ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У АГЕНЦИЈУ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДНИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

5. april 2022. | Конкурси за посао

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У АГЕНЦИЈУ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДНИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Број: 1-12-34-2-1633-1/22

Мостар, 1.4.2022. године

 

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17) и члана 8. Правилника о раду број: 1-12-02-2-198/18, у складу с одредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине број: 01-03-02-1649/12 од 17.10.2012. године  и Одлуке директора Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине о потреби пријема приправника  у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, број: 1-12-34-2-1633/22. године, Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У

АГЕНЦИЈУ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДНИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

 

I ПРИПРАВНИК

            

01 – Приправник - са завршеним економским факултетом (VII степен), односно са завршеним првим циклусом школовања економског који је вреднован са 180 или 240 ЕЦТС бодова – 1 извршилац;

 

Трајање радног односа

Радни однос са најуспјешнијим кандидатом заснива се на период од једне (1) године.

II ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

 

Приправник ће обављати послове у сврху оспособљавања за самосталан рад у оквиру своје струке и стицања потребног радног искуства за полагање стручног управног, односно јавног испита.

III  ОПШТИ УСЛОВИ 

 

У складу са чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17) кандидат мора испуњавати сљедеће опште услове:

 

a)      да има навршених 18 година живота;

б)      да је држављанин Босне и Херцеговине;

ц)      да против њега није покренут кривични поступак за казнено дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини;

д)      да није обухваћен одредбом члана IX Став 1 Устава Босне и Херцеговине;

е)      да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

 

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ

-          da има високу стручну спрему или завршен први циклус школовања додипломског студија који је вреднован са 180 или 240 ЕЦТС бодова;

-          да нема остварен радни стаж у трајању од једне (1) године или више након стицања високе стручне спреме.

 

V  ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС И ДОКАЗИ O ИСПУЊАВАЊУ OPШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА

 

Пријава на Јавни оглас мора садржавати јасно наведено радно мјесто на које се кандидат пријављује, као и име и презиме, адресу становања, број телефона и е –мејл адресу.

Уз пријаву на Јавни оглас кандидат је дужан доставити:

 

а) Доказе о испуњавању општих услова:

-          Родни лист (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старија од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);

-          Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала  не старијег од шест мјесеци);

-          Изјава овјерена од надлежног органа да особа није обухваћена одредбама чланка IX става 1 Устава Босне и Херцеговине;

б) Доказе о испуњавању посебних услова дефинисаних за радно мјесто на које се кандидат пријављује:

-          Оригинал или овјерена копија факултетске дипломе, а за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему уз диплому и додатак дипломи, изнимно само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију факултетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца; у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини или бившој СФРЈ до 6.4.1992. године, страна диплома мора бити призната - нострификована (оригинал или овјерена копија акта о нострификацији - признавању);

-          Доказ да кандидат нема остварен радни стаж након стицања високе стручне спреме у трајању од једне године или више (копија радне књижице или потврда/увјерење Завода за запошљавање), уколико је датум стицања високе стручне спреме приправника старији од једне године.

-          Доказ о знању, односно познавању енглеског језика (оригинал или овјерену копију);

ц) кратак животопис;

 

Напомене:

- Кандидати су дужни доставити документе тражене јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

- Валидност докумената који по овом огласу имају ограничен рок трајања, рачуна се даном пријема пријаве кандидата.

- Изабрани кандидат је дужан прије потписивања Уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријавио, увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини издато од стране суда (не старије од 3 мјесеца) и Изјаву овјерену од надлежног органа да особа у мјесту живљења не обавља самосталну професионалну дјелатност, односно да нема занатску радњу или властиту фирму, у супротном неће доћи до потписивања Уговора о раду, а кандидат се скида с пописа успјешних кандидата.

- Документација тражена Јавним огласом коју кандидати приложе неће се враћати кандидатима.

 

VI  ПОСТУПАК ИЗБОРА

Послодавац именује Комисију за избор приправника која разматра пристигле пријаве кандидата у смислу испуњавања општих и посебних услова проводи поступак испитивања кандидата обављањем тестирања, те послодавцу доставља попис успјешних кандидата ради даљњег поступања. У току поступка по јавном огласу, кандидати се обавјештавају писменим путем или путем е-мејла о евентуалном одбацивању њихове пријаве, о датуму, времену и мјесту одржавања провјере знања, те резултатима провјере знања, а изабрани кандидат се позива на закључење Уговора о раду.

VII  ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве се могу предати најкасније осам (8) дана од дана објаве јавног огласа у дневним новинама „Глас Српске“ директно на Писарници Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, Ортијеш бб, 88000 Мостар, или послати поштом препоручено на адресу:

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

„Јавни оглас за пријем приправника у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ - НЕ ОТВАРАЈ“,

Ортијеш бб, 88000 Мостар

Све додатне информације у вези с Јавним огласом могу се наћи на веб страници Агенције   www.bhansa.gov.ba.

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавним огласом неће се узимати у разматрање.

 

 

                                                                                                          ДИРЕКТОР

 

                                                                                          ______________________

                                                                                                            ДАВОРИН ПРИМОРАЦ

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA