ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

7. oktobar 2022. | Конкурси за посао

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Број: 1-12-34-2-3863-1/22

Мостар, 04.10.2022.године

 

На основу члана  8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22), члана 8. Правилника о раду, број: 1-12-02-2-198/18, у складу са одредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, број: 01-03-02-1649/12 од 17.10.2012. године  и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос на неодређено вријеме, број: 1-12-34-2-3863/22 од 04.10.2022. године, Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА

 НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

 

I  На неодређено вријеме:

1.       Возач/курир, 1 извршилац 

2.       Возач/курир, 1 извршилац

3.       Техничар за електроенегеретске системе, 1 извршилац;

4.       Техничар за надзор, 1 извршилац

5.       Оператер предузлетног информисања, 1 извршилац

 

II  Опис послова, посебни услови и број извршилаца 

 

1.       Возач/курир

 

a)       Опис послова

 

-    Извршава превентивно одржавање моторних возила;

-    Извршава дневни преглед возила и потписује техничку исправност возила;

-    Извршава послове службеног превоза моторним возилом материјала и документације;

-    Извршава послове превоза и доставе мањих терета, опреме, ситног инвентара, уредског и потрошног материјала;

-    Извршава послове дистрибуције поште и остале документације и ажурира помоћне евиденције поште;

-    Извршава дистрибуцију материјала и штампе;

-    Сарађује с Одсјеком за писарницу и архиву у погледу координације свога рада на пријему и отпреми поште;

-    По потреби извршава послове као возач - пратилац;

-    Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

b)      Посебни услови:

 

-    ССС/ВКВ, саобраћајна школа или друга средња школа;

-    Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци.

 

c)       број извршилаца: 1

 

2.       Возач/курир

 

a)       Опис послова: 

 

-    Извршава превентивно одржавање моторних возила;

-    Извршава дневни преглед возила и потписује техничку исправност возила;

-    Извршава послове службеног превоза моторним возилом материјала и документације;

-    Извршава послове превоза и доставе мањих терета, опреме, ситног инвентара, уредског и потрошног материјала;

-    Извршава послове дистрибуције поште и остале документације и ажурира помоћне евиденције поште; 

-    Извршава дистрибуцију материјала и штампе;

-    По потреби извршава послове као возач-пратилац;

-    Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног..

 

b)      Посебни услови:

 

-    ССС/ВКВ, саобраћајна школа или друга средња школа;

-    Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци.

 

c)       Број извршилаца: 1

 

3.        Техничар за електроенергетске системе

 

a)       Опис послова:

 

-    Извршава одржавање електроенергетских система, инсталација и система за климатизацију у складу са нормама прописаним у ваздухопловно-техничким упутама и другим техничким упутама;

-    Води евиденције о раду уређаја, верификацијама, обављеним прегледима, поправцима и утрошеном материјалу;

-    Учествује у монтажама, испитивањима и пуштању у рад електроенергетских система, инсталација и система за климатизацију;

-    Учествује у ажурирању и изради документације за електроенергетске системе, инсталације и системе за климатизацију;

-    Учествује у спецификацији потребног резервног материјала, прибора, инструмената и алата;

-    Извршава и друге послове и задатке у складу са оперативним упутама за рад;

-    Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

b)      Посебни услови:

 

-    ССС, техничког смјера;

-    Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци;

-    Посједовање потврде о обучености;

-    Познавање енглеског језика.

 

c)       Број извршилаца: 1

 

4.       Техничар за надзор 

 

a)       Опис послова:

 

-    Надзире системе управљања ваздушним саобраћајем по систему 24/7 (12h смјене);

-    У случају испада једног или више подсистема одговоран је за: хитну интервенцију са циљем елиминисања испада или умањења утјецаја истога на цјелокупни систем према унапријед дефинисаној процедури, извјештавање релевантних лица према унапријед дефинисаној процедури, координацију са оперативним супервизором по питању било каквих интервентних радњи из техничког домена на систему управљања ваздушним саобраћајем на принципу 24/7;

-    Обавља надзор, управљање и одржавање постројења, система и уређаја у складу са нормама прописаним у ваздухопловно-техничким упутама и другим техничким упутама;

-    Утврђује неисправности на нивоу уређаја или модула и уклања неисправности путем даљинске контроле, самостално или у сарадњи с Одјелом одржавања;

-    Обавља надзор над системима за снимање говора и података те архивирање и издавање снимљених трака;

-    По потреби покреће издавање NОТАМ-а, уколико је прописано;

-    Учествује у спецификацији потребног резервног материјала, прибора, инструмената и алата;

-    Регулише употребу оперативних возила;

-    Учествује у развоју и побољшању рада надзора;

-    Обавља и друге послове и задаће у складу са оперативним упутама за рад;

-    Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

b)      Посебни услови:

 

-    ССС, техничког смјера;

-    Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци;

-    Знање енглеског језика.

 

c)       Број извршилаца: 1 извршилац

 

5.       Оператер предузлетног информисања 

 

a)       Опис послова:

 

-    Врши предузлетно информисање посада ваздухоплова;

-    Прима, обрађује и доставља захтјеве за издавање NОТАМ порука;

-    Врши пријем, обраду и дистрибуцију планова лета, као и других порука у вези са планом лета, те порука које се односе на сигурност ваздушне пловидбе (flight safety), као и најаве лета, одобрења и друге поруке које се односе на лет ваздухоплова;

-    Прикупља, обрађује и доставља заинтересиранима информације од значаја за сигурно, редовно и несметано одвијање ваздушног саобраћаја;

-    Одговара за ажурирање Зборника ваздухопловних информација (AIP), информативних материјала и других докумената на располагању Уреду;

-    Обавјештава Међународни NОТАМ уред о свим одступањима од објављених порука;

-    Пружа потребну стручну помоћ приликом самосталног предузлетног информисања које извршава пилот ваздухоплова (self briefing);

-    Остварује непосредну сарадњу са осталим учесницима у контроли летења;

-    Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

b)      Посебни услови:

 

-    ССС техничког или друштвеног смјера;

-    Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци;

-    Посједовање потврде о обучености;

-    Знање енглеског језика.

 

c)       Број изршилаца: 1 извршилац

 

III Општи услови за пријем у радни однос:

 

У складу с чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22) кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

 

a)       да има навршених 18 година живота;

b)      да је држављанин Босне и Херцеговине;

c)       да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини;

d)      да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

e)       да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

 

IV Пријава на јавни оглас и докази о испуњавању општих и посебних услова

 

Кандидат који се пријављује на Јавни оглас, уз  уредно и читко попуњен „пријавни образац“ који се може преузети у сједишту Агенције или на интернетској страници Агенције, www.bhansa.gov.ba, доставља:

 

а) доказе о испуњавању општих услова:

-          Родни лист (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старија од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);

-          Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала  не старија од шест мјесеци);

-          Изјава овјерена од надлежног органа да лице није обухваћено одредбама члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине.

 

б) доказе о испуњавању посебних услова дефинисаних за радно мјесто на које се кандидат пријављује:

-          Оригинал или овјерена копија свједочанства или увјерења о завршеној ССС; 

-          Доказ о радном искуству у струци у складу са посебним условима радног мјеста на које се кандидат пријављује;

-          Доказ о знању, односно познавању енглеског језика (оригинал или овјерену копију).

ц) кратку биографију.

 

Напомене: 

-          Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

-          Валидност докумената који по овом огласу имају ограничен рок трајања, рачуна се даном пријема пријаве кандидата.

-          Изабрани кандидати су дужни прије  потписивања Уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријављују, увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини издато од стране суда (не старије од 3 мјесеца) и изјаву овјерену од надлежног органа да лице у мјесту живљења не обавља самосталну професионалну дјелатност, односно да нема занатску радњу или властиту фирму, у супротном неће доћи до потписивања Уговора о раду, а кандидат се скида с Листе успјешних кандидата;

-          Са изабраним кандидатима за радна мјеста „3. Техничар за електроенергетске системе“  и „5. Оператер предузлетног информисања“ Агенција ће приликом закључивања уговора о раду уговорити обавезу стицања „потврде о обучености“ у року не дужем од једне године, у супротном, Агенција може отказати запосленику уговор о раду;

-          Документација тражена Јавним огласом коју кандидати приложе неће се враћати кандидатима.

 

V Поступак избора:

 

Послодавац именује Комисију за избор запосленика која разматра пристигле пријаве кандидата у смислу испуњавања општих и посебних услова проводи поступак испитивања кандидата обављањем тестирања, те послодавцу доставља Листу успјешних кандидата ради даљњег поступања. У току поступка по Јавном огласу, кандидати се обавјештавају писменим или путем е-поште о евентуалном одбацивању њихове пријаве, о датуму, времену и мјесту одржавања провјере знања, те резултатима провјере знања, а изабрани кандидат се позива на закључење Уговора о раду.

 

VI Достављање пријава:

Пријаве се могу предати најкасније осам (8) дана од дана објаве Јавног огласа у дневним новинама „Вечерњи лист“ директно на протокол Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, Ортијеш бб, 88000 Мостар, или послати поштом препоручено на адресу:

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

„Јавни оглас за попуњавање радних мјеста на неодређено вријеме

у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ - НЕ ОТВАРАЈ“,

Ортијеш бб, 88000 Мостар.

 

Све додатне информације у вези са овим Јавним огласом могу се наћи на интернетској страници Агенције, www.bhansa.gov.ba

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавним огласом, неће се узимати у разматрање.

 

 

 

                                                                                                         Директор

      

                                                                                                  _________________

                                                                                                    Даворин Приморац

Приложени документи

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA