JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

11. lipnja 2024. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-2740-1/24

Mostar, 10.6.2024. godine

 

Na temelju članka 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17, 59/22 i 88/23), članka 8. Pravilnika o radu, broj: 1-12-02-2-3583/23, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijama zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-12-34-2-2740/24 od 7.6.2024. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI 

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

1. Šef Odsjeka za zrakoplovnu meteorologiju – 1 izvršitelj,

2. Prognostičar – 4 izvršitelja,

3. Vozač/kurir – 1 izvršitelj,

4. Promatrač – 1 izvršitelj,

5. Domar – 1 izvršitelj,

6. Higijeničar – 3 izvršitelja.

 

I.  Opis poslova, posebni uvjeti i broj izvršitelja:

1.       Šef Odsjeka za zrakoplovnu meteorologiju

a)       Opis poslova:

- Organizira, upravlja i odgovara za rad Odsjeka;

- Izrađuje operativne zahtjeve i osigurava primjenu propisane razine usluga i tehnologije rada radi neposrednog izvršavanja uloge meteorološkog zavoda zračne luke u smislu ICAO definicije;

- Predlaže izmjene tehnologije rada i zamjenu meteorološke opreme;

- Odgovara za pravilnu i pravovremenu provedbu poslova meteorološkog osiguranja civilne zračne plovidbe u zoni zračne luke;

- Izrađuje planove i izvješća o radu;

- Vrši obuku prognostičara i promatrača;

- Vrši ocjenu i verifikaciju zrakoplovnih prognoza;

- Vrši operativno meteorološko osiguranje zračne plovidbe u zoni zračne luke;

- Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

b)      Posebni uvjeti:

- VSS, prirodoslovno-matematički fakultet, smjer meteorologija ili fizika;

- Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;

- Posjedovanje potvrde o obučenosti; 

- Znanje engleskog jezika.

c)       Broj izvršitelja: 1

 

2.       Prognostičar

a)       Opis poslova: 

- Neprekidno prati stanje i razvoj meteoroloških uvjeta koji mogu utjecati na sigurno odvijanje civilnog zračnog prometa u zoni zračne luke;

- Vrši analizu meteoroloških parametara i pojava i izrađuje sve vrste prognoze vremena i upozorenja o opasnim meteorološkim pojavama u zoni zračne luke;

- Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih informacija tipa TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, prognoza za slijetanje i polijetanje, a po potrebi i drugih; 

- Priprema i izrađuje meteorološku dokumentaciju za let i vrši meteorološku pripremu posade zrakoplova i drugih zrakoplovnih korisnika;

- Izrađuje specijalne prognoze za zonu zračne luke i dostavlja ih korisnicima;

- Vrši operativnu koordinaciju rada između MET-a i službi terminalne kontrole letenja;

- Vrši operativni nadzor nad izdanim prognozama i upozorenjima za zonu zračne luke i po potrebi njihovo usklađivanje s promjenama;

- Vrši obuku pripravnika;

- Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

b)      Posebni uvjeti:

- VSS, prirodoslovno-matematički fakultet, smjer meteorologija ili fizika;

- Najmanje 1 godina radnog  iskustva u struci;

- Posjedovanje potvrde o obučenosti;

- Znanje engleskog jezika.

c)       Broj izvršitelja: 4

 

3.       Vozač/kurir

a)       Opis poslova:

- Izvršava preventivno održavanje motornih vozila;

- Izvršava dnevni pregled vozila i potpisuje tehničku ispravnost vozila;

- Izvršava poslove službenog prijevoza motornim vozilom materijala i dokumentacije;

- Izvršava poslove prijevoza i dostave manjih tereta, opreme, sitnog invent., ured. i potrošnog materijala;

- Izvršava poslove distribucije pošte i ostale dokumentacije i ažurira pomoćne evidencije pošte; 

- Izvršava distribuciju materijala i tiska;

- Po potrebi izvršava poslove kao vozač-pratitelj;

- Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu šefa Odsjeka.

b)      Posebni uvjeti:

- SSS/VKV, prometna škola ili druga srednja škola;

- Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

c)       Broj izvršitelja: 1

 

4.       Promatrač

a)       Opis poslova:

- Vrši redovita, izvanredna i specijalna zrakoplovna i druga mjerenja i promatranja u okviru neprekidnog procesa praćenja razvoja vremena u zračnoj luci;

- Izrađuje meteorološka izvješća i uključuje ih u razmjenu preko raspoloživih telekomunikacijskih sustava ili ih neprekidno stavlja na raspolaganje korisnicima;

- Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih meteoroloških izvješća tipa METAR, SPECI. LOCAL MET i SPECIAL LOCAL MET;

- Vodi propisanu meteorološku dokumentaciju;

- Obavlja poslove tekućeg održavanja klasične meteorološke opreme;

- Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

b)      Posebni uvjeti:

- SSS tehničkog ili društvenog smjera;

- Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

- Posjedovanje potvrde o obučenosti;

- Znanje engleskog jezika.

c)       Broj izvršitelja: 1

 

5. Domar

a)       Opis poslova:

- Izvršava domarske poslove održavanja zgrade i kruga;

- Vrši košenje trave;

- Izvršava čišćenje snijega u krugu;

- Brine o ispravnosti oruđa, uređaja i mašina kojima se koristi;

- Održava zalihu potrošnog materijala za održavanje;

- Priprema zahtjeve za nabavu potrošnog materijala za održavanje;

- Nadzire rad spoljnih suradnika angažiranih za poslove održavanja;

- Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

b)      Posebni uvjeti:

- SSS/VKV, tehničkog smjera;

- Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

c)       Broj izvršitelja: 1

 

6. Higijeničar 

a)       Opis poslova:

-Izvršava poslove čišćenja zgrade, kruga i parkiralište;

- Održava zelenilo u zgradi i krugu;

- Po potrebi čisti spoljne objekte;

- Planira nabavu sredstava za čišćenje i trebovanje;

- Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

b) Posebni uvjeti:          

-SSS/NSS

               c)   Broj izvršitelja: 3

 

II. Opći uvjeti za prijam u radni odnos:

 

U skladu s člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13,  93/17, 59/22 i 88/23) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a) da ima navršenih 18 godina života;

b) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d) da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e) da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

III. Prijava na javni oglas i dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:

 

Kandidat koji se prijavljuje na Javni oglas, uz uredno i čitko popunjen „prijavni obrazac“ koji se može preuzeti u sjedištu Agencije ili na internetskoj stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba., dostavlja:

 

a) dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

- Izvadak iz matične knjige rođenih (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala  ne starijeg od šest mjeseci);

- Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

- Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, za radno mjesto pod 1. i 2. Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi. Izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomanta, kandidat je dužan uz ovjerenu kopijufakultetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan, niti za jednog diplomanta; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);

- Original ili ovjerena kopija svjedodžbe ili uvjerenja o završenoj SSS, za radno mjesto pod 3., 4. 5. i 6.;

- Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uvjetima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

- Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu kopiju).

c) kratak životopis.

 

Napomene : 

- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

- Valjanost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.

- Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini izdano od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s Liste uspješnih kandidata.

- Izabrani kandidati za radno mjesto „Šef Odsjeka za zrakoplovnu meteorologiju“, „Prognostičar“ i „Promatrač“ obvezni su steći „potvrdu o obučenosti“ u roku koji utvrdi Agencija, u suprotnom, Agencija može otkazati ugovor o radu.

- Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

IV. Postupak izbora:

 

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim ili putem e-maila o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

V. Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu dostaviti najkasnije osam (8) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama „Večernji list“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ b.b., 88000 Mostar ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ b.b., 88000 Mostar.

 

Sve dodatne informacije u vezi s ovim Javnim oglasom mogu se naći na internetskoj stranici Agencije: www.bhansa.gov.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka valjanosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

Priloženi dokumenti

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA