JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

22. srpnja 2020. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

Broj: 1-12-34-2-2573-1/20

Mostar: 22. 7. 2020. godine

 

Na osnovu članka 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i članka 8. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-198/18, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17. 10. 2012. godine  i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-12-34-2-2573/20 od 21.07.2020. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U

AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

           

Za radna mjesta :

01 - Tehničar za navigacijske i meteorološke uređaje

02 - Oblasni prognostičar

03 - Posmatrač

04 - Stručni suradnik za strojarske instalacije i građevinske objekte 

 

 

I  OPIS POSLOVA, POSEBNI UVJETI I BROJ IZVRŠITELJA

01 - Tehničar za navigacijske i meteorološke uređaje

 

a) Opis poslova:

-    Izvršava nadzor, upravljanje i održavanje radionavigacijskih i meteoroloških sustava u skladu s normama propisanim u zrakoplovno-tehničkim postupcima i uputama;

-    Koordinira poslove preventivnog i korektivnog održavanja radionavigacijskih i meteoroloških sustava s izravno nadređenim;

-    Vodi evidencije o radu uređaja, verifikacijama, obavljenim pregledima, popravcima i utrošenom materijalu;

-    Učestvuje u instalacijama, ispitivanjima i puštanju u rad radionavigacijskih i meteoroloških sustava;

-    Učestvuje u specificiranju potrebnog rezervnog materijala, pribora, instrumenata i alata;

-    Učestvuje u ažuriranju i izradi dokumentacije za radionavigacijske i meteorološke sustave, uređaje i instalacije;

-    Ostvaruje neposrednu suradnju s održavateljima ostale opreme i uređaja;

-    Izvršava i druge poslove i zadaće u skladu s operativnim uputama za rad;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b) Posebni uvjeti :

-   SSS, tehničkog smjera;

-   Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-   Poznavanje engleskog jezika.

 

c) Broj izvršitelja: 1

 

 

02 - Oblasni prognostičar

 

a) Opis poslova:

-    Vrši operativno meteorološko osiguranje zračne plovidbe u FIR Sarajevo;

-    Neprekidno prati stanje i razvoj meteoroloških uvjeta koji mogu utjecati na sigurno odvijanje civilne zračne plovidbe, vrši analizu meteoroloških parametara i pojava i izrađuje sve vrste prognoze vremena i upozorenja o opasnim meteorološkim pojavama u čitavoj oblasti odgovornosti (FIR Sarajevo);

-    Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih informacija tipa SIGMET, AIRMET, GAMET, SIGWX, TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, prognoza za slijetanje i polijetanje, a po potrebi i drugih;

-    Priprema i izrađuje meteorološku dokumentaciju za let i vrši meteorološku pripremu posade zrakoplova i drugih zrakoplovnih korisnika;

-    Izrađuje specijalne prognoze za čitavu oblast i dostavlja ih korisnicima;

-    Vrši operativnu koordinaciju rada između MET, obje ACC jedinice i TWR/APP jedinice kontrole letenja, te službe traganja i spašavanja i službi obavještavanja u situacijama upozoravanja i alarmiranja na opasne meteorološke pojave, uključujući aktivnosti pri akcijama traganja i spašavanja;

-    Vrši operativni nadzor nad izdatim prognozama i upozorenjima za oblast, rute ili terminale i po potrebi njihovo usklađivanje s promjenama;

-    Vrši obuku pripravnika;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b) Posebni uvjeti:

-   VSS, prirodoslovno-matematički fakultet, smjer meteorologija ili fizika;

-   Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-   Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-   Znanje engleskog jezika.

 

c) Broj izvršitelja: 1

 

 

03 - Posmatrač

 

a) Opis poslova:

-    Vrši redovna, izvanredna i specijalna zrakoplovna i druga mjerenja i posmatranja u okviru neprekidnog procesa praćenja razvoja vremena na zračnoj luci;

-    Izrađuje meteorološka izvješća i uključuje ih u razmjenu preko raspoloživih telekomunikacijskih sustava ili ih neprekidno stavlja na raspolaganje korisnicima;

-    Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih meteoroloških izvješća tipa METAR, SPECI. LOCAL MET i SPECIAL LOCAL MET;

-    Vodi propisanu meteorološku dokumentaciju;

-    Obavlja poslove tekućeg održavanja klasične meteorološke opreme;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b) Posebni uvjeti:

-   SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-   Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-   Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-   Znanje engleskog jezika

 

c) Broj izvršitelja: 1

 

 

 

 

04 - Stručni suradnik za strojarske instalacije i građevinske objekte

 

a) Opis poslova:

-    Planira, prati i analizira realizaciju tehničkih, organizacijskih i drugih mjera u cilju povećanja pouzdanosti i raspoloživosti strojarskih instalacija i građevinskih objekata;

-    Organizira i koordinira pružanje pomoći kod održavanja, postavljanja i modificiranja strojarskih instalacija i građevinskih objekata;

-    Učestvuje u poslovima planiranja i organiziranja vođenja evidencija, radnih naloga, alata, instrumenata i rezervnog materijala;

-    Učestvuje u poslovima procjenjivanja i postavljanja tehničkih zahtjeva za zamjenu zastarjelih i za održavanje skupih strojarskih instalacija i građevinskih objekata;

-    Učestvuje u poslovima planiranja i organiziranja nabave rezervnih dijelova i materijala;

-    Učestvuje u poslovima organiziranja određivanja skladišnih minimuma za rezervne dijelove i materijal;

-    Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure, protokole i osigurava provedbu procedura sustava kvaliteta (QA) za strojarske instalacije i građevinske objekte;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b) Posebni uvjeti:

-    VSS, tehnički fakultet, građevinski, strojarski ili arhitektonski smjer;

-    Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-    Znanje engleskog jezika.

 

c) Broj izvršitelja: 1

 

 

 

II  OPĆI UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 

U skladu sa člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a)      da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)      da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)      da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

 

III  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS I DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA

 

Prijava na javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i adresu e –pošte .

 

Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

 

a) dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

- Rodni list (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starijeg od šest mjeseci);

- Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

- Original ili ovjerena preslika fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu presliku fakultetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6. 4. 1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena preslika akata o nostrifikaciji-priznavanju);

- Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uvjetima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

- Dokaz o znanju, odnosno o poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu presliku).

 

c) kratku biografiju

 

 

Napomene :

- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

- Ispravnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.

- Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s liste uspješnih kandidata.

- S izabranim kandidatima za radna mjesta „Oblasni prognostičar“ i radno mjesto „Posmatrač“ Agencija će prilikom zaključivanja Ugovora o radu ugovoriti obvezu stjecanja „potvrde o obučenosti“ u roku ne dužem od jedne godine, u suprotnom Agencija može otkazati zaposleniku ugovor o radu.

- Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

 

 

IV  POSTUPAK IZBORA:

 

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koje razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-pošte o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

 

V  DOSTAVLJANJE PRIJAVA:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „Večernji list“ izravno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim oglasom mogu se naći na web stranici Agencije: www.bhansa.gov.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA