ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

16. novembar 2021. | Конкурси за посао

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Број: 1-12-34-2-4198-1/21

Мостар, 12.11.2021.године

 

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17) и члана 8. Правилника о раду број: 1-12-02-2-198/18, у складу с одредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине број: 01-03-02-1649/12 од 17. 10. 2012. године  и  Одлуке директора Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине о потреби пријема запосленика у радни однос на неодређено вријеме у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, број: 1-12-34-2-4198/21 од 12.11.2021. године, Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У

АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

            

За радна мјеста :

01 – Осматрач, 1 извршилац

02 – Осматрач/VOLMET оператор, 1 извршилац

03 – Административни референт, 1 извршилац

 

 

I  ОПИС ПОСЛОВА, ПОСЕБНИ УСЛОВИ И БРОЈ ИЗВРШИОЦА:

 

01 - Осматрач

 

а) Опис послова: 

-    Врши редовна, ванредна и специјална ваздухопловна и друга мјерења и посматрања у оквиру непрекидног процеса праћења развоја времена на аеродрому;

-    Израђује метеоролошке извјештаје и укључује их у размјену преко расположивих телекомуникацијских система или их непрекидно ставља на располагање корисницима;

-    Непосредно је одговоран за издавање правовремених и квалитетних метеоролошких извјештаја типа METAR, SPECI. LOCAL МЕТ и SPECIAL LOCAL МЕТ;

-    Води прописану метеоролошку документацију;

-    Обавља послове текућег одржавања класичне метеоролошке опреме;

-    Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

б) Посебни услови:

-   ССС техничког или друштвеног смјера;

-   Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци;

-   Посједовање потврде о обучености;

-   Знање енглеског језика

 

ц) Број извршиоца: 1

 

 

 

 

02 – Осматрач/VOLMET оператор 

 

а) Опис послова: 

-    Врши редовна, ванредна и специјална ваздухопловна и друга метеоролошка мјерења и посматрања у оквиру непрекидног процеса праћења развоја времена;

-    Извршава надзор над оперативним функционисањем VOLMET система и, у случајевима техничког испада  истог, садржај емисије интерпретира гласовно;

-    По потреби врши корекцију  садржаја VOLMET емисије;

-    Израђује метеоролошке извјештаје и укључује их у размјену преко расположивих телекомуникацијских система или их непосредно ставља на располагање корисницима као што су ATS или друге јединице;

-    Непосредно је одговоран за издавање правовремених и квалитетних метеоролошких  извјештаја типа METAR, SPECI, LOCAL МЕТ и SPECIAL LOCAL МЕТ;

-    Обавља послове текућег одржавања класичне метеоролошке опреме и метеоролошког круга;

-   Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

б) Посебни услови:

-    ССС техничког или друштвеног смјера;

-    Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци;

-    Посједовање потврде о обучености;

-   Знање енглеског језика.

 

ц) Број извршиоца: 1

 

03 – Административни референт 

 

а) Опис послова: 

-    Извршава административне послове за начелника ATC-а;

-    Прикупља и обрађује дневне извјештаје;

-    Води евиденцију о присутности на раду запосленика и припрема план годишњих одмора;

-    Извршава дактилографске послове за потребе начелника ATC-а;

-    Извршава помоћне послове који су у вези с радом ATC-а;

-    Води, прима, одлаже, извршава обраду и дистрибуцију докумената који су у процесу рада усмјерени на Уред ATC-а;

-    Извршава послове обраде комплетне документације у оквиру потреба Уреда ATC-а: пријем и отпрема поште, евидентирање, чување и ажурирање документације и аката;

-    Припрема потребне документе за службена путовања запосленика (нпр. путне карте, смјештај, визе, аутомобиле и сл.);

-    Покреће и брине о набавци потребног уредског материјала;

-    Води записнике за потребе ATC-а;

-   Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

б) Посебни услови:

-    ССС, друштвеног смјера;

-    Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци;

-   Знање енглеског језика.

 

ц) Број извршиоца: 1

 

 

 

 

 

II  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС:

 

 

У складу са чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17) кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

 

a)      да има навршених 18 година живота;

b)      да је држављанин Босне и Херцеговине;

c)      да против њега није покренут казнени поступак за казнено дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за казнено дјело учињено с умишљајем у складу с казненим законима у Босни и Херцеговини;

d)      да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

e)      да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

 

 

III  ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС И ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА:

 

Пријава на јавни оглас мора садржавати јасно наведено радно мјесто на које се кандидат пријављује, као и име и презиме, адресу становања, број телефона и адресу е –поште.

 

Уз пријаву на јавни оглас кандидат је дужан доставити:

 

а) доказе о испуњавању општих услова:

- Родни лист (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старија од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);

- Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старијег од шест мјесеци);

- Изјава овјерена од надлежног органа да особа није обухваћена одредбама члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

 

б) доказе о испуњавању посебних услова дефинисаних за радно мјесто на које се кандидат пријављује:

- Оригинал или овјерена копија свједочанства или увјерења о завршеној ССС. 

- Доказ о радном искуству у струци у складу с посебним условима радног мјеста на које се кандидат пријављује;

- Доказ о знању, односно о познавању енглеског језика (оргинал или овјерену копију).

 

ц) кратку биографију

 

д) читко попуњен и потписан „пријавни образац“ који се може преузети на wеб страници Агенције www.bhansa.gov.ba 

 

Напомене : 

-       Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

-       Исправност докумената који по овом огласу имају ограничен рок трајања, рачуна се даном пријема пријаве кандидата.

-       Изабрани кандидати су дужни прије потписивања Уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријављују, увјерење да против кандидата није покренут казнени поступак за казнено дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за казнено дјело учињено с умишљајем у складу с казненим законима у Босни и Херцеговини издато од стране суда (не старије од 3 мјесеца) и изјаву овјерену од надлежног органа да особа у мјесту живљења не обавља самосталну професионалну дјелатност, односно да нема занатску радњу или властиту фирму, у супротном неће доћи до потписивања Уговора о раду, а кандидат се скида с листе успјешних кандидата.

-       С изабраним кандидатима за радна мјеста Осматрач и радно мјесто Осматрач/VOLMET оператор Агенција ће приликом закључивања Уговора о раду уговорити обaвезу стјецања потврде о обучености у року не дужем од једне године, у супротном Агенција може отказати запосленику Уговор о раду.

-       Документација тражена Јавним огласом коју кандидати приложе неће се враћати кандидатима.

 

 

IV  ПОСТУПАК ИЗБОРА:

 

Послодавац именује Комисију за избор запосленика које разматра пристигле пријаве кандидата у смислу испуњавања општих и посебних услова, проводи поступак испитивања кандидата обављањем тестирања, те послодавцу доставља Листу успјешних кандидата ради даљњег поступања. У току поступка по Јавном огласу, кандидати се обавјештавају писменим путем или путем е-поште о евентуалном одбацивању њихове пријаве, о датуму, времену и мјесту одржавања провјере знања, те резултатима провјере знања, а изабрани кандидат се позива на закључење Уговора о раду.

 

V  ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА:

Пријаве се могу предати најкасније осам (8) дана од дана објаве јавног огласа у дневним новинама „Глас Српске“ изравно на протокол Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, Ортијеш бб, 88000 Мостар или послати поштом препоручено на адресу:

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

„Јавни оглас за попуњавање радних мјеста на неодређено вријеме 

у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ - НЕ ОТВАРАЈ“,

Ортијеш бб, 88000 Мостар.

 

Све додатне информације у вези с овим јавним огласом могу се наћи на wеб страници Агенције: www.bhansa.gov.ba

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавним огласом неће се узимати у разматрање.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Директор

 

                                                                                        ______________________

                                                                                         ДАВОРИН ПРИМОРАЦ

Приложени документи

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA