ЈАВНИ ОГЛАС ЗА  ИЗБОР, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС КОНТРОЛОРА ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА

5. novembar 2022. | Конкурси за посао

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА  ИЗБОР, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС КОНТРОЛОРА ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА

Број: 1-12-34-2-4251-1/22

Мостар, 01.11.2022. године

 

На основу члана 17. Закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловдиби Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 43/09), члана 24. Статута Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 63/10), Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине број: 01-03-02-1649/12 од 17.10.2012. године, директор Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА 

ИЗБОР, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС КОНТРОЛОРА ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА

 

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине расписује Јавни оглас за избор кандидата за стручно оспособљавање за стицање дозволе контролора ваздушног саобраћаја и пријем у радни однос на неодређено вријеме контролора ваздушног саобраћаја на локацијама: Сарајево, Мостар, Бања Лука и Тузла, а како слиједи:

1.       Обласни контролор летења – 14 кандидата

2.       Прилазни процедурални / аеродромски контролор летења – 9 кандидата

3.       Аеродромски контролор летења – 2 кандидата

 

I Опис послова и задатака:

 

1.       Обласни контролор летења

 

-       Извршава послове обласне радарске контроле летења у складу са прописаном технологијом рада;

-       Оперативно одговара за вођење ваздухоплова унутар ваздушног простора за који је одговоран;

-       Пружа радарску услугу за контролисане ваздухоплове док се налазе у контролисаном ваздушном простору;

-       У посебним случајевима отказивања техничке помоћи (радар) извршава конвенционалну контролу летења у контролисаном ваздушном простору;

-       Извршава послове и задатке извршног контролора и контролора планера;

-       Одговара за редовно, експедитивно и сигурно одвијање ваздушног саобраћаја у подручју његове надлежности;

-       Уноси прописане податке и информације у АТМ систем и одговара за његову ажурност;

-       Прибавља и просљеђује информације потребне за сигурно и несметано извршавање контроле летења;

-       Пружа сву потребну помоћ ваздухопловима у нужди и опасности;

-       Извршава услуге пружања летних информација и послове узбуњивања за све познате ваздухоплове у складу са прописима;

-       Остварује непосредну координацију с осталим секторима и радним мјестима у Центру, као и са сусједним контролама летења;

-       Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

2.       Прилазни процедурани / аеродромски контролор летења

 

-       Извршава послове прилазне процедуралне и аеродромске контроле летења у складу са прописаном технологијом рада;

-       Оперативно одговара за вођење ваздухоплова у зони прилазне и аеродромске контроле летења;

-       Остварује непосредну сарадњу са осталим службама на аеродрому;

-       Издаје информације и одобрења за ваздухоплове унутар зоне одговорности са циљем осигурања сигурног, правовременог и редовног протока ваздушног саобраћаја на аеродрому ради спрјечавања судара између: ваздухоплова који лете унутар додијељене зоне контролног торња, укључујући и школске кругове, ваздухоплова који се крећу на маневарским површинама, ваздухоплова који слијећу и полијећу, ваздухоплова и возила која се крећу на маневарским површинама, ваздухоплова на маневарским површинама и препрека у тој зони;

-       Пружа сву потребну помоћ ваздухопловима у нужди и опасности;

-       Остварује непосредну координацију са осталим радним мјестима у Центру, службама на аеродрому, као и са сусједним ТМА и центром обласне контроле;

-       Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

3.       Аеродромски контролор летења

 

-       Извршава послове аеродромске контроле летења у складу са прописаном технологијом рада;

-       Издаје информације и одобрења за ваздухоплове унутар зоне одговорности са циљем осигурања сигурног, правовременог и редовног протока ваздушног саобраћаја на аеродрому ради спрјечавања судара између: ваздухоплова који лете унутар додијељене зоне контролног торња, укључујући и школске кругове, ваздухоплова који се крећу на маневарским површинама, ваздухоплова који слијећу и полијећу, ваздухоплова и возила која се крећу на маневарским површинама, ваздухоплова на маневарским површинама и препрека у тој зони;

-       Оперативно одговара за вођење ваздухоплова у зони аеродромске контроле летења;

-       Остварује непосредну координацију са осталим радним мјестима у Центру и службама на аеродрому;

-       Пружа сву потребну помоћ ваздухопловима у нужди и опасности;

-       Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

II Општи услови:

У складу с чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22) кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

1)    да има навршених 18 година живота; 

2)    да је држављанин Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем, не старијим од шест мјесеци;  

3)    да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело почињено с предумишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини;  

4)    да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине;  

5)    да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријавио код послодавца.  

 

III Посебни услови радних мјеста:

 

-       ВСС / ВШС / ССС техничког или друштвеног смјера;

-       Најмање 1 година радног искуства на пословима контроле ваздушне пловидбе;

-       Посједовање дозволе контролора летења са одговарајућим важећим овлаштењима.

 

НАПОМЕНА: Изабрани кандидати биће упућени на стручно оспособљавање / обуку за стицање дозволе контролора ваздушног саобраћаја са припадајућим овлаштењима и додатним одобрењем за јединицу контроле летења.

Стицањем дозволе контролора ваздушног саобраћаја са одговарајућим овлаштењем и додатним одобрењем за јединицу контроле летења кандидат се сматра оспособљеним за самосталан рад на пословима контролора летења. Вријеме проведено на стручном оспособљавању у сврху стицања дозволе и оспособљавања за самосталан рад рачуна се у радно искуство на пословима контроле ваздушне пловидбе дефинисано у посебним условима радног мјеста.

IV Специфични услови:

 

1)      Знање енглеског језика; 

2)      посједовање психо-физичких способности карактеристичних за обављање послова контролора ваздушног саобраћаја које укључују: способност брзог и тачног доношења одлука, памћења, перцепције и пажње, високи ниво концентрације и одличног сналажења у простору и времену, високо развијене комуникацијске вјештине, самодисциплину, високу толеранцију на стрес, склоност тимском раду и слично;

3)      задовољавање посебног здравственог критерија класе 3 – European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller;

 

V Приликом пријаве на Јавни оглас кандидати су дужни приложити:

 

1)      Попуњен пријавни образац, доступан на службеној интернет страници Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине www.bhansa.gov.ba

2)      Кратку биографију;

3)      Родни лист (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старијег од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);

4)      Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старијег од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);

5)      Изјаву овјерену од стране надлежног општинског органа да кандидат није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине;

6)      Доказ о завршеној стручној спреми – Оригинал / овјерена копија факултетске дипломе или  оригинал / овјерена копија свједочанства, односно увјерења о завршеној ССС.

За кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему уз диплому и додатак дипломи. Изузетно само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан уз овјерену копију факултетске дипломе доставити увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца; У случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини или бившој СФРЈ до 06.04.1992. године, страна диплома мора бити призната-нострификована (оригинал или овјерена копија аката о нострификацији-признавању);

7)      Увјерење да није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да није изречена затворска казна за кривично дјело почињено с предумишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини су дужни доставити само кандидати који буду позвани на закључивање уговора о стипендирању и стручном оспособљавању.

 

VI Поступак избора кандидата

Агенција именује Комисију за избор кандидата која разматра пристигле пријаве кандидата у смислу испуњавања општих и посебних услова, проводи поступак испитивања кандидата обављањем тестирања, те директору доставља Листу успјешних кандидата ради даљег поступања. У току поступка по Јавном огласу, кандидати се обавјештавају писменим или путем имејла, о евентуалном одбацивању њихове пријаве, о датуму, времену и мјесту одржавања тестирања, те резултатима тестирања, а изабрани кандидати ће се позвати на закључење уговора о стипендирању и стручном оспособљавању.

Тестирање кандидата обухвата сљедеће:

1)      Провјеру знања енглеског језика;

2)      Тест способности (FEAST);

3)      Љекарски преглед ради утврђивања посебног здравственог критерија класе 3 - European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller;

4)      Интервју;

VII Стручно оспособљавање и пријем у радни однос

Стручно оспособљавање за стицање дозволе контролора ваздушног саобраћаја са одговарајућим овлаштењима и додатним одобрењем за јединицу контроле летења проводиће се у организацијама за обуку контролора ваздушног саобраћаја, као и на оперативним радним мјестима контролора ваздушног саобраћаја у јединицама контроле летења. 

Трошкове стручног оспособљавања кандидата сносиће Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине. 

Са изабраним кандидатима ће се закључити уговори о стипендирању и стручном оспособљавању, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе за вријеме и након стручног оспособљавања.

Са кандидатима који успјешно заврше обуку и стекну дозволу контролора ваздушног саобраћаја закључиће се уговори о раду на неодређено вријеме за радна мјеста предвиђена овим Огласом, а у складу са стеченим овлаштењима и додатним одобрењима за јединицу контроле летења. 

VIII Остале напомене:

-          Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом, а документи који нису у складу с истим, неће се узимати у разматрање.

-          Валидност докумената који по овом огласу имају ограничен рок трајања, рачуна се даном пријема пријаве кандидата.

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавим огласом неће се узимати у разматрање.

-          Пријаве кандидата којима је у претходном периоду, из било којег разлога, прекинуто стручно оспособљавање за контролора ваздушног саобраћаја, неће се узимати у обзир

-          Све додатне информације у вези са овим Јавним огласом могу се наћи на интернет страници Агенције, www.bhansa.gov.ba.

 

IX Достављање пријава

 

Пријаве се могу предати најкасније тридесет (30) дана од дана објаве Јавног огласа у дневним новинама: „Ослобођење“,  „Дневни лист“, „Дневни аваз“, „Вечерњи лист“ и „Глас Српске“ директно на протокол Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, Ортијеш бб, Мостар, или послати поштом препоручено на адресу:

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине

„ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗБОР, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС  КОНТРОЛОРА ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА - НЕ ОТВАРАЈ“,

Ортијеш бб, 88000 Мостар.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA