JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA  NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI  BOSNE I HERCEGOVINE

19. travnja 2022. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA  NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI  BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-1915-1/22

Mostar, 18.4.2022. godine

 

Na osnovu Članka 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), Članka 8. Pravilnika o radu, broj: 1-12-02-2-198/18, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijama zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-12-34-2-1915/22 od 18.4.2022. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA

 NA NEODREĐENO VRIJEME

U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI 

BOSNE I HERCEGOVINE

 

I  Na neodređeno vrijeme:

1.       Stručni suradnik - Psiholog, 1 izvršitelj

2.       Promatrač, 1 izvršitelj;

3.       Stručni suradnik za financijsko-knjigovodstvene poslove, 1 izvršitelj

 

II  Opis poslova, posebni uvjeti i broj izvršitelja 

1.       Stručni suradnik - Psiholog

 

a)       Opis poslova

 

-       Pruža pomoć Sektoru za ljudske resurse Agencije o pitanju psiholoških poslova i zadataka Sektora u dijelu koji se odnosi na ATCU I;

-       Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b)      Posebni uvjeti:

 

-       VSS, filozofski fakultet, smjer psihologija;

-       Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-       Znanje engleskog jezika.

 

c)       broj izvršitelja: 1

 

2.       Promatrač

 

a)       Opis poslova: 

 

-    Vrši redovita, izvanredna i specijalna zrakoplovna i druga mjerenja i promatranja u okviru neprekidnog procesa praćenja razvoja vremena na aerodromu;

-    Izrađuje meteorološka izvješća i uključuje ih u razmjenu preko raspoloživih telekomunikacijskih sustava ili ih neprekinuto stavlja na raspolaganje korisnicima;

-    Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih meteoroloških izvješća tipa METAR, SPECI. LOCAL MET i SPECIAL LOCAL MET;

-    Vodi propisanu meteorološku dokumentaciju;

-    Obavlja poslove tekućeg održavanja klasične meteorološke opreme;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b)      Posebni uvjeti:

 

-    SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-    Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-    Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-    Znanje engleskog jezika .

 

c)       Broj izvršitelja: 1

 

3.       Stručni suradnik za financijsko – knjigovodstvene poslove 

 

a)       Opis poslova:

 

-    Pruža pomoć Odsjeku za ekonomske poslove Agencije u provedbi opisa poslova i zadataka Odsjeka u dijelu koji se odnosi na ATCU II;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b)      Posebni uvjeti:

 

-       VSS, ekonomski fakultet;

-       Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-       Poznavanje engleskog jezika.

 

c)       Broj izvršitelja: 1

 

III Opći uvjeti za prijam u radni odnos:

 

U skladu s Člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 

a)       da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s predmišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom Članka IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)       da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

IV Prijava na javni oglas i dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta

 

Kandidat koji se prijavljuje na Javni oglas, uz uredno i čitko popunjen „prijavni obrazac“ koji se može preuzeti u sjedištu Agencije ili na internetskoj stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba., dostavlja:

 

a) dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

-          Izvadak iz matične knjige rođenih (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

-          Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci);

-          Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama Članka IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

-          Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, za radno mjesto pod 1. i 3. Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz diplomu i dodatak diplomi. Izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju 

-          fakultetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);

-          Original ili ovjerena kopija svjedodžbe ili uvjerenja o završenoj SSS, za radno mjesto pod 2;

-          Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uvjetima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

-          Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu kopiju).

 

c) kratku biografiju.

 

Napomene : 

-          Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

-          Valjanost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijama prijave kandidata.

-          Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini izdano od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se uklanja s Liste uspješnih kandidata;

-          S izabranim kandidatima za radno mjesto „Promatrač“ Agencija će prilikom zaključivanja ugovora o radu ugovoriti obvezu stjecanja „potvrde o obučenosti“ u roku ne duljem od jedne godine, u suprotnom, Agencija može otkazati zaposleniku ugovor o radu;

-          Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

V Postupak izbora:

 

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim ili putem e-maila o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

VI Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

Sve dodatne informacije u vezi s ovim Javnim oglasom mogu se naći na internetskoj stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važenja originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                      Direktor

      

                                                                                          _________________

                                                                                          Davorin Primorac

Priloženi dokumenti

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA