JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U AGENCIJU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

5. travnja 2022. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U AGENCIJU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-1633-1/22

Mostar, 1.4.2022. godine

 

Na osnovu Članka 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i Članka 8. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-198/18, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema pripravnika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj:1-12-34-2-1633/22. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U

AGENCIJU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I PRIPRAVNIK

            

01–Pripravnik - sa završenim ekonomskim fakultetom (VII stupanj), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 izvršitelj;

 

Trajanje radnog odnosa

Radni odnos s najuspješnijim kandidatom zasniva se na razdoblje od jedne (1) godine.

 

II OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA

 

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

 

III  OPĆI UVJETI 

 

U skladu s Člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) kandidat mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 

a)      da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)      da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom Članka IX. Stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)      da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

IV POSEBNI UVJETI

 

-          da ima visoku stručnu spremu ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;

-          da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više nakon stjecanja visoke stručne spreme.

 

V  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS I DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA

 

Prijava na Javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

 

a) Dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

-          Izvadak iz matične knjige rođenih (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

-          Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starijeg od šest mjeseci);

-          Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama Članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

b) Dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

-          Original ili ovjerena preslika fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu presliku fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena preslika akata o nostrifikaciji-priznavanju);

-          Dokaz da kandidat nema ostvaren radni staž nakon stjecanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više (preslika radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), ukoliko je nadnevak stjecanja visoke stručne spreme pripravnika stariji od jedne godine.

-          Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu presliku);

c) kratak životopis;

 

Napomene:

- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

- Valjanost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok važenja, računa se danom prijema prijave kandidata.

- Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdano od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se uklanja s popisa uspješnih kandidata.

- Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

VI  POSTUPAK IZBORA

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor pripravnika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja popis uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-mail-a o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

VII  DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“ izravno na Pisarnici Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za prijem pripravnika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar

 

Sve dodatne informacije u vezi s Javnim oglasom mogu se naći na web stranici Agencije   www.bhansa.gov.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

                                                                                          DIREKTOR

 

                                                                                          ______________________

                                                                                          DAVORIN PRIMORAC

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA