JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

4. srpnja 2016. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-02-12-34-2-3133-1/16

Mostar, 30.6.2016. godine

 

Na osnovu članka 8. stavak 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), članka 7. i 8. Pravilnika o radu u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-12-02-2-4224/15 od 21.10.2015. godine i broj: 1-12-02-2-4224-1/15 od 26.10.2015.godine, Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-02-12-34-2-3133/16 od 30.6.2016. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA  NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Za sljedeća radna mjesta:

01-  Prilazni proceduralni/aerodromski kontrolor letenja,

02-  Aerodromski kontrolor letenja

 

 

01 - Prilazni proceduralni/aerodromski kontrolor letenja

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava poslove prilazne proceduralne i aerodromske kontrole letenja u skladu s propisanom tehnologijom rada;

-           Operativno odgovara za vođenje zrakoplova u zoni prilazne i aerodromske kontrole letenja;

-           Ostvaruje neposrednu suradnju s ostalim službama na aerodromu;

-           Izdaje informacije i odobrenja za zrakoplove unutar zone odgovornosti sa ciljem osiguranja sigurnog, pravovremenog i redovnog protoka zračnog prometa na aerodromu radi spriječavanja sudara između: zrakoplova koji lete unutar dodijeljene zone kontrolnog tornja, uključujući i školske krugove, zrakoplova koji se kreću na manevarskim površinama, zrakoplova koji slijeću i polijeću, zrakoplova i vozila koji se kreću na manevarskim površinama, zrakoplova na manevarskim površinama i prepreka u toj zoni;

-           Pruža svu potrebnu pomoć zrakoplovima u nuždi i opasnosti;

-           Ostvaruje neposrednu koordinaciju s ostalim radnim mjestima u Centru, službama na aerodromu, kao i sa susjednim TMA i centrom oblasne kontrole;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

-           VSS/VŠS/SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima kontrole zračne plovidbe;

-           Posjedovanje dozvole kontrolora letenja s važećim ovlaštenjima (ADI/TWR i APP).

 

 

Broj izvrštelja: 5 izvršitelja

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uvjet za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: prilazni proceduralni/aerodromski kontrolor letenja.

 

02 – Aerodromski kontrolor letenja

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 

-          Izvršava poslove aerodromske kontrole letenja u skladu s propisanom tehnologijom rada;

-          Izdaje informacije i odobrenja za zrakoplove unutar zone odgovornosti sa ciljem osiguranja sigurnog, pravovremenog i redovnog protoka zračnog prometa na aerodromu radi spriječavanja sudara između: zrakoplova koji lete unutar dodijeljene zone kontrolnog tornja, uključujući i školske krugove, zrakoplova koji se kreću na manevarskim površinama, zrakoplova koji slijeću i polijeću, zrakoplova i vozila koji se kreću na manevarskim površinama, zrakoplova na manevarskim površinama i prepreka u toj zoni;

-          Operativno odgovara za vođenje zrakoplova u zoni aerodromske kontrole letenja;

-          Ostvaruje neposrednu koordinaciju s ostalim radnim mjestima u Centru i službama na aerodromu;

-          Pruža svu potrebnu pomoć zrakoplovima u nuždi i opasnosti;

-          Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

 

-          VSS/VŠS/SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-          Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima kontrole zračne plovidbe;

-          Posjedovanje dozvole kontrolora letenja s odgovarajućim važećim ovlaštenjima (ADI/GMC/AIR)

 

 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uvjet za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: aerodromski kontrolor letenja..

 

 

 1. Opći uvjeti:

Kandidat koji se prijavljuje mora ispunjavati opće uvjete propisane člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) :

 • navršenih 18 godina života;
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 • da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 1. Uz prijavu na javni oglas za popunu radnih mjesta, kandidati su dužni dostaviti:

o   uvjerenje o državljanstvu ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala  ne starijeg od šest mjeseci);

o   rodni list ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

o   Izjava ovjerena od  nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

o   Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, odnosno diplome o završenoj srednjoj školi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu presliku fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6.4.1992.godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena preslika akata o nostrifikaciji-priznavanju);

o   Original ili ovjerena preslika dozvole kontrolora letenja s odgovarajućim važećim ovlaštenjima u skladu s posebnim uvjetima radnog mjesta

o   Original ili ovjerena preslika potvrde o radnom iskustvu od najmanje 1. godine na poslovima kontrole zračne plovidbe u skladu s posebnim uvjetima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Popunjen i potpisan obrazac prijave koji se može preuzeti u sjedištu Agencije, ili na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.;

o   Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu presliku).

o   Kratku biografiju;

 

 

Napomena:

 • Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
 • Ispravnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
 • Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s popisa uspješnih kandidata.

 

 1. Postupak izbora:

Poslodavac imenuje Povjerenstvo za izbor zaposlenika koje razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja popis uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja.

 1. Dostavljanje prijava

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „Večernji list BiH“ izravno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                            direktor

                                                                                                    Davorin Primorac

 

 

Obrazac možete preuzeti OVDJE

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2021 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA