ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ  БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

19. april 2022. | Конкурси за посао

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ  БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Број: 1-12-34-2-1915-1/22

Мостар, 18.04.2022. године

 

На основу члана  8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Правилника о раду, број: 1-12-02-2-198/18, у складу са одредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, број: 01-03-02-1649/12 од 17.10.2012. године  и Одлуке директора Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине о потреби пријема запосленика у радни однос на неодређено вријеме у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, број: 1-12-34-2-1915/22 од 18.04.2022. године, Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА

 НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

I  На неодређено вријеме:

1.       Стручни сарадник - Психолог, 1 извршилац

2.       Осматрач, 1 извршилац;

3.       Стручни сарадник за финансијско-књиговодствене послове, 1 извршилац

 

II  Опис послова, посебни услови и број извршиоца 

1.       Стручни сарадник - Психолог

 

a)       Опис послова

 

-       Пружа помоћ Сектору за људске ресурсе Агенције о питању психолошких послова и задатака Сектора у дијелу који се односи на ATCU I;

-       Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

b)      Посебни услови:

 

-       ВСС, филозофски факултет, смјер психологија;

-       Најмање 1 година радног искуства у струци;

-       Знање енглеског језика.

 

c)       број извршиоца: 1

 

2.       Осматрач

 

a)       Опис послова: 

 

-    Врши редовна, ванредна и специјална ваздухопловна и друга мјерења и посматрања у оквиру непрекидног процеса праћења развоја времена на аеродрому;

-    Израђује метеоролошке извјештаје и укључује их у размјену преко расположивих телекомуникацијских система или их непрекидно ставља на располагање корисницима;

-    Непосредно је одговоран за издавање правовремених и квалитетних метеоролошких извјештаја типа METAR, SPECI. LOCAL МЕТ и SPECIAL LOCAL МЕТ;

-    Води прописану метеоролошку документацију;

-    Обавља послове текућег одржавања класичне метеоролошке опреме;

-    Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

b)      Посебни услови:

 

-    ССС техничког или друштвеног смјера;

-    Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци;

-    Посједовање потврде о обучености;

-    Знање енглеског језика .

 

c)       Број извршиоца: 1

 

3.       Стручни сарадникн за финансијско – књиговодствене послове 

 

a)       Опис послова:

 

-    Пружа помоћ Одсјеку за економске послове Агенције у проведби описа послова и задатака Одсјека у дијелу који се односи на ATCU II;

-    Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

b)      Посебни услови:

 

-       ВСС, економски факултет;

-       Најмање 1 година радног искуства у струци;

-       Познавање енглеског језика.

 

c)       Број извршиоца: 1

 

III Општи услови за пријем у радни однос:

 

У складу с чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17) кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

 

a)       да има навршених 18 година живота;

b)      да је држављанин Босне и Херцеговине;

c)       да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини;

d)      да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

e)       да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

 

IV Пријава на јавни оглас и докази о испуњавању општих и посебних услова

 

Кандидат који се пријављује на Јавни оглас, уз  уредно и читко попуњен „пријавни образац“ који се може преузети у сједишту Агенције или на интернетској страници Агенције, www.bhansa.gov.ba , доставља:

 

а) доказе о испуњавању општих услова:

-          Родни лист (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старија од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);

-          Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала  не старијег од шест мјесеци);

-          Изјава овјерена од надлежног органа да лице није обухваћено одредбама члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

б) доказе о испуњавању посебних услова дефинисаних за радно мјесто на које се кандидат пријављује:

-          Оригинал или овјерена копија факултетске дипломе, за радно мјесто под 1. и 3. За кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему уз диплому и додатак дипломи. Изузетно само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан уз овјерену копију факултетске дипломе доставити увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца; у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини или бившој СФРЈ до 06.04.1992. године, страна диплома мора бити призната-нострификована (оригинал или овјерена копија аката о нострификацији-признавању);

-          Оригинал или овјерена копија свједочанства или увјерења о завршеној ССС, за радно мјесто под 2; 

-          Доказ о радном искуству у струци у складу са посебним условима радног мјеста на које се кандидат пријављује;

-          Доказ о знању, односно познавању енглеског језика (оригинал или овјерену копију).

 

ц) кратку биографију.

 

Напомене : 

-          Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

-          Валидност докумената који по овом огласу имају ограничен рок трајања, рачуна се даном пријема пријаве кандидата.

-          Изабрани кандидати су дужни прије  потписивања Уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријављују, увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини издато од стране суда (не старије од 3 мјесеца) и изјаву овјерену од надлежног органа да лице у мјесту живљења не обавља самосталну професионалну дјелатност, односно да нема занатску радњу или властиту фирму, у супротном неће доћи до потписивања Уговора о раду, а кандидат се скида с Листе успјешних кандидата;

-          Са изабраним кандидатима за радно мјесто „Осматрач“ Агенција ће приликом закључивања уговора о раду уговорити обавезу стицања „потврде о обучености“ у року не дужем од једне године, у супротном, Агенција може отказати запосленику уговор о раду;

-          Документација тражена Јавним огласом коју кандидати приложе неће се враћати кандидатима.

 

V Поступак избора:

 

Послодавац именује Комисију за избор запосленика која разматра пристигле пријаве кандидата у смислу испуњавања општих и посебних услова, проводи поступак испитивања кандидата обављањем тестирања, те послодавцу доставља Листу успјешних кандидата ради даљњег поступања. У току поступка по Јавном огласу, кандидати се обавјештавају писменим или путем е-поште о евентуалном одбацивању њихове пријаве, о датуму, времену и мјесту одржавања провјере знања, те резултатима провјере знања, а изабрани кандидат се позива на закључење Уговора о раду.

VI Достављање пријава:

Пријаве се могу предати најкасније осам (8) дана од дана објаве Јавног огласа у дневним новинама „Ослобођење“ директно на протокол Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, Ортијеш бб, 88000 Мостар, или послати поштом препоручено на адресу:

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

„Јавни оглас за попуњавање радних мјеста на неодређено вријеме

у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ - НЕ ОТВАРАЈ“,

Ортијеш бб, 88000 Мостар.

 

Све додатне информације у вези са овим Јавним огласом могу се наћи на интернетској страници Агенције, www.bhansa.gov.ba .

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавним огласом, неће се узимати у разматрање.

 

 

 

                                                                                                         Директор

      

                                                                                                  _________________

                                                                                                    Даворин Приморац

Приложени документи

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA