JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

21. lipnja 2021. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-2417-1/21

Mostar, 08.06.2021. godine

 

Na osnovu Članka 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), Članka 8. Pravilnika o radu, broj: 1-12-02-2-198/18, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Agencij za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-12-34-2-2417/21 od 08.06.2021. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA

NA NEODREĐENO VRIJEME

U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI 

BOSNE I HERCEGOVINE

 

I Na neodređeno vrijeme:

Šef Odsjeka za sustavno planiranje i integraciju sustava, 1 izvršitelj
Operator obrade podataka o letu, 1 izvršitelj;
Promatrač, 2 izvršitelja 

 

II Opis poslova, posebni uvjeti i broj izvršitelja: 

Šef Odsjeka za sustavno planiranje i integraciju sustava

 

Opis poslova
Organizira, upravlja i odgovara za rad Odsjeka;
Izrađuje kratkoročne programe razvoja CNS i meteoroloških sustava kontrole zračnog prometa;
Izrađuje izvještaje o stanju CNS i meteoroloških sustava u tehničkim službama operativnih jedinica centara oblasne, odnosno prilazne i aerodromske kontrole zračnog prometa;
Predlaže mjere, postupke i aktivnosti za unaprjeđenje kvaliteta rada i održavanja CNS i meteoroloških sustava;
Priprema prijedloge modernizacije i razvoja CNS i meteoroloških sustava;
Koordinira provedbu projekata i programa modernizacije te stručnog osposobljavanja tehničkog osoblja kontrole zračnog prometa;
Koordinira vođenje projekata i investicija do puštanja u operativni rad;
Koordinira montaže, nadzor radova, ispitivanje i puštanje u operativni rad CNS i meteoroloških sustava;
Organizira izradu dokumentacije za instaliranje, ispitivanje, stručno osposobljavanje i održavanje CNS i meteoroloških sustava;
Sudjeluje u rješavanju stručnih problema koji se javljaju u tehničkim službama u operativnim jedinicama centara oblasne, odnosno prilazne i aerodromske kontrole zračnog prometa;
Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure i protokole;
Primjenjuje i prati standarde i procedure kontrole osiguranja kvaliteta sustava;
Sudjeluje u radu međunarodnih stručnih tijela ICAO-a, ECAC-a, EUROCONTROL-a i drugih domaćih i međunarodnih subjekata iz oblasti CNS i meteoroloških sustava, te prati međunarodna savjetovanja i predavanja;
Odgovara za prikupljanje potrebne dokumentacije za Direkciju za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) u vezi s dobivanjem dozvola za operativni rad CNS i meteoroloških sustava;
Vodi proces sklapanja SLA ugovora s vanjskim davateljima usluga za CNS i meteorološke sustave;
Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

 

VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika;
Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;
Najmanje 1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;
Znanje engleskog jezika.

 

broj izvršitelja: 1

 


Operator obrade podataka o letu

 

Opis poslova: 

 

Na osnovu plana leta i drugih podataka prima podatke o letu i izvršava poslove nadzora i obrade podataka o letu na ATM procesnom sustavu oblasne kontrole letenja;
Osigurava propisan prijem planova leta i pripadajućih poruka;
Unosi propisane podatke i informacije u ATM sustav i odgovara za njegovu ažurnost;
Izvršava primopredaju podataka s ostalim jedinicama kontrole letenja i nadležnim vojnim tijelima;
Nadzire prijem OPMET poruka;
Provjerava točnost prispjelih planova leta, te ih prilagođava potrebama ATM sustava;
Obrađuje i prosljeđuje pristigle poruke, te izvršava provjeru i potvrđuje valjanost planova leta u ATM sustavu;
Osigurava kontinuitet prijema podataka o letu;
Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

 

SSS tehničkog ili društvenog smjera;
Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;
Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 1

 

Promatrač

 

Opis poslova:

 

Vrši redovita, izvanredna i specijalna zrakoplovna i druga mjerenja i promatranja u okviru neprekidnog procesa praćenja razvoja vremena na aerodromu;
Izrađuje meteorološke izvještaje i uključuje ih u razmjenu preko raspoloživih telekomunikacijskih sustava ili ih neprekidno stavlja na raspolaganje korisnicima;
Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih meteoroloških izvještaja tipa METAR, SPECI. LOCAL MET i SPECIAL LOCAL MET;
Vodi propisanu meteorološku dokumentaciju;
Obavlja poslove tekućeg održavanja klasične meteorološke opreme;
Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

 

SSS tehničkog ili društvenog smjera;
Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;
Posjedovanje potvrde o obučenosti;
Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 2

 


III Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

 


U skladu s Člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 


da ima navršenih 18 godina života;
da je državljanin Bosne i Hercegovine;
da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
da nije obuhvaćen odredbom Članka IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 


IV Prijava na javni oglas i dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta

 


Kandidat koji se prijavljuje na Javni oglas, uz uredno i čitko popunjen „prijavni obrazac“ koji se može preuzeti u sjedištu Agencije ili na internetskoj stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba., dostavlja:

 


a) dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

Rodni list (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka valjanosti);
Uvjerenje o državljanstvu (original ne starije od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci);
Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama Članka IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, za radno mjesto pod 1. za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi. Izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);
Original ili ovjerena kopija svjedočanstva ili uvjerenja o završenoj SSS, za radna mjesta pod 2. i 3.;
Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uvjetima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;
Dokaz o iskustvu u civilnom zrakoplovstvu za radno mjesto pod 1.;
Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerena kopija).

 

c) kratku biografiju.

 


Napomene : 

Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
Valjanost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini izdano od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s Liste uspješnih kandidata;
S izabranim kandidatima za radno mjesto „Promatrač“ Agencija će prilikom zaključivanja ugovora o radu ugovoriti obvezu stjecanja „potvrde o obučenosti“ u roku ne duljem od jedne godine, u suprotnom, Agencija može otkazati zaposleniku ugovor o radu;
Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

V Postupak izbora:

 


Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim ili putem e-maila o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

VI Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 


Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim oglasom mogu se naći na internetskoj stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka valjanosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

 

 


 Direktor

 _________________

 Davorin Primorac

Priloženi dokumenti

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA