JAVNI OGLAS ZA IZBOR, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PRIJEM U RADNI ODNOS KONTROLORA ZRAČNOG SAOBRAĆAJA

5. novembar 2022. | Konkursi za posao

JAVNI OGLAS ZA IZBOR, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PRIJEM U RADNI ODNOS KONTROLORA ZRAČNOG SAOBRAĆAJA

Broj: 1-12-34-2-4251-1/22

Mostar, 01.11.2022. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 43/09), člana 24. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 63/10), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17. 10. 2012. godine, direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA 

IZBOR, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PRIJEM U RADNI ODNOS KONTROLORA ZRAČNOG SAOBRAĆAJA

 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje Javni oglas za izbor  kandidata za stručno osposobljavanje za stjecanje dozvole kontrolora zračnog saobraćaja i prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme kontrolora zračnog saobraćaja na lokacijama: Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla, a kako slijedi:

Oblasni kontrolor letenja – 14 kandidata
Prilazni proceduralni / aerodromski kontrolor letenja – 9 kandidata
Aerodromski kontrolor letenja – 2 kandidata
 

I Opis poslova i zadataka:

 

1. Oblasni kontrolor letenja
 

-       Izvršava poslove oblasne radarske kontrole letenja, u skladu sa propisanom tehnologijom rada;

-       Operativno odgovara za vođenje aviona unutar zračnog prostora za koji je odgovoran;

-       Pruža radarsku uslugu za kontrolisane avione dok se nalaze u kontrolisanom zračnom prostoru;

-       U posebnim slučajevima otkazivanja tehničke pomoći (radar) izvršava konvencionalnu kontrolu letenja u kontrolisanom zračnom prostoru;

-       Izvršava poslove i zadaće izvršnog kontrolora i kontrolora planera;

-       Odgovara za redovno, ekspeditivno i sigurno odvijanje zračnog saobraćaja u području svoje nadležnosti;

-       Unosi propisane podatke i informacije u ATM sistem i odgovara za njegovu ažurnost;

-       Pribavlja i prosljeđuje informacije potrebne za sigurno i nesmetano izvršavanje kontrole letenja;

-       Pruža svu potrebnu pomoć avionima u nuždi i opasnosti;

-       Izvršava usluge pružanja letnih informacija i poslove uzbunjivanja za sve poznate avione u skladu sa propisima;

-       Ostvaruje neposrednu koordinaciju s ostalim sektorima i radnim mjestima u Centru, kao i sa susjednim kontrolama letenja;

-       Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

2. Prilazni proceduralni / aerodromski kontrolor letenja


-       Izvršava poslove prilazne proceduralne i aerodromske kontrole letenja, u skladu sa propisanom tehnologijom rada;

-       Operativno odgovara za vođenje aviona u zoni prilazne i aerodromske kontrole letenja;

-       Ostvaruje neposrednu saradnju sa ostalim službama na aerodromu;

-       Izdaje informacije i odobrenja za avione unutar zone odgovornosti sa ciljem osiguravanja sigurnog, pravovremenog i redovnog protoka zračnog saobraćaja na aerodromu radi sprečavanja sudara između: aviona koji lete unutar dodijeljene zone kontrolnog tornja, uključujući i školske krugove, aviona koji se kreću na manevarskim površinama, aviona koji slijeću i polijeću, aviona i vozila koja se kreću na manevarskim površinama, aviona na manevarskim površinama i prepreka u toj zoni;

-       Pruža svu potrebnu pomoć avionima u nuždi i opasnosti;

-       Ostvaruje neposrednu koordinaciju sa ostalim radnim mjestima u Centru, službama na aerodromu, kao i sa susjednim TMA i Centrom oblasne kontrole;

-       Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

3. Aerodromski kontrolor letenja


-       Izvršava poslove aerodromske kontrole letenja, u skladu sa propisanom tehnologijom rada;

-       Izdaje informacije i odobrenja za avione unutar zone odgovornosti sa ciljem osiguravanja sigurnog, pravovremenog i redovnog protoka zračnog saobraćaja na aerodromu radi sprečavanja sudara između: aviona koji lete unutar dodijeljene zone kontrolnog tornja, uključujući i školske krugove, aviona koji se kreću na manevarskim površinama, aviona koji slijeću i polijeću, aviona i vozila koja se kreću na manevarskim površinama, aviona na manevarskim površinama i prepreka u toj zoni;

-       Operativno odgovara za vođenje aviona u zoni aerodromske kontrole letenja;

-       Ostvaruje neposrednu koordinaciju sa ostalim radnim mjestima u Centru i službama na aerodromu;

-       Pruža svu potrebnu pomoć avionima u nuždi i opasnosti;

-       Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

II Opći uslovi:

U skladu s članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

1)    da ima navršenih 18 godina života; 

2)    da je državljanin Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem, ne starijim od šest mjeseci;  

3)    da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo počinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;  

4)    da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;  

5)    da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnoga mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.  

 

III Posebni uslovi radnih mjesta:

 

-       VSS / VŠS / SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-       najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima kontrole zračne plovidbe;

-       posjedovanje dozvole kontrolora letenja sa odgovarajućim važećim ovlaštenjima.

 

NAPOMENA: Izabrani kandidati će biti upućeni na stručno osposobljavanje / obuku za stjecanje dozvole kontrolora zračnog saobraćaja sa pripadajućim ovlaštenjima i dodatnim odobrenjem za jedinicu kontrole letenja.

Stjecanjem dozvole kontrolora zračnog saobraćaja sa odgovarajućim ovlaštenjem i dodatnim odobrenjem za jedinicu kontrole letenja, kandidat se smatra osposobljenim za samostalan rad na poslovima kontrolora letenja. Vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju, u svrhu stjecanja dozvole i osposobljavanja za samostalan rad, računa su u radno iskustvo na poslovima kontrole zračne plovidbe definisano u posebnim uslovima radnog mjesta.

IV Specifični uslovi:

 

1)      znanje engleskog jezika; 

2)      posjedovanje psiho-fizičkih sposobnosti karakterističnih za obavljanje poslova kontrolora zračnog saobraćaja koje uključuju: sposobnost brzog i tačnog donošenja odluka, pamćenje, percepciju i pažnju, visoki nivo koncentracije i odlično snalaženja u prostoru i vremenu, visoko razvijene komunikacijske vještine, samodisciplinu, visoku toleranciju na stres, sklonost timskom radu i slično;

3)      zadovoljavanje posebnog zdravstvenog kriterija klase 3 – European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller;

 

V Prilikom prijave na Javni oglas kandidati su dužni priložiti:

 

1)      Popunjen Prijavni obrazac, dostupan na službenoj internet stranici Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine www.bhansa.gov.ba;

2)      Kratku biografiju;

3)      Rodni list (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

4)      Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

5)      Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

6)      Dokaz o završenoj stručnoj spremi - original / ovjerena kopija fakultetske diplome ili  original / ovjerena kopija svjedočanstva, odnosno uvjerenja o završenoj SSS

Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu, uz diplomu, i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat niti za jednog diplomca. U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6. 4. 1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrifikovana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju).

7)      Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo počinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini dužni su dostaviti samo kandidati koji budu pozvani na zaključivanje ugovora o stipendiranju i stručnom osposobljavanju.

 

VI Postupak izbora kandidata

Agencija imenuje Komisiju za izbor kandidata koja razmatra pristigle prijave kandidata, u smislu ispunjavanja općih i posebnih uslova, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja te direktoru dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U toku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim ili putem e-maila o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja testiranja te rezultatima testiranja, a izabrani kandidati će se pozvati na zaključenje ugovora o stipendiranju i stručnom osposobljavanju.

Testiranje kandidata obuhvata sljedeće:

1)      provjeru znanja engleskog jezika;

2)      test sposobnosti (FEAST);

3)      ljekarski pregled radi utvrđivanja posebnog zdravstvenog kriterija klase 3 - European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller;

4)      intervju.

VII Stručno osposobljavanje i prijem u radni odnos

Stručno osposobljavanje za stjecanje dozvole kontrolora zračnog saobraćaja sa odgovarajućim ovlaštenjima i dodatnim odobrenjem za jedinicu kontrole letenja će se provoditi u organizacijama za obuku kontrolora zračnog saobraćaja, kao i na operativnim radnim mjestima kontrolora zračnog saobraćaja u jedinicama kontrole letenja. 

Troškove stručnog osposobljavanja kandidata snosit će Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine. 

Sa izabranim kandidatima će se zaključiti ugovori o stipendiranju i stručnom osposobljavanju kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze za vrijeme i nakon stručnog osposobljavanja.

Sa kandidatima koji uspješno završe obuku i steknu dozvolu kontrolora zračnog saobraćaja zaključit će se ugovori o radu na neodređeno vrijeme za radna mjesta predviđena ovim Oglasom, a u skladu sa stečenim ovlaštenjima i dodatnim odobrenjima za jedinicu kontrole letenja. 

VIII Ostale napomene:

-          Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim, neće se uzimati u razmatranje.

-          Validnost dokumenata, koji po ovom Oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

-          Prijave kandidata kojima je u prethodnom periodu, iz bilo kojeg razloga, prekinuto stručno osposobljavanje za kontrolora zračnog saobraćaja neće se uzimati u obzir

-          Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim oglasom mogu se naći na internet stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.

 

IX Dostavljanje prijava

 

Prijave se mogu predati najkasnije trideset (30) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama: „Oslobođenje“,  „Dnevni list“, „Dnevni avaz“, „Večernji list“ i „Glas Srpske“, direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„JAVNI OGLAS ZA IZBOR, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PRIJEM U RADNI ODNOS  KONTROLORA ZRAČNOG SAOBRAĆAJA - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA