JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

14. studenoga 2023. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-4547-1/23

Mostar: 08.11.2023. godine

 

Na temelju članka 8.Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) i članka 8. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-3583/23, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijama zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-12-34-2-4547/23 od 08.11.2023. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

01 –Referent za IT podršku 

02 –Stručni suradnik za radne odnose i personalnu evidenciju

03 –Sistem inžinjer – stručni suradnik za DPS-TP

 

 

I  OPIS POSLOVA, POSEBNI UVJETI I BROJ IZVRŠITELJA 

01 – Referent za IT podršku

 

a) Opis poslova:

-          Izvršava poslove instaliranja te redovnog i preventivnog održavanja informatičkih i telekomunikacionih sistema;

-          Učestvuje u izradi tehničke specifikacije za nabavku informatičkih i telekomunikacionih sistema;

-          Bavi se održavanjem mrežne infrastrukture;

-          Provodi čuvanje softvera koji se koriste u računarima opće namjene;

-          Pruža stručnu pomoć korisnicima računara opće namjene u instaliranju i održavanju softvera;

-          Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b) Posebni uvjeti:

-          SSS, tehničkog smjera;

-          Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-          Poznavanje engleskog jezika.

 

c) Broj izvršitelja: 1 

 

Trajanje radnog odnosa

Radni odnos s najuspješnijim kandidatom zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

02-Stručni suradnik za radne odnose i personalnu evidenciju

 

a) Opis poslova: 

-          Izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava i dužnosti zaposlenika iz radnih odnosa ili su u vezi radnih odnosa;

-          Izrađuje izvještaje o kadrovima;

-          Sarađuje s nadležnim organima PIO i zavodima zdravstvenog osiguranja o pitanjima ostvarivanja prava iz zdravstvenog i penzionog osiguranja;

-          Vodi i održava zakonom propisane evidencije iz oblasti radnih odnosa (personalni dosjei, matične knjige radnika, radne knjižice i dr.);

-          Vodi knjige personalne evidencije (vrši upis podataka, promjene podataka i zaključivanje evidencije);

-          Unosi podatke u informacioni sistem za upravljanje ljudskim potencijalima;

-          Obavlja poslove vezane za proceduru prijema i prestanka radnih odnosa zaposlenika Agencije;

-          Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b) Posebni uvjeti:

      -   VSS, Pravni fakultet;

      -   Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

      -   Poznavanje engleskog jezika.

 

c) Broj izvršitelja:1

 

Trajanje radnog odnosa

Radni odnos s najuspješnijim kandidatom zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

03- Sistem inžinjer – stručni suradnik za DPS-TP

 

a) Opis poslova: 

-          Izrađuje dokumentaciju za održavanje uređaja, sistema i postrojenja;

-          Izrađuje normative rezervnog materijala, alata, instrumenata i pribora za nove uređaje, sisteme i postrojenja;

-          Organizira i učestvuje u instalacijama, nadzoru radova, ispitivanju i puštanju u rad sistema za procesne sisteme;

-          Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure i protokole;

-          Verificira prijedloge modifikacija uređaja, sistema i postrojenja;

-          U saradnji sa djelatnicima Službe za pružanje usluga kontrole te djelatnicima Odjela za nadzor vrši izmjene i modifikacije postavki (DBM) procesnog sistema;

-          Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b) Posebni uvjeti:

-          VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika;

-          Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-          Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;

-          Znanje engleskog jezika.

 

c) Broj izvršitelja: 1

 

Trajanje radnog odnosa

Radni odnos s najuspješnijim kandidatom zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

II  OPĆI UVJETI ZA PRIJAM U RADNI ODNOS:

 

U skladu s člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a)       da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)       da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)       da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

III  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS I DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA

 

Kandidat koji se prijavljuje na Javni oglas uz uredno i čitko popunjen „prijavni obrazac“ koji se može preuzeti u sjedištu Agencije ili na službenoj internet stranici Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine www.bhansa.gov.ba, dostavlja:

 

a) dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

- Izvadak iz matične knjige rođenih (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka valjanosti);

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starijeg od šest mjeseci);

- Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

­- Original ili ovjerena preslika svjedočanstva ili uvjerenja o završenoj SSS;

- Original ili ovjerena preslika fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomanta, kandidat je dužan uz ovjerenu presliku fakultetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan, niti za jednog diplomanta; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine, inozemna diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena preslika akata o nostrifikaciji-priznavanju);

- Dokaz o radnom iskustvu u struci, u skladu s posebnim uvjetima;

- Dokaz o znanju odnosno poznavanju engleskog jezika (orginal ili ovjerena preslika).

 

c) kratak životopis 

 

Napomene : 

- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

- Ispravnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok valjanosti, računa se danom prijama prijave kandidata.

- Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdano od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s liste uspješnih kandidata.

- Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

IV  POSTUPAK IZBORA:

 

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koje razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-pošte o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

V  DOSTAVLJANJE PRIJAVA:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“ izravno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ b.b., 88000 Mostar ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ b.b., 88000 Mostar.

 

Sve dodatne informacije u vezi s ovim Javnim oglasom mogu se naći na web stranici Agencije: www.bhansa.gov.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka valjanosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Direktor

 

                                                                                          ______________________

                                                                                          DAVORIN PRIMORAC

Priloženi dokumenti

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA