Partnerske organizacije i kompanije

Partnerske organizacije i kompanije

Partnerstvo s ključnim institucijama koje reguliraju oblast zračne plovidbe u Europi igra presudnu ulogu u razvoju tehničkih i ljudskih kapaciteta BHANSA-e, kao trenutačno najmlađeg pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u europskom zračnom prometu. Suradnja s ovim institucijama ostvarena je članstvom Bosne i Hercegovine u nizu međunarodnih organizacija koje se bave civilnim zrakoplovstvom.
 
BHANSA u ime države Bosne i Hercegovine sudjeluje u radu Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL), a unutar Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) u svim područjima vezanim uz usluge u zračnoj plovidbi. Kao nacionalni pružatelj usluga u zračnoj plovidbi, BHANSA je članica Udruge za kontrolu zračnog prometa (ATCA).
 

FAB CE

FAB CE je uspostavljen u okviru zajedničke inicijative sedam zemalja (Austrije, Bosne i Hercegovine Češke, Hrvatske, Mađarske, Slovačke i Slovenije) i pružaoca usluga u zračnoj plovidbi u Centralnoj Evropi. Zemlje članice su sklopile Sporazum 2011. g., kojem je BiH pristupila 5. maja 2011. godine.

Uspostavljanje devet funkcionalnih blokova (Functional Airspace Blocks – FABs) zračnog prostora u Evropi dio je inicijative za stvaranje Jedinstvenog evropskog neba (Single Europen Sky – SES). Cilj inicijative je stvaranje jedinstvenog evropskog zračnog prostora neovisnog o državnim granicama, s naglaskom na unapređenju sigurnosti, efikasnosti upravljanja troškovima i povećanju kapaciteta, te smanjenju kašnjenja u zračnom saobraćaju. Jedinstveno evropsko nebo, između ostalog, podrazumijeva i prekogranični servis tj. pružanje usluga u zračnom prostoru neke druge države, odnosno tržišno nadmetanje pružalaca usluga u zračnoj plovidbi u Evropi, isključivo na osnovu kriterija efikasnosti. Radi se o trenutačno najvažnijoj inicijativi koja se provodi pod okriljem Evropske komisije (EC) u području zračnog saobraćaja u Evropi.

Među najvažnijim zadaćama u saradnji pružalaca usluga u zračnoj plovidbi u FAB CE-u je izrada zajedničkog petogodišnjeg Plana efikasnosti (FAB CE Performance Plan) koji obuhvata upravljanje sigurnošću zračnog saobraćaja, kapacitetima, okolišem i troškovima. Saradnja se provodi i na drugim područjima, kao što su školovanje kontrolora letenja, optimizacija usluga u cilju povećanja efikasnosti, usklađivanje procesa modernizacije tehničkih sistema u skladu sa zahtjevima interoperabilnosti i sl.

www.fab-ce.eu

Članice FAB Ce 

Austro Control
https://www.austrocontrol.at/

BHANSA
http://www.bhansa.gov.ba/

Croatia Control
http://www.crocontrol.hr/

ANS CR Air Navigation Services of the Czech Republic
http://www.rlp.cz/

Hungaro Control
http://en.hungarocontrol.hu/

LPS SR Area Control Centre of Slovak Republic
http://www.vacc-slovakia.sk/

Slovenia Control
http://www.sloveniacontrol.si/

EUROCONTROL
Evropska organizacija za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL) jedan je od ključnih partnera u uspostavljanju potpune kontrole zračnog prostora BiH od strane domaćih institucija te provođenju Strategije za razvoj sistema upravljanja zračnim saobraćajem BiH. Upravo zahvaljujući ekspertizi stručnjaka EUROCONTROL-a , BHANSA je bila u mogućnosti poduzeti prve pionirske korake u preuzimanju kontrole nad zračnim prostorom Bosne i Hercegovine.

EUROCONTROL pruža usluge upravljanja zračnim saobraćajem ( Air Traff Menagmet -ATM), stručne usluge svojim državama članicama, zrakoplovnim partnerima, te evropskim i međunarodnim institucijama.

www.eurocontrol.int

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA