/11).

Кандидати које након интервјуа препоручи Комисија за избор, сматраће се да су успјешно прошли у отворену конкуренцију.

Заинтересована странка може поднијети приговор на коначно именовање, ако вјерује да у процесу именовања нису испоштовани принципи утврђени Законом о министарским, владиним и другим именовањима БиХ.

Приговор се подноси Савјету министара БиХ и Омбудсмену за људска права БиХ.

 

е) Подношење пријава

 

Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику БиХ“, „Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ“,, и дневним новинама: „Дневни аваз “,,Глас Српске“, „Вечерњи лист“ и „Ослобођење“.

 

Јавни конкурс остаје отворен 14 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“. Пријаве са траженим документима достављају се лично или препорученом поштом, на адресу:

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби 

Босне и Херцеговине

Ортијеш бб

88 000 Мостар

 

„ Јавни конкурс за именовање Управе ( директора и два замјеника директора ) Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине“

    

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се узети у разматрање.

Приложени документи

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA