JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

16. studenoga 2021. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-4198-1/21

Mostar, 12.11.2021.godine

 

Na osnovu članka 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i članka 8. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-198/18, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijama zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-12-34-2-4198/21 od 12.11.2021. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U

AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

            

Za radna mjesta :

01–Promatrač, 1  izvršitelj

02–Promatrač/VOLMET operator, 1 izvršitelj

03–Administrativni referent, 1 izvršitelj

 

 

I  OPIS POSLOVA, POSEBNI UVJETI I BROJ IZVRŠITELJA:

 

01-Promatrač

 

a) Opis poslova: 

-    Vrši redovita, izvanredna i specijalna zrakoplovna i druga mjerenja i promatranja u okviru neprekidnog procesa praćenja razvoja vremena na aerodromu;

-    Izrađuje meteorološka izvješća i uključuje ih u razmjenu preko raspoloživih telekomunikacijskih sustava ili ih neprekidno stavlja na raspolaganje korisnicima;

-    Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih meteoroloških izvješća tipa METAR, SPECI. LOCAL MET i SPECIAL LOCAL MET;

-    Vodi propisanu meteorološku dokumentaciju;

-    Obavlja poslove tekućeg održavanja klasične meteorološke opreme;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b) Posebni uvjeti:

-   SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-   Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-   Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-   Znanje engleskog jezika

 

c) Broj izvršitelja:1

 

 

 

 

02–Promatrač/VOLMET operator

 

a) Opis poslova: 

-    Vrši redovita, izvanredna i specijalna zrakoplovna i druga meteorološka mjerenja i promatranja u okviru neprekidnog procesa praćenja razvoja vremena;

-    Izvršava nadzor nad operativnim funkcioniranjem VOLMET sustava i, u slučajevima tehničkog ispada istog, sadržaj emisije interpretira glasovno;

-    Po potrebi vrši korekciju sadržaja VOLMET emisije;

-    Izrađuje meteorološka izvješća i uključuje ih u razmjenu preko raspoloživih telekomunikacijskih sustava ili ih neposredno stavlja na raspolaganje korisnicima kao što su ATS ili druge jedinice;

-    Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih meteoroloških izvješća tipa METAR, SPECI. LOCAL MET I SPECIAL LOCAL MET;

-    Obavlja poslove tekućeg održavanja klasične meteorološke opreme i meteorološkog kruga;

-   Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b) Posebni uvjeti:

-    SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-    Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-    Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-     Znanje engleskog jezika.

 

c) Broj izvršitelja:1

 

03 – Administrativni referent 

 

a) Opis poslova: 

-    Izvršava administrativne poslove za načelnika ATC-a;

-    Prikuplja i obrađuje dnevna izvješća;

-    Vodi evidenciju o prisutnosti na radu zaposlenika i priprema plan godišnjih odmora;

-    Izvršava daktilografske poslove za potrebe načelnika ATC-a;

-    Izvršava pomoćne poslove koji su u vezi s radom ATC-a;

-    Vodi, prima, odlaže, izvršava obradu i distribuciju dokumenata koji su u procesu rada usmjereni na Ured ATC-a;

-    Izvršava poslove obrade kompletne dokumentacije u okviru potreba Ureda ATC-a: prijam i otprema pošte, evidentiranje, čuvanje i ažuriranje dokumentacije i akata;

-    Priprema potrebne dokumente za službena putovanja zaposlenika (npr. putne karte, smještaj, vize, automobile i sl.);

-    Pokreće i brine o nabavci potrebnog uredskog materijala;

-    Vodi zapisnike za potrebe ATC-a;

-   Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b) Posebni uvjeti:

-    SSS, društvenog smjera;

-    Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-     Znanje engleskog jezika.

 

c) Broj izvršitelja:1

 

 

II  OPĆI UVJETI ZA PRIJAM U RADNI ODNOS:

 

 

U skladu s člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 

a)      da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)      da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)      da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

III  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS I DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA:

 

Prijava na javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i adresu e –pošte.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

 

a) dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

- Izvadak iz matične knjige rođenih (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka valjanosti);

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starijeg od šest mjeseci);

- Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

- Original ili ovjerena kopija svjedodžbe ili uvjerenja o završenoj SSS.

- Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uvjetima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

- Dokaz o znanju, odnosno o poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerena kopiju).

 

c) kratak životopis

 

d) čitko popunjen i potpisan „prijavni obrazac“ koji se može preuzeti na web stranici Agencije www.bhansa.gov.ba.

 

Napomene : 

-       Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

-       Ispravnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok valjanosti, računa se danom prijama prijave kandidata.

-       Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdano od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s liste uspješnih kandidata.

-       S izabranim kandidatima za radna mjesta Promatrač i radno mjesto Promatrač/VOLMET operator Agencija će prilikom zaključivanja Ugovora o radu ugovoriti obvezu stjecanja potvrde o obučenosti u roku ne duljem od jedne godine, u suprotnom Agencija može otkazati zaposleniku Ugovor o radu.

-       Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

 

IV  POSTUPAK IZBORA:

 

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koje razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-pošte o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

V  DOSTAVLJANJE PRIJAVA:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“ izravno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim oglasom mogu se naći na web stranici Agencije: www.bhansa.gov.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka valjanosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

                                                                                                                                                   Direktor

 

                                                                                                                                              ______________________

                                                                                                                                             DAVORIN PRIMORAC

Priloženi dokumenti

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA