JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

4. ožujka 2020. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

Broj: 1-12-34-2-1244-1/20

Mostar: 25. 02. 2020. godine

 

Na osnovu članka 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članka 8. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-198/18, sukladno  odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17. 10. 2012. godine  i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijemebroj:1-12-34-2-1244/20 od 25. 2. 2020. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

 

Za radno mjesto : Šef odsjeka za nadzor i kontrolu sustava

 

I  OPIS POSLOVA, POSEBNI UVJETI I BROJ IZVRŠITELJA

a) Opis poslova:

-    Rukovodi Odsjekom za nadzor svih sustava upravljanja zračnim prometom po sustavu 24/7;

-    U suradnji sa šefovima ostalih odsjeka odgovoran je za nesmetan i kontinuiran rad svih sustava;

-    U suradnji sa šefovima odsjeka iz operativno-tehničkog domena, učestvuje u izradi contingency procedura, planova održavanja te modernizacije sustava;

-    U slučaju ispada pojedinih sustava osigurava: pravovremeno obavještavanje svih relevantnih osoba, poduzimanje žurnih postupaka saniranja ispada prema unaprijed definiranim procedurama, u suradnji sa šefovima odsjeka iz operativno-tehničkog domena analizira razloge koji su doveli do ispada te na osnovu toga ažurira planove održavanja i procedure djelovanja u slučaju ispada sa ciljem prevencije budućih ispada, vođenje detaljne evidencije/statistike svih ispada.

-    Organizira, upravlja i odgovara za rad Odsjeka;

-    U suradnji sa šefovima drugih odsjeka, organizira planske rekonfiguracije sustava;

-    Učestvuje u izradi zrakoplovno-tehničkih uputa za nadzor, upravljanje i održavanje uređaja i sustava;

-    Predlaže i osigurava provedbu obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika Odsjeka;

-    Učestvuje u poslovima prijema, testiranja, kalibriranja i verifikacije ispravnosti uređaja i sustava;

-    Planira i predlaže daljnji razvoj centralnog nadzora i upravljanja;

-    Kontrolira evidenciju o radu uređaja i sustava, popravcima, verifikaciji i utrošenom materijalu;

-    Učestvuje u specificiranju rezervnog materijala, alata, instrumenata i pribora zajedno s Operativno-tehničkim centrom radi cjelovitosti informacije o stanju;

-   Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b) Posebni uvjeti :

-    VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika;

-    Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;

-    Najmanje 1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;

-   Znanje engleskog jezika.

 

c)  Broj izvršitelja: 1 izvršitelj

 

 

II  OPĆI UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 

U skladu sa člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a)      da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)      da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)      da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

 

 

III  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS I DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA

 

Prijava na javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i adresu e –pošte.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

 

a) dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

- Rodni list (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starijeg od šest mjeseci);

- Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

- Original ili ovjerena preslika fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu presliku fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6. 4. 1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena preslika akata o nostrifikaciji-priznavanju);

- Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uvjetima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

- Dokaz o radnom iskustvu u civilnom zrakoplovstvu u skladu s posebnim uvjetima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

- Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu presliku).

 

c) kratku biografiju

 

Napomene :

-          Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

-          Ispravnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.

-          Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s Liste uspješnih kandidata.

-          Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

 

 

 

IV  POSTUPAK IZBORA:

 

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-pošte o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

 

V  DOSTAVLJANJE PRIJAVA:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „GLAS SRPSKE“ izravno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim oglasom mogu se naći na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Direktor

                                                                                                                                                                                                                                              _________________

                                                                                                                                                                                                                                               Davorin Primorac

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2021 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA