Javni natječaj za imenovanje zamjenika direktora – rukovoditelja Sektora za potporu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

9. lipnja 2023. | Natječaji za imenovanje Uprave Agencije

Javni natječaj za imenovanje zamjenika direktora – rukovoditelja Sektora za potporu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Broj: 1-01-34-2-2458-1/23
Mostar, 05.06.2023. godine                                                                                                             

Na temelju  članka 16. stavak (2) i (3), a u vezi članka 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH “, broj 43/09), članka 18. 19. i 21. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 63/10), a u vezi s člankom 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 7/03 i 37/03), i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje zamjenika direktora – rukovoditelja Sektora za potporu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-01-34-2-2458/23 od 05.06.2023. godine,Vijeće Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH raspisuje:


Javni natječaj za imenovanje zamjenika direktora – rukovoditelja Sektora za potporu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine


1.  Zamjenik direktora - rukovoditelj Sektora za potporu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH ........ (1 izvršitelj)

 a) Opis upražnjene pozicije, uključujući i pojedinosti o ulozi potencijalnog kandidata:
    
1. Zamjenik direktora - rukovoditelj Sektora za potporu rukovodi radom organizacijske jedinice Agencije. Odgovoran je za upravljanje resursima, provođenje programa organizacijske jedinice kojom rukovodi i programa Agencije u dijelu nadležnosti organizacijske jedinice; predlaganje i provođenje poslovne politike i planova poslovanja Agencije u dijelu nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovodi; provođenje odluka direktora i Vijeća Agencije; sudjelovanje u pripremanju polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o poslovnim aktivnostima; provođenje svih drugih aktivnosti koje direktor i Vijeće Agencije smatraju neophodnim i potrebnim za efikasno poslovanje Agencije u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Agencije. Zamjenik direktora obavlja i druge poslove, na temelju pisanog ovlaštenja direktora. Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru Agencije i Vijeću Agencije, a u slučaju iz članka 20. stavak (3) Statuta, Vijeću ministara i Vijeću Agencije.
     
Osim nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom Agencije, obavlja sljedeće poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom: po ovlaštenju direktora Agencije predstavlja Agenciju u zemlji i inozemstvu; provodi zvaničnu koordinaciju s međunarodnim institucijama ICAO i EUROCONTROL u okviru nadležnosti Sektora čijim radom rukovodi; sudjeluje u provođenju poslovne politike Agencije, kao i provođenju odluka i drugih akata Vijeća Agencije iz domena Sektora čijim radom rukovodi; predlaže mjere radi utvrđivanja poslovne politike i mjere za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuna provedba utvrđene politike i drugih akata nadležnih tijela Agencije; nadzire i koordinira rad Sektora čijim radom rukovodi; obavlja i druge poslove po ovlaštenju direktora Agencije.

 

Razdoblje na koje se imenuje:

Mandat članova Uprave traje 5 (pet) godina s mogućnošću samo još jednog ponovnog imenovanja.


b) Na upražnjene pozicije može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće opće i posebne uvjete:

Opći uvjeti

a) da je starija od 18 godina;
b) da nije otpuštena iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u razdoblju od tri godine prije dana  objavljivanja javnog natječaja;
c) da se na nju ne odnosi članak  IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
d) da ima najmanje VII stupanj stručne spreme tehničkog ili društvenog smjera;
e) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;


Posebni uvjeti

1) da ima iskustvo u vođenju projekata i poslovnih procesa iz područja civilnog zrakoplovstva;
2)  da ima znanje engleskog jezika;
3) da protiv iste nije pokrenut niti se vodi kazneni postupak za kaznena dijela korupcije i kaznena dijela protiv službene i odgovorne dužnosti, a koje se odnose na organizirani kriminal, što se dokazuje uvjerenjem Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine;

c)  Popis potrebnih dokumenata koje osoba treba dostaviti:

- Životopis;
- Izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);
- Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);
- Ovjerena kopija fakultetske diplome (nostrificirana  diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine);
- Dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrda, uvjerenje);
- Dokaz o iskustvu u vođenju projekata i poslovnih procesa iz područja civilnog zrakoplovstva;
- Dokaz o znanju engleskog jezika;
- Dokaz da se protiv nje/njega ne vodi kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca);
- Izjavu da nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (ovjerena  od strane nadležnog organa);
- Dokaz da protiv nje/njega nije pokrenut niti se vodi kazneni postupak za kaznena djela
korupcije i kaznena djela protiv službene i odgovorne dužnosti, a koje se odnose na
organizirani kriminal, što se dokazuje uvjerenjem Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine; 
    • Izjavu da se na nju/njega ne odnosi članak IX.1. Ustava BiH (ovjerena od strane nadležnog organa).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Napomena – dokumenti se prilažu uz prijavni obrazac koji se može preuzeti u sjedištu Agencije ili na web-stranici www.bhansa.gov.ba.

d) Ostale napomene
        
Svi kandidati s liste s užim izborom bit će pozvani  na intervju od strane Komisije za izbor.
Prije nadnevka održavanja intervjua svaki kandidat s liste s užim izborom pozvat će se da Komisiji za izbor dostavi podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Obrasci propisani Zakonom će se popuniti neposredno prije intervjua.
Nijedan kandidat neće biti stavljen na listu užeg izbora ukoliko nije povoljno ocijenjen prema kriterijima za imenovanje. Sve informacije u tijeku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije o podnositeljima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka („Sl.glasnik BiH“ broj 49/06;76/11 i 89/11).
Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor smatrat će se da su uspješno prošli u otvorenu konkurenciju.
Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovana načela utvrđena Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima BiH.
Prigovor se podnosi Vijeću ministara BiH i Ombdusmanu za ljudska prava BiH.


e) Podnošenje prijava

Javni natječaj se objavljuje u „Službenom glasniku BiH“, „Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH“, i dnevnim novinama: „Dnevni avaz“, ,,Glas Srpske“, „Večernji list“ i „Oslobođenje“.

Javni natječaj ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Prijave s traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom, na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi
Bosne i Hercegovine
Ortiješ b.b.
88000 Mostar

S naznakom:
„Javni natječaj za imenovanje zamjenika direktora – rukovoditelja Sektora za potporu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine“

    
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.
                                                                                       Predsjedavajuća Vijeća Agencije
                                                                                              Sanja Škuletić-Malagić

 

Priloženi dokumenti

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA