Sigurnost zračne plovidbe

Sigurnost zračne plovidbe

Sigurnost zračne plovidbe

Glavni cilj politike sigurnosti u zračnoj plovidbi BHANSA-e je u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti rizik od zrakoplovnih nesreća i incidenata prilikom pružanja usluga.

BHANSA u svom radu posebno naglašava sigurnost zračne plovidbe, u odnosu na komercijalne pritiske ili ograničenja. U Izjavi o politici sigurnosti zračne plovidbe BHANSA-e navodi se kako je sigurnost (safety) jedna od njezinih osnovnih poslovnih funkcija. Sve razine upravljanja, kao i svi zaposleni u BHANSA-i odgovorni su za dostizanje najvišeg stepena sigurnosti zračne plovidbe.

Ured za sigurnost zračne plovidbe (safety) BHANSA-e je zadužen za obavljanje poslova i zadataka koji se odnose na uspostavu i održavanje Sistema za upravljanje sigurnošću – Safety Management System (SMS). Kako bi ostvarila zadane ciljeve sigurnosti u zračnoj plovidbi, BHANSA je uspostavila Sistem upravljanja sigurnošću (Safety Management System – SMS) kojim se provode aktivnosti koje se sistemski utvrđuju i provode u cilju postizanja prihvatljive razine sigurnosti.

Odbor za sigurnost zračne plovidbe (Safety Committee – SC) je najviše tijelo sigurnosti zračne plovidbe BHANSA-e, koje na strateškoj razini razmatra sva bitna pitanja, prati provedbu i mjere koje se poduzimaju radi poboljšanja sigurnosti zračne plovidbe na razini organizacije.

U organizacijskoj strukturi BHANSA-e djeluju koordinatori za sigurnost zračne plovidbe (Safety Coordinators – Sco) i Specijalisti sigurnosti zračne plovidbe (Safety Specialists – SS) koji sarađuju s Uredom za sigurnost zračne plovidbe po pitanjima provođenja Sistema za upravljanje sigurnošću zračne plovidbe.
Sistem upravljanja sigurnošću zračne plovidbe BHANSA-e je zasnovan na primjeni zakonskih i podzakonskih propisa BiH, koji su usklađeni sa standardima i preporučenim praksama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i propisima Evropske unije – EU.

Osnovni referentni podzakonski propis je Pravilnik o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravlјanje zračnim prometom ("Službeni glasnik BiH" broj: 10/23)  kojim se utvrđuju opći i posebni zahtjevi za pružanje usluga zračne plovidbe u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine, a kako bi se osiguralo sigurno, redovno i efikasno odvijanje zračnog saobraćaja.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA