JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

13. studenoga 2017. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-3830-1/17

Mostar, 6. 11. 2017. godine

 

Na osnovu članka  8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), članka 8. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-5712-1/16 od 21.03.2017. godine, a sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sustavatizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17. 10. 2012. godine  i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: : 1-12-34-2-3830/17od 06.11.2017. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO  I ODREĐENO VRIJEME

U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Na lokacijama: Mostar, Sarajevo, Tuzla, Banja Luka

 

I - Na neodređeno vrijeme:

 1. Stručni suradnik za sigurnost zračne plovidbe
 2. Samostalni referent za kapitalnu imovinu i sitni inventar
 3. Šef Odsjeka za financijske i investicijske poslove
 4. Tehničar za radionavigacijske i meteorološke sustave
 5. Stručni suradnik za praćenje i mjerenje performansi poslovanja
 6. Vozač-kurir
 7. Operater preduzletnog informiranja
 8. Samostalni referent za planiranje i organizaciju obuke
 9. Posmatrač

10. Stručni suradnik za plan, analizu i statistiku

11. Oblasni prognostičar

12. Sustav inžinjer - stručni savjetnik za operativnu mrežu

13. Sustav inženjer - stručni savjetnik za energetske, strojarske i građevinske objekte

14. Zaštitar

15. Sustav inženjer - stručni suradnik za komunikacijske sustave

16. Vozač-kurir

 

 

II - Na određeno vrijeme:

17. Savjetnik za politiku poslovanja - za period do 2 (dvije) godine

18. Operater preduzletnog informiranja - do povratka odsutnog zaposlenika, a najduže 2 (dvije) godine

19. Posmatrač - do povratka odsutnog zaposlenika, a najduže 2 (dvije) godine

 

 

III - Opis poslova, posebni uvjeti i broj izvršitelja

 

1. Stručni suradnik za sigurnost zračne plovidbe

 

Opis poslova:

Učestvuje u procesu uspostave sustava upravljanja sigurnošću (SMS) u Agenciji i poboljšanju SMS-a;

Učestvuje u definiranju procesa i postupaka u Agenciji, kao i kontroli njihove provedbe; Učestvuje u primjeni odgovarajućih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za sustav upravljanja sigurnošću, zahtjeve ESARR-a, kao i drugih međunarodnih standarda iz područja sigurnosti; Učestvuje u radu stručnih tijela EUROCONTROL-a, ICAO-a i drugih međunarodnih subjekata; Učestvuje u osposobljavanju radnika Agencije iz područja sustava upravljanja sigurnosti zračnog prometa (Safety Management System), u skladu sa svojom stručnošću; Izvršava poslove Safety Specialista (“specijalist za sigurnost”); Učestvuje u aktivnostima stručnih tijela za istraživanje događaja, sigurnosne procjene sustava i interne preglede stanja sigurnosti; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 1

 

 

2. Samostani referent za kapitalnu imovinu i sitni inventar, jedan izvršitelj

 

Opis poslova:

Vodi evidenciju stalnih sredstava, sitnog inventara, rezervnih dijelova i auto guma; Obavlja mjesečno usklađivanje analitike sa skladištima; Obavlja pripremu za popis stalnih sredstava i sitnog inventara; Priprema i obrađuje popisne liste; Priprema prijedloge rješenja u slučaju otpisa viška ili manjka stalnih sredstava i sitnog inventara; Obavlja usuglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem po popisu; Provodi knjiženje kapitalne imovine i sitnog inventara i izrađuje rekapitulaciju kapitalne imovine po kontima; Izvršava poslove vezano za rashodovanje, prodaju, manjak i višak osnovnih sredstava i sitnog inventara; Vrši sravnjenje stanja o inventuri osnovnih sredstava; Izvršava poslove vezano za realizaciju svih odluka popisnih komisija koje se odnose na osnovna sredstva i sitni inventar, obračun amortizacije osnovnih sredstava i otpis sitnog inventara; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

VŠS, ekonomskog smjera; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 1

 

3. Šef Odsjeka za financijske i investicijske poslove

 

Opis poslova:

Organizira, upravlja i odgovara za rad Odsjeka i izvršavanje financijskih poslova u organizacijskim jedinicama; Poduzima potrebne radnje i mjere za financijsku stabilnost i likvidnost; Primjenjuje zakone i propise iz područja financija; Izrađuje potrebne interne instrukcije i akte koji propisuju procedure rada u skladu s važećim zakonima primijenjenim na institucije BiH u oblasti poslovanja i financija; Izrađuje prijedloge za materijale koji propisuju sustav interne financijske kontrole; Predlaže programe za stručno obučavanje osoblja; Prati, primjenjuje i učestvuje u izradi propisa lCAO-a i EUROCONTROL- a u vezi s naplatom prihoda; Izrađuje izvješća o financijskom poslovanju; Izrađuje prijedlog baze ukupnih troškova za izračun obračunske jedinice za naplatu prihoda; Nadzire vođenje materijalnih i financijskih evidencija i blagajne Agencije; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

VSS, ekonomski fakultet; Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 1

 

 

4. Tehničar za radionavigacijske i meteorološke sustave

 

Opis poslova:

Izvršava nadzor, upravljanje i održavanje radionavigacijskih i meteoroloških sustava u skladu s normama propisanim u zrakoplovno-tehničkim postupcima i uputama; Koordinira poslove reventivnog i korektivnog održavanja radionavigacijskih i meteoroloških sustava s izravno nadređenim; Vodi evidencije o radu uređaja, verifikacijama, obavljenim pregledima, popravcima i utrošenom materijalu; Učestvuje u instalacijama, ispitivanjima i puštanju u rad radionavigacijskih i meteoroloških sustava; Učestvuje u specificiranju potrebnog rezervnog materijala, pribora, instrumenata i alata; Učestvuje u ažuriranju i izradi dokumentacije za radionavigacijske i meteorološke sustave, uređaje i instalacije; Ostvaruje neposrednu suradnju s održavateljima ostale opreme i uređaja; Izvršava i druge poslove i zadaće u skladu s operativnim uputama za rad; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

SSS, tehničkog smjera; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci; Posjedovanje potvrde o obučenosti; Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 2

 

5. Stručni suradnik za praćenje i mjerenje performansi poslovanja

 

Opis poslova:

Izrađuje statistička izvješća i prognoze kretanja zračnog prometa po ključnim indikatorima; Prati i izvještava o promjenama i trendovima u sljedećim oblastima: potražnja za uslugama u zračnoj plovidbi, struktura i distribucija pojedinih kategorija letova, ključni indikatori sigurnosti letenja (safety), stanje kvaliteta i pravovremenosti vršenja usluga zračnog prometa, ATFM kašnjenja uzrokovana ograničenjima u uslugama u zračnoj plovidbi i kapacitetima aerodroma, osnovni indikatori učinkovitosti letenja (flight-efficiency), optimizirana uporaba zračnog prostora od strane civilnog i vojnog sektora, troškovna učinkovitost pružanja usluga u zračnoj plovidbi (ATM cost-efficiency); Izrađuje i dostavlja tijelima EUROCONTROL-a zaduženim za mjerenje poslovanja odgovarajuće podatke i izvješća koja se odnose na Bosnu i Hercegovinu, po potrebi i nalogu pretpostavljenih učestvuje u njihovom radu. Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

VSS, ekonomski fakultet; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Znanje engleskog jezika

 

Broj izvršitelja: 1

 

 

 

6. Vozač-kurir

 

Opis poslova:

Izvršava preventivno održavanje motornih vozila; Izvršava dnevni pregled vozila i potpisuje tehničku ispravnost vozila; Izvršava poslove službenog prijevoza motornim vozilom materijala i dokumentacije; Izvršava poslove prijevoza i dostave manjih tereta, opreme, sitnog inventara, uredskog i potrošnog materijala; Izvršava poslove distribucije pošte i ostale dokumentacije i ažurira pomoćne evidencije pošte; Izvršava distribuciju materijala i tiska; Surađuje s Odsjekom za pisarnicu i arhivu u pogledu koordinacije svoga rada na prijemu i otpremi pošte; Po potrebi izvršava poslove kao vozač - pratitelj; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

SSS/VKV, prometna škola ili druga srednja škola; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

 

Broj izvršitelja: 1

 

 

7. Operater preduzletnog informiranja

 

Opis poslova:

Vrši preduzletno informiranje posada zrakoplova; Prima, obrađuje i dostavlja zahtjeve za izdavanje NOTAM poruka; Vrši prijem, obradu i distribuciju planova leta, kao i drugih poruka u vezi s planom leta te poruka koje se odnose na sigurnost zračne plovidbe (flight safety), kao i najave leta, odobrenja i druge poruke koje se odnose na let zrakoplova; Prikuplja, obrađuje i dostavlja zainteresiranima informacije od značaja za sigurno, redovno i nesmetano odvijanje zračnog prometa; Odgovara za ažuriranje Zbornika zrakoplovnih informacija (AIP), informativnih materijala i drugih dokumenata na raspolaganju Uredu; Obavještava Međunarodni NOTAM ured o svim odstupanjima od objavljenih poruka; Pruža potrebnu stručnu pomoć prilikom samostalnog preduzletnog informiranja koje izvršava pilot zrakoplova (self briefing); Ostvaruje neposrednu suradnju s ostalim učesnicima u kontroli letenja; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

SSS tehničkog ili društvenog smjera; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci; Posjedovanje potvrde o obučenosti; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 1

 

 

8. Samostalni referent za planiranje i organizaciju obuke, jedan izvršitelj

 

Opis poslova:

Učestvuje u realizaciji planova obuke i specijalističkih obrazovanja; Vrši pripremu podataka i dokumenata koji se potrebni za organiziranje obuke i usavršavanja zaposlenika Agencije; Organizira putovanja do i od odredišta u kojem se vrši obuka i stručno osposobljavanje; Ostvaruje kontakte sa centrima za obuku i stručno osposobljavanje unutar BiH i u inozemstvu; Popunjava registracijske obrasce za prijavu zaposlenika za obuku i stručno osposobljavanje; Organizira i prati realizaciju rekreacije za osoblje Agencije; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

VŠS, tehničkog ili društvenog smjera; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 1

9. Posmatrač

 

Opis poslova:

Vrši redovna, izvanredna i specijalna zrakoplovna i druga mjerenja i posmatranja u okviru neprekidnog procesa praćenja razvoja vremena na aerodromu; Izrađuje meteorološka izvješća i uključuje ih u razmjenu preko raspoloživih telekomunikacijskih sustava ili ih neprekidno stavlja na raspolaganje korisnicima; Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih meteoroloških izvješća tipa METAR, SPECI. LOCAL MET i SPECIAL LOCAL MET; Vodi propisanu meteorološku dokumentaciju; Obavlja poslove tekućeg održavanja klasične meteorološke opreme; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog

 

Posebni uvjeti:

SSS tehničkog ili društvenog smjera; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci; Posjedovanje potvrde o obučenosti; Znanje engleskog jezika

 

Broj izvršitelja: 3

 

 

10. Stručni suradnik za plan, analizu i statistiku

 

Opis poslova:

Primjenjuje kontni plan i jedinstvene proračunske klasifikacije;  Učestvuje u izradi financijskih planova Agencije;  Učestvuje u izradi proračuna, izrađuje materijale za mjesečna, tromjesečna i godišnja financijska izvješća; Izvršava računsku i zakonsku kontrolu; Čuva i distribuira finansijsku dokumentaciju;  Priprema prijedloge ograničenja plaćanja u skladu s raspoloživim sredstvima; Izvršava analizu, planiranje i izvještavanje o financijskim tokovima Agencije;  Prati izvršavanje financijskih planova; Unosi podatke u informacijski sustav Agencije koji se odnose na financijsko poslovanje;  Održava financijsku bazu podataka; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

VSS, ekonomski fakultet; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 1

 

 

11. Oblasni prognostičar

 

Opis poslova:

Vrši operativno meteorološko osiguranje zračne plovidbe u FIR Sarajevo; Neprekidno prati stanje i razvoj meteoroloških uvjeta koji mogu utjecati na sigurno odvijanje civilne zračne plovidbe, vrši analizu meteoroloških parametara i pojava i izrađuje sve vrste prognoze vremena i upozorenja o opasnim meteorološkim pojavama u čitavoj oblasti odgovornosti (FIR Sarajevo); Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih informacija tipa SIGMET, AIRMET, GAMET, SIGWX, TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, prognoza za slijetanje i polijetanje, a po potrebi i drugih; Priprema i izrađuje meteorološku dokumentaciju za let i vrši meteorološku pripremu posade zrakoplova i drugih zrakoplovnih korisnika; Izrađuje specijalne prognoze za čitavu oblast i dostavlja ih korisnicima; Vrši operativnu koordinaciju rada između MET, obje ACC jedinice i TWR/APP jedinice kontrole letenja, te službe traganja i spašavanja i službi obavještavanje u situacijama upozoravanja i alarmiranja na opasne meteorološke pojave, uključujući aktivnosti pri akcijama traganja i spašavanja; Vrši operativni nadzor nad izdatim prognozama i upozorenjima za oblast, rute ili terminale i po potrebi njihovo usklađivanje s promjenama; Vrši obuku pripravnika; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

VSS, prirodoslovno-matematički fakultet, smjer meteorologija ili fizika; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Posjedovanje potvrde o obučenosti; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 1

 

12. Sustav inžinjer - stručni savjetnik za operativnu mrežu

 

Opis poslova:

Izrađuje tehničke specifikacije za mrežne sustave; Učestvuje u projektima i investicijama do puštanja sustava u operativni rad; Izrađuje dokumentaciju za održavanje mrežnih i IT sustava i uređaja; Učestvuje u izradi programa i ispitne dokumentacije za stjecanje dozvola za rad i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja; Izrađuje normative rezervnog materijala, alata, instrumenata i pribora za mrežne i IT sustave i uređaje; Izrađuje upute i normative nadzora, upravljanja i održavanja; Organizira i učestvuje u instalacijama, nadzoru radova, ispitivanju i puštanju u rad mrežnih i IT sustava; Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure i protokole i osigurava primjenu sustava kvaliteta (QA) tijekom održavanja BIHAN-a i IT mreže; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog

 

Posebni uvjeti:

VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika; Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; Najmanje 1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 1

 

13. Sustav inženjer - stručni savjetnik za energetske, strojarske i građevinske objekte  

     

Opis poslova:

Planira, prati i analizira realizaciju tehničkih, organizacijskih i drugih mjera u cilju povećanja pouzdanosti i raspoloživosti EE i strojarskih instalacija i građevinskih objekata; Organizira i koordinira pružanje pomoći kod održavanja, postavljanja i modificiranja EE i strojarskih instalacija i građevinskih objekata; Učestvuje u poslovima planiranja i organiziranja vođenja evidencija, radnih naloga, alata, instrumenata i rezervnog materijala; Učestvuje u poslovima procjenjivanja i postavljanja tehničkih zahtjeva za zamjenu zastarjelih i za održavanje skupih EE i strojarskih instalacija i građevinskih objekata; Učestvuje u poslovima planiranja i organiziranja nabave rezervnih dijelova i materijala; Učestvuje u poslovima organiziranja određivanja skladišnih minimuma za rezervne dijelove i materijal; Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure, protokole i osigurava provedbu procedura sustava kvaliteta (QA) za EE i strojarske instalacije i građevinskih objekata; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

VSS, tehnički fakultet, smjer građevina, strojarstvo, energetika ili arhitektura; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 1

 

 

 

 

 

 

14. Zaštitar

 

Opis poslova:

Nadzire prostor ispred objekata Agencije i parking površine; Izvršava sigurnosnu kontrolu objekata; Odgovara za nadzor prilaza objektima Agencije; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

SSS, društvenog ili tehničkog smjera; Certifikat o obavljanju poslova tjelesne zaštite.

 

Broj izvršitelja: 1

 

 

15. Sustav inženjer - stručni suradnik za komunikacijske sustave

 

Opis poslova:

Servisira i modificira komunikacijske sustave; Izrađuje dokumentaciju za održavanje komunikacijskih sustava; Prati i proučava problematiku komunikacijskih sustava, kao i opće trendove iz ovih oblasti; Učestvuje u poslovima procjenjivanja i postavljanja tehničkih zahtjeva za nabavu novih i zamjenu zastarjelih komunikacijskih sustava kojima je opremljen Centar; Predlaže i realizira racionalizacije u održavanju komunikacijskih sustava; Učestvuje u poslovima planiranja nabave rezervnih dijelova;  Učestvuje u poslovima planiranja kalibriranja komunikacijskih sustava; Učestvuje u poslovima određivanja skladišnih minimuma za rezervne dijelove i materijal; Surađuje u izradi programa modernizacije i razvoja komunikacijskih sustava; Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure, protokole i osigurava provedbu procedura sustava kvaliteta (QA) tijekom održavanja radionavigacijskih i meteoroloških sustava; Prati i analizira stanje sustava veza i predlaže mjere za njihovo unapređenje i razvoj; Vodi evidenciju o zakupljenim kanalima veze te prati njihov kvalitet i pouzdanost; Izvještava šefa Odsjeka za zrakoplovnu tehniku o stanju komunikacijskih sustava, stanju rezervnih dijelova, postupcima redovnog i interventnog održavanja na dnevnoj i mjesečnoj bazi, u skladu s važećim Pravilnikom o postupcima i izvještavanju; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;

 

Broj izvršitelja: 1

 

 

16. Vozač-kurir

 

Opis poslova:

Izvršava preventivno održavanje motornih vozila; Izvršava dnevni pregled vozila i potpisuje tehničku ispravnost vozila; Izvršava poslove službenog prijevoza motornim vozilom materijala i dokumentacije; Izvršava poslove prijevoza i dostave manjih tereta, opreme, sitnog inventara, uredskog i potrošnog materijala; Izvršava poslove distribucije pošte i ostale dokumentacije i ažurira pomoćne evidencije pošte; Izvršava distribuciju materijala i tiska; Po potrebi izvršava poslove kao vozač - pratitelj; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

SSS/VKV, prometna škola ili druga srednja škola; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

 

Broj izvršitelja: 1

17. Savjetnik za politiku poslovanja

 

Opis poslova:

Analizira i priprema materijale za zamjenika direktora Agencije; Pomaže zamjeniku direktora Agencije u koordinaciji s ostalim članovima Uprave Agencije; Prati propise od interesa za Agenciju i predlaže odgovarajuće mjere; Analizira i prati razvojnu politiku Agencije i savjetuje zamjenika direktora u pogledu donošenja odgovarajućih mjera; Provodi stručnu koordinaciju s tijelima ICAO-a i EUROCONTROL-a; Po potrebi učestvuje u radu Stručnog kolegija Agencije; Prati realizaciju zaključaka Stručnog kolegija; Obavlja i druge poslove po nalogu zamjenika direktora.

 

Posebni uvjeti:

VSS, fakultet tehničkog ili društvenog smjera; Najmanje 3 godine radnog iskustva; Najmanje 1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 1

 

 

18. Operater preduzletnog informiranja

 

Opis poslova:

Vrši preduzletno informiranje posada zrakoplova; Prima, obrađuje i dostavlja zahtjeve za izdavanje NOTAM poruka; Vrši prijem, obradu i distribuciju planova leta, kao i drugih poruka u vezi s planom leta te poruka koje se odnose na sigurnost zračne plovidbe (flight safety), kao i najave leta, odobrenja i druge poruke koje se odnose na let zrakoplova; Prikuplja, obrađuje i dostavlja zainteresiranima informacije od značaja za sigurno, redovno i nesmetano odvijanje zračnog prometa; Odgovara za ažuriranje Zbornika zrakoplovnih informacija (AIP), informativnih materijala i drugih dokumenata na raspolaganju Uredu; Obavještava Međunarodni NOTAM ured o svim odstupanjima od objavljenih poruka; Pruža potrebnu stručnu pomoć prilikom samostalnog preduzletnog informiranja koje izvršava pilot zrakoplova (self briefing); Ostvaruje neposrednu suradnju s ostalim učesnicima u kontroli letenja; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

SSS tehničkog ili društvenog smjera; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci; Posjedovanje potvrde o obučenosti; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja: 1

 

 

19. Posmatrač

 

Opis poslova:

Vrši redovna, izvanredna i specijalna zrakoplovna i druga mjerenja i posmatranja u okviru neprekidnog procesa praćenja razvoja vremena na aerodromu; Izrađuje meteorološka izvješća i uključuje ih u razmjenu preko raspoloživih telekomunikacijskih sustava ili ih neprekidno stavlja na raspolaganje korisnicima; Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih meteoroloških izvješća tipa METAR, SPECI. LOCAL MET i SPECIAL LOCAL MET; Vodi propisanu meteorološku dokumentaciju; Obavlja poslove tekućeg održavanja klasične meteorološke opreme; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

SSS tehničkog ili društvenog smjera; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci; Posjedovanje potvrde o obučenosti; Znanje engleskog jezika

Broj izvršitelja: 1

IV  Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

 

U skladu sa člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a) da ima navršenih 18 godina života;

b) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d) da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e) da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

V Prijava na javni oglas i dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta

Prijava na javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.

Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

a) dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

- Rodni list (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala  ne starijeg od šest mjeseci);

- Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

- Original ili ovjerena preslika fakultetske diplome, odnosno diplome o završenoj srednjoj školi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu presliku fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6. 4. 1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena preslika akata o nostrifikaciji-priznavanju);

- Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uvjetima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

- Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu presliku);

- Dokaz o radnom iskustvu u civilnom zrakoplovstvu za radna mjesta pod 1, 12, 15 i 17;

- Certifikat o obavljanju poslova tjelesne zaštite za radno mjesto pod 14, izdat od nadležnog organa u BiH

 

 c) Kratku biografiju

Napomene:

Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

 • Ispravnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
 • Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s popisa uspješnih kandidata.
 • S izabranim kandidatima Agencija će prilikom zaključivanja ugovora o radu ugovoriti obvezu stjecanja „potvrde o obučenosti“ u roku ne dužem od jedne godine, u suprotnom, Agencija može otkazati zaposleniku ugovor o radu.
 • Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

 

VI Postupak izbora:

Poslodavac imenuje Povjerenstvo za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja popis uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja.

U tijeku postupka po javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismeno ili putem mail-a o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

VII Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

                                                                                direktor

______________

Davorin Primorac

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 BHANSA - Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA