JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA  NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI  BOSNE I HERCEGOVINE

7. listopada 2022. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA  NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI  BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-3863-1/22

Mostar, 4.10.2022. godine

 

Na temelju članka 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), članka 8. Pravilnika o radu, broj: 1-12-02-2-198/18, u skladu s odredbama Pravilnika o unutrnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj: 1-12-34-2-3863/22 od 4.10.2022. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA

 NA NEODREĐENO VRIJEME

U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI 

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I  Na neodređeno vrijeme:

1.       Vozač/kurir, 1 izvršitelj

2.       Vozač/kurir, 1 izvršitelj

3.       Tehničar za elektroenegeretske sustave, 1 izvršitelj;

4.       Tehničar za nadzor,1 izvršitelj

5.       Operater preduzletnog informiranja, 1 izvršitelj

 

II  Opis poslova, posebni uvjeti i broj izvršitelja 

 

1.       Vozač/kurir

 

a)       Opis poslova

 

-    Izvršava preventivno održavanje motornih vozila;

-    Izvršava dnevni pregled vozila i potpisuje tehničku ispravnost vozila;

-    Izvršava poslove službenog prijevoza motornim vozilom materijala i dokumentacije;

-    Izvršava poslove prijevoza i dostave manjih tereta, opreme, sitnog inventara, uredskog i potrošnog materijala;

-    Izvršava poslove distribucije pošte i ostale dokumentacije i ažurira pomoćne evidencije pošte;

-    Izvršava distribuciju materijala i tiska;

-    Surađuje s Odsjekom za pisarnicu i arhivu u pogledu koordinacije svoga rada na prijemu i otpremi pošte;

-    Po potrebi izvršava poslove kao vozač - pratitelj;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b)      Posebni uvjeti:

 

-    SSS/VKV, prometna škola ili druga srednja škola;

-    Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

 

c)       broj izvršitelja: 1

 

2.       Vozač/kurir

 

a)       Opis poslova: 

 

-    Izvršava preventivno održavanje motornih vozila;

-    Izvršava dnevni pregled vozila i potpisuje tehničku ispravnost vozila;

-    Izvršava poslove službenog prijevoza motornim vozilom materijala i dokumentacije;

-    Izvršava poslove prijevoza i dostave manjih tereta, opreme, sitnog inventara, uredskog i potrošnog materijala;

-    Izvršava poslove distribucije pošte i ostale dokumentacije i ažurira pomoćne evidencije pošte; 

-    Izvršava distribuciju materijala i tiska;

-    Po potrebi izvršava poslove kao vozač-pratitelj;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog..

 

b)      Posebni uvjeti:

 

-    SSS/VKV, prometna škola ili druga srednja škola;

-    Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

 

c)       Broj izvršitelja: 1

 

3.       Tehničar za elektroenergetske sustave

 

a)       Opis poslova:

 

-    Izvršava održavanje elektroenergetskih sustava, instalacija i sustava za klimatizaciju u skladu s normama propisanim u zrakoplovno-tehničkim naputcima i drugim tehničkim naputcima;

-    Vodi evidencije o radu uređaja, verifikacijama, obavljenim pregledima, popravcima i utrošenom materijalu;

-    Sudjeluje u montažama, ispitivanjima i puštanju u rad elektroenergetskih sustava, instalacija i sustava za klimatizaciju;

-    Sudjeluje u ažuriranju i izradi dokumentacije za elektroenergetske sustave, instalacije i sustave za klimatizaciju;

-    Sudjeluje u specificiranju potrebnog rezervnog materijala, pribora, instrumenata i alata;

-    Izvršava i druge poslove i zadatke u skladu s operativnim naputcima za rad;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b)      Posebni uvjeti:

 

-    SSS, tehničkog smjera;

-    Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-    Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-    Poznavanje engleskog jezika.

 

c)       Broj izvršitelja: 1

 

4.       Tehničar za nadzor 

 

a)       Opis poslova:

 

-    Nadzire sustave upravljanja zračnim prometom po sustavu 24/7 (12 sati smjene);

-    U slučaju ispada jednog ili više podsustava odgovoran je za: hitnu intervenciju s ciljem eliminiranja ispada ili umanjenja utjecaja istoga na cjelokupni sustav prema unaprijed definiranoj proceduri, izvještavanje relevantnih osoba prema unaprijed definiranoj proceduri, koordinaciju s operativnim supervizorom po pitanju bilo kakvih interventnih radnji iz tehničkog domena na sustavu upravljanja zračnim prometom po načelu 24/7;

-    Obavlja nadzor, upravljanje i održavanje postrojenja, sustava i uređaja u skladu s normama propisanim u zrakoplovno-tehničkim naputcima i drugim tehničkim naputcima;

-    Utvrđuje neispravnosti na razini uređaja ili modula i uklanja neispravnosti putem daljinske kontrole, samostalno ili u suradnji s Odjelom održavanja;

-    Obavlja nadzor nad sustavima za snimanje govora i podataka te arhiviranje i izdavanje snimljenih traka;

-    Po potrebi pokreće izdavanje NOTAM-a, ukoliko je propisano;

-    Sudjeluje u specificiranju potrebnog rezervnog materijala, pribora, instrumenata i alata;

-    Regulira uporabu operativnih vozila;

-    Sudjeluje u razvoju i poboljšanju rada nadzora;

-    Obavlja i druge poslove i zadaće u skladu s operativnim naputcima za rad;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b)      Posebni uvjeti:

 

-    SSS, tehničkog smjera;

-    Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-    Znanje engleskog jezika.

 

c)       Broj izvršitelja: 1 izvršitelj

 

5.       Operater preduzletnog informiranja 

 

a)       Opis poslova:

 

-    Vrši preduzletno informiranje posada zrakoplova;

-    Prima, obrađuje i dostavlja zahtjeve za izdavanje NOTAM poruka;

-    Vrši prijem, obradu i distribuciju planova leta, kao i drugih poruka u vezi s planom leta, te poruka koje se odnose na sigurnost zračne plovidbe (flight safety), kao i najave leta, odobrenja i druge poruke koje se odnose na let zrakoplova;

-    Prikuplja, obrađuje i dostavlja zainteresiranima informacije od značaja za sigurno, redovito i nesmetano odvijanje zračnog prometa;

-    Odgovara za ažuriranje Zbornika zrakoplovnih informacija (AIP), informacijskih materijala i drugih dokumenata na raspolaganje Uredu;

-    Obavještava Međunarodni NOTAM ured o svim odstupanjima od objavljenih poruka;

-    Pruža potrebnu stručnu pomoć prilikom samostalnog preduzletnog informiranja koje izvršava pilot zrakoplova (self briefing);

-    Ostvaruje neposrednu suradnju s ostalim sudionicima u kontroli letenja;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b)      Posebni uvjeti:

 

-    SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-    Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-    Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-    Znanje engleskog jezika.

 

c)       Broj izvršitelja: 1 izvršitelj

 

 

III Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

 

U skladu s člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 

a)       da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)       da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

IV Prijava na javni oglas i dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta

 

Kandidat koji se prijavljuje na Javni oglas, uz uredno i čitko popunjen „prijavni obrazac“ koji se može preuzeti u sjedištu Agencije ili na internetskoj stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba., dostavlja:

 

a) dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

-          Izvadak iz matične knjige rođenih (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

-          Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala  ne starija od šest mjeseci);

-          Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama članka IX. stavak 1. Ustava Bosne I Hercegovine.

 

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

-          Original ili ovjerena kopija svjedodžbe ili uvjerenja o završenoj SSS;

-          Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uvjetima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

-          Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu kopiju).

 

c) kratki životopis.

 

Napomene : 

-          Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

-          Valjanost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.

-          Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s predumišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini izdano od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s Liste uspješnih kandidata;

-          S izabranim kandidatima za radna mjesta „ 3. Tehničar za elektroenergetske sustave“ i „5. Operater preduzletnog informiranja“ Agencija će prilikom zaključivanja ugovora o radu ugovoriti obvezu stjecanja „ potvrde o obučenosti“ u roku ne duljem od jedne godine, u suprotnom, Agencija može otkazati zaposleniku ugovor o radu;

-          Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

V Postupak izbora:

 

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim ili putem e-maila o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

VI Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama „Večernji list“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

Sve dodatne informacije u vezi s ovim Javnim oglasom mogu se naći na internetskoj stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka valjanosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                      Direktor

      

                                                                                          _________________

                                                                                                Davorin Primorac

Priloženi dokumenti

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA