JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME I PRIJAM PRIPRAVNIKA U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

27. travnja 2023. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME I PRIJAM PRIPRAVNIKA U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-1965-1/23

Mostar:25.04.2023. godine

 

Na temelju članka 8. i članka 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) i članka 8. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-198/18, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijama zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme i prijam pripravnika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-12-34-2-1965/23 od 25.04.2023. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME

I PRIJAM PRIPRAVNIKA

U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

01 - Oblasni prognostičar 

02 - Prognostičar 

03 - Pripravnik 

 

I  OPIS POSLOVA, POSEBNI UVJETI I BROJ IZVRŠITELJA 

01 - Oblasni prognostičar

a) Opis poslova:

- Vrši operativno meteorološko osiguranje zračne plovidbe u FIR Sarajevo; 

- Neprekidno prati stanje i razvoj meteoroloških uvjeta koji mogu utjecati na sigurno odvijanje civilne zračne plovidbe, vrši analizu meteoroloških parametara i pojava i izrađuje sve vrste prognoze vremena i upozorenja o opasnim meteorološkim pojavama u čitavoj oblasti odgovornosti (FIR Sarajevo);

- Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih informacija tipa SIGMET, AIRMET, GAMET, SIGWX, TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, prognoza za slijetanje i polijetanje, a po potrebi i drugih; 

- Priprema i izrađuje meteorološku dokumentaciju za let i vrši meteorološku pripremu posade zrakoplova i drugih zrakoplovnih korisnika;

- Izrađuje specijalne prognoze za čitavu oblast i dostavlja ih korisnicima;

- Vrši operativnu koordinaciju rada između MET, obje ACC jedinice i TWR/APP jedinice kontrole letenja, te službe traganja i spašavanja i službi obavještavanje u situacijama upozoravanja i alarmiranja na opasne meteorološke pojave, uključujući aktivnosti pri akcijama traganja i spašavanja;

- Vrši operativni nadzor nad izdatim prognozama i upozorenjima za oblast, rute ili terminale i po potrebi njihovo usklađivanje sa promjenama;

- Vrši obuku pripravnika;

- Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

b) Posebni uvjeti:

-   VSS, Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer meteorologija ili fizika;

-   Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-   Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-   Znanje engleskog jezika.

c) Broj izvršitelja: 1 

Trajanje radnog odnosa

Radni odnos s najuspješnijim kandidatom zasniva se u razdoblju od jedne (1) godine.

02-Prognostičar

a) Opis poslova: 

- Neprekidno prati stanje i razvoj meteoroloških uvjeta koji mogu utjecati na sigurno odvijanje civilnog zračnog prometa u zoni zračne luke;

- Vrši analizu meteoroloških parametara i pojava i izrađuje sve vrste prognoze vremena i upozorenja o opasnim meteorološkim pojavama u zoni zračne luke;

- Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih informacija tipa TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, prognoza za slijetanje i polijetanje, a po potrebi i drugih; 

- Priprema i izrađuje meteorološku dokumentaciju za let i vrši meteorološku pripremu posade zrakoplova i drugih zrakoplovnih korisnika;

- Izrađuje specijalne prognoze za zonu zračne luke i dostavlja ih korisnicima;

- Vrši operativnu koordinaciju rada između MET-a i službi terminalne kontrole letenja;

- Vrši operativni nadzor nad izdanim prognozama i upozorenjima za zonu zračne luke i po potrebi njihovo usklađivanje s promjenama;

- Vrši obuku pripravnika;

- Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

b) Posebni uvjeti:

-   VSS, Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer meteorologija ili fizika;

-   Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-   Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-   Znanje engleskog jezika.

c) Broj izvršitelja: 3

Trajanje radnog odnosa

Radni odnos s najuspješnijim kandidatima zasniva se u razdoblju od jedne (1) godine.

03-Pripravnik

a) Opis poslova: 

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanje potrebnog radnog iskustva.

b) Posebni uvjeti:

-   VSS, Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer meteorologija ili fizika;

-   Znanje engleskog jezika;

-   Da nema ostvaren radni staž i radno iskustvo u trajanju od jedne (1) godine ili više nakon stjecanja visoke stručne spreme.

c) Broj izvršitelja: 2

Trajanje radnog odnosa

Radni odnos u svojstvu pripravnika s najuspješnijim kandidatima zasniva se u razdoblju od jedne (1) godine.

II  OPĆI UVJETI ZA PRIJAM U RADNI ODNOS:

U skladu s člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a)       da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)       da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)       da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

III  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS I DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA

Prijava na javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i adresu e –pošte .

Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

a) dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

- Izvadak iz matične knjige rođenih (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka valjanosti);

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starijeg od šest mjeseci);

- Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

- Original ili ovjerena preslika fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomanta, kandidat je dužan uz ovjerenu presliku fakultetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan, niti za jednog diplomanta; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine, inozemna diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena preslika akata o nostrifikaciji-priznavanju);

- Dokaz o radnom iskustvu u struci, u skladu s posebnim uslovima - za radna mjesta „01 - Oblasni prognostičar“ i „02 - Prognostičar“;

- Dokaz da nema ostvaren radni staž i radno iskustvo u trajanju od jedne (1) godine ili više nakon stjecanja visoke stručne spreme - za zasnivanje radnog odnosa u svojstvu „pripravnika“; što se dokazuje: ovjerenom kopijom radne knjižice ne starijom od 15 dana, sa stranicama koje sadrže važne podatke: ime i prezime i druge osobne podatke, te podatke o završenoj školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i evidentiranom radnom stažu) ili Potvrdom/Uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili Uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registriran u matičnoj evidenciji zaposlenih PIO/MIO (ne starije od 15 dana).

- Dokaz o znanju engleskog jezika (orginal ili ovjerenu kopiju).

c) kratak životopis 

Napomene : 

- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

- Ispravnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok valjanosti, računa se danom prijama prijave kandidata.

- Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdano od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s liste uspješnih kandidata.

- Izabrani kandidati za radna mjesta „01 - Oblasni prognostičar“ i „02 - Prognostičar“ će biti u obavezi steći potvrdu o obučenosti u skladu sa internim aktima Agencije, u suprotnom Agencija može otkazati zaposleniku Ugovor o radu.

- Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

IV  POSTUPAK IZBORA:

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koje razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-pošte o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

V  DOSTAVLJANJE PRIJAVA:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ izravno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ b.b., 88000 Mostar ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme i prijam pripravnika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ b.b., 88000 Mostar.

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim oglasom mogu se naći na web stranici Agencije: www.bhansa.gov.ba.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka valjanosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

                                                                                                       Direktor

 

                                                                                          ______________________

                                                                                          DAVORIN PRIMORAC

Priloženi dokumenti

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA