ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

14. novembar 2023. | Конкурси за посао

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Број: 1-12-34-2-4547-1/23

Мостар: 08.11.2023. године

 

На основу члана 8.Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22) и члана 8. Правилника о раду број: 1-12-02-2-3583/23, у складу с одредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине број: 01-03-02-1649/12 од 17.10.2012. године и Одлуке директора Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине о потреби пријема запосленика у радни однос на неодређено вријеме у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, број: 1-12-34-2-4547/23 од 08.11.2023. године, Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

01 –Референт за ИТ подршку 

02 –Стручни сарадник за радне односе и персоналну евиденцију

03 –Систем инжињер – стручни сарадник за DPS-TP

 

 

I  ОПИС ПОСЛОВА, ПОСЕБНИ УСЛОВИ И БРОЈ ИЗВРШИОЦА 

01 – Референт за ИТ подршку

 

а) Опис послова:

-          Извршава послове инсталирања те редовног и превентивног одржавања информатичких и телекомуникационих система;

-          Учествује у изради техничке спецификације за набавку информатичких и телекомуникационих система;

-          Бави се одржавањем мрежне инфраструктуре;

-          Проводи чување софтвера који се користе у рачунарима опште намјене;

-          Пружа стручну помоћ корисницима рачунара опште намјене у инсталирању и одржавању софтвера;

-          Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

б) Посебни услови:

-          ССС, техничког смјера;

-          Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци;

-          Познавање енглеског језика.

 

ц) Број извршиоца: 1 

 

Трајање радног односа

Радни однос с најуспјешнијим кандидатом заснива се на неодређено вријеме.

 

02-Стручни сарадник за радне односе и персоналну евиденцију

 

а) Опис послова: 

-          Израђује појединачне акте који се односе на права и дужности запосленика из радних односа или су у вези радних односа;

-          Израђује извјештаје о кадровима;

-          Сарађује с надлежним органима ПИО и заводима здравственог осигурања о питањима остваривања права из здравственог и пензионог осигурања;

-          Води и одржава законом прописане евиденције из области радних односа (персонални досјеи, матичне књиге радника, радне књижице и др.);

-          Води књиге персоналне евиденције (врши упис података, промјене података и закључивање евиденције);

-          Уноси податке у информациони систем за управљање људским потенцијалима;

-          Обавља послове везане за процедуру пријема и престанка радних односа запосленика Агенције;

-          Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

б) Посебни услови:

      -   ВСС, Правни факултет;

      -   Најмање 1 година радног искуства у струци;

      -   Познавање енглеског језика.

 

ц) Број извршиоца:1

 

Трајање радног односа

Радни однос с најуспјешнијим кандидатом заснива се на неодређено вријеме.

 

03- Систем инжињер – стручни сарадник за DPS-TP

 

а) Опис послова: 

-          Израђује документацију за одржавање уређаја, система и постројења;

-          Израђује нормативе резервног материјала, алата, инструмената и прибора за нове уређаје, системе и постројења;

-          Организује и учествује у инсталацијама, надзору радова, испитивању и пуштању у рад система за процесне системе;

-          Прати и примјењује међународне техничке стандарде, процедуре и протоколе;

-          Верификује приједлоге модификација уређаја, система и постројења;

-          У сарадњи са дјелатницима Службе за пружање услуга контроле те дјелатницима Одјела за надзор врши измјене и модификације поставки (DBM) процесног система;

-          Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

б) Посебни услови:

-          ВСС, технички факултет, смјер ваздухопловство, телекомуникације, електроника или информатика;

-          Најмање 1 година радног искуства у струци;

-          Најмање 6 мјесеци радног искуства у цивилном ваздухопловству;

-          Знање енглеског језика.

 

ц) Број извршиоца: 1

 

Трајање радног односа

Радни однос с најуспјешнијим кандидатом заснива се на неодређено вријеме.

 

II  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС:

 

У складу с чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22) кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

a)       да има навршених 18 година живота;

b)      да је држављанин Босне и Херцеговине;

c)       да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с предумишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини;

d)      да није обухваћен одредбом члана IX. ставa 1. Устава Босне и Херцеговине;

e)       да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

 

 

III  ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС И ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА

 

Пријава на јавни оглас мора садржавати јасно наведено радно мјесто на које се кандидат пријављује, као и име и презиме, адресу становања, број телефона и адресу е –поште. 

 

Уз пријаву на јавни оглас кандидат је дужан доставити:

 

а) доказе о испуњавању општих услова:

- Извод из матичне књиге рођених (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старија од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока ваљаности);

- Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старијег од шест мјесеци);

- Изјава овјерена од надлежног органа да особа није обухваћена одредбама члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

 

б) доказе о испуњавању посебних услова дефинисаних за радно мјесто на које се кандидат пријављује:

-Оригинал или овјерена копија свједочанства или увјерења о завршеној ССС;

-Оригинал или овјерена копија факултетске дипломе, а за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему уз диплому и додатак дипломи, изузетно само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломанта, кандидат је дужан уз овјерену копију факултетске дипломе доставити увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издан, нити за једног дипломанта; у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини или бившој СФРЈ до 6.4.1992. године, инострана диплома мора бити призната-нострификована (оригинал или овјерена копија аката о нострификацији-признавању);

- Доказ о радном искуству у струци, у складу с посебним условима;

- Доказ о знању односно познавању енглеског језика (оргинал или овјерену копију).

 

ц) кратку биографију 

 

Напомене : 

- Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

- Исправност докумената који по овом огласу имају ограничен рок ваљаности, рачуна се даном пријема пријаве кандидата.

- Изабрани кандидати су дужни прије потписивања Уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријављују, увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с предумишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини издано од стране суда (не старије од 3 мјесеца) и изјаву овјерену од надлежног органа да особа у мјесту живљења не обавља самосталну професионалну дјелатност, односно да нема занатску радњу или властиту фирму, у супротном неће доћи до потписивања Уговора о раду, а кандидат се скида с листе успјешних кандидата.

- Документација тражена Јавним огласом коју кандидати приложе неће се враћати кандидатима.

 

IV  ПОСТУПАК ИЗБОРА:

 

Послодавац именује Комисију за избор запосленика које разматра пристигле пријаве кандидата у смислу испуњавања општих и посебних услова, проводи поступак испитивања кандидата обављањем тестирања, те послодавцу доставља Листу успјешних кандидата ради даљњег поступања. У току поступка по Јавном огласу, кандидати се обавјештавају писменим путем или путем е-поште о евентуалном одбацивању њихове пријаве, о датуму, времену и мјесту одржавања провјере знања, те резултатима провјере знања, а изабрани кандидат се позива на закључење Уговора о раду.

 

V  ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА:

Пријаве се могу предати најкасније осам (8) дана од дана објаве Јавног огласа у дневним новинама „Глас Српске“ изравно на протокол Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, Ортијеш б.б., 88000 Мостар или послати поштом препоручено на адресу:

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

„Јавни оглас за попуњавање радних мјеста на неодређено вријеме у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ - НЕ ОТВАРАЈ“,

Ортијеш б.б., 88000 Мостар.

 

Све додатне информације у вези с овим Јавним огласом могу се наћи на web страници Агенције: www.bhansa.gov.ba. 

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека ваљаности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавним огласом неће се узимати у разматрање.

 

 

 

 

                                                                                                       Директор

 

                                                                                          ______________________

                                                                                          ДАВОРИН ПРИМОРАЦ

Приложени документи

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA