ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ  И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА  У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

27. april 2023. | Конкурси за посао

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ  И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА  У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Број: 1-12-34-2-1965-1/23

Мостар: 25.04.2023. године

 

На основу члана 8. и члана 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22) и члана 8. Правилника о раду број: 1-12-02-2-198/18, у складу с одредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине број: 01-03-02-1649/12 од 17. 10. 2012. године  и Одлуке директора Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине о потреби пријема запосленика у радни однос на одређено вријеме и пријем приправника у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, број: 1-12-34-2-1965/23 од 25.04.2023. године, Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ 

И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА 

У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

01 – Обласни прогностичар

02 – Прогностичар

03 – Приправник

 

I  ОПИС ПОСЛОВА, ПОСЕБНИ УСЛОВИ И БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА 

01 – Обласни прогностичар

а) Опис послова: 

-    Врши оперативно метеоролошко обезбјеђење ваздушне пловидбе у FIR Сарајево;

-    Непрекидно прати стање и развој метеоролошких услова који могу утицати на безбједно одвијање цивилне ваздушне пловидбе, врши анализу метеоролошких параметара и појава и израђује све врсте прогнозе времена и упозорења о опасним метеоролошким појавама у читавој области одговорности (FIR Сарајево);

-    Непосредно је одговоран за издавање благовремених и квалитетних информација типа SIGMET, AIRMET, GAMET, SIGWX, TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, прогноза за слијетање и полијетање, а по потреби и других; 

-    Припрема и израђује метеоролошку документацију за лет и врши метеоролошку припрему посаде ваздухоплова и других ваздухопловних корисника;

-    Израђује специјалне прогнозе за читаву област и доставља их корисницима;

-    Врши оперативну координацију рада између МЕТ, обје АCC јединице и TWR/APP јединице контроле летења, те службе трагања и спасавања и служби обавјештавање у ситуацијама упозоравања и алармирања на опасне метеоролошке појаве, укључујући активности при акцијама трагања и спасавања;

-    Врши оперативни надзор над издатим прогнозама и упозорењима за област, руте или терминале и по потреби њихово усклађивање са промјенама;

-    Врши обуку приправника;

-   Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

б) Посебни услови:

-   ВСС, природословно-математички факултет, смјер метеорологија или физика;

-   Најмање 1 година радног искуства у струци;

-   Посједовање потврде о обучености;

-   Знање енглеског језика.

ц) Број извршилаца: 1 

Трајање радног односа

Радни однос са најуспјешнијим кандидатoм заснива се на период од једне (1) године.

02 - Прогностичар

а) Опис послова: 

- Непрекидно прати стање и развој метеоролошких услова који могу утјецати на сигурно   одвијање цивилног ваздушног саобраћаја у зони аеродрома;

- Врши анализу метеоролошких параметара и појава и израђује све врсте прогнозе времена и упозорења о опасним метеоролошким појавама у зони аеродрома;

- Непосредно је одговоран за издавање правовремених и квалитетних информација типа TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, прогноза за слијетање и полијетање, а по потреби и других; 

- Припрема и израђује метеоролошку документацију за лет и врши метеоролошку припрему посаде ваздухоплова и других ваздухопловних корисника;

- Израђује специјалне прогнозе за зону аеродрома и доставља их корисницима;

- Врши оперативну координацију рада између МЕТ-а и служби терминалне контроле летења;

- Врши оперативни надзор над издатим прогнозама и упозорењима за зону аеродрома и по потреби њихово усклађивање са промјенама;

- Врши обуку приправника;

- Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

б) Посебни услови:

-   ВСС, природословно-математички факултет, смјер метеорологија или физика;

-   Најмање 1 година радног искуства у струци;

-   Посједовање потврде о обучености;

-   Знање енглеског језика.

ц) Број извршилаца: 3 

Трајање радног односа

Радни однос са најуспјешнијим кандидатима заснива се на период од једне (1) године.

03 - Приправник

а) Опис послова: 

Приправник ће обављати послове у сврху оспособљавања за самосталан рад у оквиру своје струке и стјецање потребног радног искуства.

б) Посебни услови:

-   ВСС, природословно-математички факултет, смјер метеорологија или физика;

-   Знање енглеског језика;

-   Да нема остварен радни стаж и радно искуство у трајању од једне (1) године или више након стјецања високе стручне спреме.

ц) Број извршилаца: 2 

Трајање радног односа

Радни однос у својству приправника са најуспјешнијим кандидатима заснива се на период од једне (1) године.

II  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС:

У складу са чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22) кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

a)       да има навршених 18 година живота;

b)      да је држављанин Босне и Херцеговине;

c)       да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини;

d)      да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

e)       да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

III  ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС И ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА

Пријава на јавни оглас мора садржавати јасно наведено радно мјесто на које се кандидат пријављује, као и име и презиме, адресу становања, број телефона и адресу е –поште .

Уз пријаву на јавни оглас кандидат је дужан доставити:

а) доказе о испуњавању општих услова:

- Родни лист (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старија од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);

- Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старијег од шест мјесеци);

- Изјава овјерена од надлежног органа да особа није обухваћена одредбама члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

б) доказе о испуњавању посебних услова дефинисаних за радно мјесто на које се кандидат пријављује:

- Оригинал или овјерена копија факултетске дипломе, а за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему уз диплому и додатак дипломи, изузетно само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан уз овјерену копију факултетске дипломе доставити увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца; у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини или бившој СФРЈ до 6. 4. 1992. године, страна диплома мора бити призната-нострификована (оригинал или овјерена копија аката о нострификацији-признавању);

- Доказ о радном искуству у струци, у складу с посебним условима - за радна мјеста „01-Обласни прогностичар“ и „02-Прогностичар“;

- Доказ да нема остварен радни стаж и радно искуство у трајању од једне (1) године или више након стјецања високе стручне спреме - за заснивање радног односа у својству „03-Приправника“, што се доказује: овјереном копијом радне књижице не старијом од 15 дана, са страницама које садрже релевантне податке: име и презиме и друге личне податке те податке о завршеној школској и стручној спреми, запослењу и евидентираном радном стажу) или Потврдом/Увјерењем Завода за запошљавање или Увјерењем из ПИО/МИО да није регистрован у матичној евиденцији запослених ПИО/МИО (не старије од 15 дана).

- Доказ о знању енглеског језика (оргинал или овјерену копију).

ц) кратку биографију

Напомене: 

- Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

- Исправност докумената који по овом огласу имају ограничен рок трајања, рачуна се даном пријема пријаве кандидата.

- Изабрани кандидати су дужни прије потписивања Уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријављују, увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини издато од стране суда (не старије од 3 мјесеца) и изјаву овјерену од надлежног органа да особа у мјесту живљења не обавља самосталну професионалну дјелатност, односно да нема занатску радњу или властиту фирму, у супротном неће доћи до потписивања Уговора о раду, а кандидат се скида с листе успјешних кандидата.

- Изабрани кандидати за радна мјеста „01-Обласни прогностичар“ и „02-Прогностичар“ ће бити у обавези стећи потврду о обучености у складу са интерним актима агенције, у супротном Агенција може отказати запосленику Уговор о раду.

 - Документација тражена Јавним огласом коју кандидати приложе неће се враћати кандидатима.

IV  ПОСТУПАК ИЗБОРА:

Послодавац именује Комисију за избор запосленика које разматра пристигле пријаве кандидата у смислу испуњавања општих и посебних услова, проводи поступак испитивања кандидата обављањем тестирања, те послодавцу доставља Листу успјешних кандидата ради даљњег поступања. У току поступка по Јавном огласу, кандидати се обавјештавају писменим путем или путем е-поште о евентуалном одбацивању њихове пријаве, о датуму, времену и мјесту одржавања провјере знања, те резултатима провјере знања, а изабрани кандидат се позива на закључење Уговора о раду.

V  ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА:

Пријаве се могу предати најкасније осам (8) дана од дана објаве јавног огласа у дневним новинама „Дневни аваз“ изравно на протокол Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, Ортијеш бб, 88000 Мостар или послати поштом препоручено на адресу:

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

„Јавни оглас за попуњавање радних мјеста на одређено вријеме и пријем приправника у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ - НЕ ОТВАРАЈ“,

Ортијеш бб, 88000 Мостар.

Све додатне информације у вези с овим јавним огласом могу се наћи на интернетској страници Агенције, www.bhansa.gov.ba

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавним огласом неће се узимати у разматрање.

 

 

                                                                                                       Директор

 

                                                                                          ______________________

                                                                                           ДАВОРИН ПРИМОРАЦ

Приложени документи

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA