Javni natječaj za imenovanje Uprave Agencije (direktora i dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

9. listopada 2020. | Natječaji za imenovanje Uprave Agencije

Javni natječaj za imenovanje Uprave Agencije (direktora i dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Broj: 1-01-34-2-3330-1/20

Mostar, 07.10.2020.godine

                                                                                                               

 

Na temelju  članka 16. stavak (2) i (3), a u svezi članka 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH “, broj 43/09), članka 18. 19. 20. i 21. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH“ broj 63/10), a u svezi sa člankom 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ( „ Službeni glasnik BiH“ br. 7/03 i 37/03), i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje Uprave Agencije (direktora i dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj:1-01-34-2-3330/20 od 28.09.2020.godine,Vijeće Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH raspisuje:

 

Javni natječaj za imenovanje Uprave Agencije (direktora i  dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

 

1.Direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH , ............(1 izvršitelj)

2. Zamjenik direktora- Rukovoditelj Sektora za operacije, tehniku i servise Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH ........ (1 izvršitelj)

3.Zamjenik direktora –Rukovoditelj Sektora  za podršku Agencije za pružanje  usluga u zračnoj plovidbi BiH ........ (1 izvršitelj)

 

                  a) Opis upražnjene pozicije, uključujući i pojedinosti o ulozi potencijalnog kandidata:

1. Direktor predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Agenciju i odgovara za zakonitost poslovanja Agencije. Direktor je posebno odgovoran za upravljanje resursima, programima, službama i osobljem Agencije; predlaganje poslovne politike Agencije; provođenje poslovne politike i planova poslovanja i razvoja; provođenje odluka Vijeća Agencije; donošenje općih akata Agencije; pripremanje polugodišnjih i godišnjih izvješća o poslovnim aktivnostima i njihovo podnošenje Vijeću Agencije; provođenje svih drugih aktivnosti koje Vijeće Agencije smatra neophodnim i koje su potrebne za učinkovito poslovanje Agencije, sukladno sa Zakonom o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Zakon), Statutom Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Statut) i drugim aktima Agencije.

 

Osim nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom Agencije, direktor obavlja sljedeće poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hecegovine broj 01-03-02-1649/12 ( u daljem tekstu: Pravilnik); predstavlja Agenciju u zemlji i inozemstvu; provodi zvaničnu koordinaciju s međunarodnim tijelima ICAO i EUROCONTROL u oblasti pružanja usluga u zračnom prometu; osigurava zakonitost i transparentnost u radu Agencije i osigurava provedbu interne kontrole; predlaže mjere za provedbu utvrđene poslovne politike; izvršavanje zakona i općih akata, kao i odluka i drugih akata tijela Agencije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine; nadzire i koordinira rad zamjenika direktora i predsjedava Stručnim kolegijem Agencije.

   

 2. Zamjenik direktora - Rukovoditelj Sektora za operacije, tehniku i servise rukovodi radom organizacijske jedinice Agencije. Odgovoran je za upravljanje resursima, provođenje programa organizacijske jedinice kojom rukovodi i programa Agencije u dijelu nadležnosti organizacijske jedinice; predlaganje i provođenje poslovne politike i planova poslovanja Agencije u dijelu nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovodi; provođenje odluka direktora i Vijeća Agencije; učestvovanje u pripremanju polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o poslovnim aktivnostima; provođenje svih drugih aktivnosti koje direktor i Vijeće Agencije smatraju neophodnim i potrebnim za učinkovito poslovanje Agencije sukladno sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Agencije. Zamjenik direktora obavlja i druge poslove, na osnovu pisanog ovlaštenja direktora. Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru Agencije i Vijeću Agencije, a u slučaju iz članka 20. stavak (3) Statuta, Vijeću ministara i Vijeću Agencije.

     

Osim nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom Agencije, obavlja sljedeće poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom: rukovodi Sektorom za operacije, tehniku i servise (ANS), po ovlaštenju direktora Agencije predstavlja Agenciju u zemlji i inozemstvu; provodi zvaničnu koordinaciju s međunarodnim institucijama ICAO i EUROCONTROL u okviru nadležnosti Sektora čijim radom rukovodi; učestvuje u predlaganju poslovne politike Agencije, kao i provedbi odluka i drugih akata Vijeća Agencije iz domena Sektora čijim radom rukovodi; predlaže mjere kojima se osigurava potpuna provedba utvrđene politike i drugih akata nadležnih tijela Agencije; obavlja i druge poslove po ovlaštenju direktora Agencije.

 

3. Zamjenik direktora - Rukovoditelj Sektora za podršku rukovodi radom organizacijske jedinice Agencije Odgovoran je za upravljanje resursima, provođenje programa organizacijske jedinice kojom rukovodi i programa Agencije u dijelu nadležnosti organizacijske jedinice; predlaganje i provođenje poslovne politike i planova poslovanja Agencije u dijelu nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovodi; provođenje odluka direktora i Vijeća Agencije; učestvovanje u pripremanju polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o poslovnim aktivnostima; provođenje svih drugih aktivnosti koje direktor i Vijeće Agencije smatraju neophodnim i potrebnim za učinkovito poslovanje Agencije sukladno sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Agencije. Zamjenik direktora obavlja i druge poslove, na osnovu pisanog ovlaštenja direktora. Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru Agencije i Vijeću Agencije, a u slučaju iz članka 20. stavak (3) Statuta, Vijeću ministara i Vijeću Agencije.

     

Osim nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom Agencije, obavlja sljedeće poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom: po ovlaštenju direktora Agencije predstavlja Agenciju u zemlji i inozemstvu; provodi zvaničnu koordinaciju s međunarodnim institucijama ICAO i EUROCONTROL u okviru nadležnosti Sektora čijim radom rukovodi; učestvuje u provedbi poslovne politike Agencije, kao i provedbi odluka i drugih akata Vijeća Agencije iz domena Sektora čijim radom rukovodi; predlaže mjere radi utvrđivanja poslovne politike i mjere za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuna provedba utvrđene politike i drugih akata nadležnih tijela Agencije; nadzire i koordinira rad Sektora čijim radom rukovodi; obavlja i druge poslove po ovlaštenju direktora Agencije.

 

Period na koji se imenuje:

 

Mandat članova Uprave traje pet godina, s mogućnošću samo još jednog ponovnog imenovanja.

 

       b) Na upražnjene pozicije može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće opće  i posebne uvjete:

 

Opći uvjeti

 

a) da je starija od 18 godina;

b) da nije otpuštena iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana  objavljivanja javnog natječaja;

c) da se na nju ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

d) da ima najmanje VII stupanj stručne spreme tehničkog ili društvenog smjera;

e) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;

 

Posebni uvjeti

 

1) ima iskustvo u vođenju projekata i poslovnih procesa iz oblasti civilnog zrakoplovstva;

2) ima znanje engleskog jezika;

3) protiv iste nije pokrenut niti se vodi kazneni postupak za kaznena dijela korupcije i kaznena dijela protiv službene i odgovorne dužnosti, a koja se odnose na organizirani kriminal, što se dokazuje uvjerenjem Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i  Suda Bosne i Hercegovine;

 

c) Popis potrebnih dokumenata koje osoba  treba dostaviti:

- biografija;

- rodni list ( ne stariji od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja );

-uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ( ne starije od šest mjeseci)

-ovjerena preslika fakultetske diplome ( nostrificirana  diploma, ukoliko fakultet nije

završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon

6. 4. 1992. godine),

-dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrda, uvjerenje);

-dokaz o iskustvu u vođenju projekata i poslovnih procesa iz oblasti civilnog

zrakoplovstva;

-dokaz o znanju engleskog jezika;

-dokaz da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od tri mjeseca);

-izjavu da nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat

disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

(ovjerena  od strane nadležnog organa);

-dokaz da protiv njega nije pokrenut niti se vodi kazneni postupak za kaznena djela

korupcije i kaznena djela protiv službene i odgovorne dužnosti a koje se odnose na

organizirani kriminal, što se dokazuje uvjerenjem Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine. 

-izjavu da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava BiH (ovjerena od strane nadležnog

organa);

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Napomena – dokumenti se prilažu uz prijavni obrazac koji se može preuzeti u sjedištu Agencije ili na web stranici www.bhansa.gov.ba.

 

d) Ostale napomene

        

Svi kandidati s liste s užim izborom bit će pozvani  na intervju od strane Komisije za izbor.

Prije nadnevka održavanja intervjua svaki kandidat s liste s užim izborom pozvat će se da Komisiji za izbor dostavi podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Obrasci propisani Zakonom će se popuniti neposredno prije intervjua.

Nijedan kandidat neće biti stavljen na listu užeg izbora ukoliko nije povoljno ocijenjen prema kriterijima za imenovanje. Sve informacije u tijeku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije o podnositeljima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka („Sl.glasnik BiH“ broj 49/06;76/11 i 89/11).

Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor, smatrat će se da su uspješno prošli u otvorenu konkurenciju.

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima BiH.

Prigovor se podnosi Vijeću ministara BiH i Ombdusmanu za ljudska prava BiH.

 

e) Podnošenje prijava

 

Javni natječaj se objavljuje u „ Službenom glasniku BiH “, „ Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH “,, i dnevnim novinama: „ Dnevni avaz  “,,Glas Srpske“, „ Večernji list “ i „Oslobođenje“.

 

Javni natječaj ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u „ Službenom glasniku BiH “. Prijave s traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom, na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi 

Bosne i Hercegovine

Ortiješ bb

88.000 Mostar

 

„ Javni natječaj za imenovanje Uprave ( direktora i dva zamjenika direktora )Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine“

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priloženi dokumenti

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA