Interni oglas za imenovanje člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

15. svibnja 2024. | Natječaji za člana Vijeća Agencije

Interni oglas za imenovanje člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Broj: 1-12-34-2-2092-1/24                                                                  

Mostar, 19.4.2024. godine

 

Na temelju članka 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 43/09), članka 20., 24 i članka 27. stavak 1. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 63/10),  članka 7. Pravilnika o načinu imenovanja člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj  1-12-02-2-3223/23  od 26.7.2023. godine i Odluke o raspisivanju Internog oglasa za imenovanje člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj:1-12-34-2-2092/24 od 19.4.2024. godine, direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, na temelju Zapisnika s Uprave Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovinebroj: 1-02-29-2-760-11/24 od 16.4.2024. godine, raspisuje:

 

 

Interni oglas za imenovanje člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

 

 

1. Član Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, (1 izvršitelj)

 

Djelokrug rada Vijeća Agencije:

 

Vijeće Agencije: 

a)      nadzire poslovanje Agencije, 

b)      nadzire rad Uprave Agencije, 

c)      donosi Statut Agencije, uz suglasnost Vijeća ministra, 

d)      predlaže godišnji program rada i financijski plan Agencije, 

e)      donosi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta uz suglasnost Vijeća ministara, 

f)       donosi Etički kodeks Agencije, 

g)      usvaja izvješća Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, s bilancom stanja i bilancom uspjeha, 

h)      podnosi Vijeću ministara godišnje izvješće o poslovanju Agencije koji uključuje izvješće neovisnog revizora o reviziji, 

i)       daje suglasnost za kupovinu, prodaju, razmjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje kredita i druge transakcije u tijeku poslovne godine u obujmu od 100.000,00 KM do jedne trećine knjigovdstvene vrijednosti imovine Agencije po bilanci stanja na kraju prethodne godine,

j)       utvrđuje prijedlog osnovice za obračun plaća zaposlenika, naknade i posebne dodatke na plaću koji su u svezi sa specifičnom prirodom i složenošću posla, 

k)      formira povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i radne zadatke, 

l)       obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

 

Razdoblje na koji se imenuje:

 

Članovi Vijeća Agencije imenuju se na razdoblje od četiri godine s mogućnošću još jednog ponovnog imenovanja.

 

Za člana Vijeća Agencije, između zaposlenih u Agenciji može se imenovati zaposlenik koji:

a)       ima VII stupanj stručne spreme iz područja pravnih, ekonomskih, prometno - zrakoplovni smjer, strojarsko - zrakoplovni smjer ili elektrotehničkih znanosti ili posjeduje zvanje kontrolora letenja,

b)      ima najmanje pet godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu,

c)       ispunjava i posebne uvjete:

1)      poznaje rad na računalu,

2)      poznaje međunarodne propise iz područja civilnog zrakoplovstva i

3)      protiv njega nije pokrenut niti se vodi kazneni postupak za kaznena djela korupcije i kaznena djela protiv službene i odgovorne dužnosti, a koja se odnose na organizirani kriminal, što se dokazuje uvjerenjem Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine.

 

Popis potrebnih dokumenata koje osoba treba dostaviti:

 

-        Životopis;

-        Ovjerena kopija fakultetske diplome (nostrificirana  diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine) ili dozvola kontrolora zračnog prometa;

-        Dokaz o traženom radnom iskustvu u civilnom zrakoplovstvu (potvrda, uvjerenje);

-        Dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, uvjerenje);

-        Dokaz o poznavanju međunarodnih propisa iz područja civilnog zrakoplovstva – npr. potpisana i od strane nadležnog organa (organ lokalne samouprave) ovjerena izjava o propisima koje poznaje kroz vršenje poslova i zadataka radnog mjesta, certifikati s obuka vezanih za poznavanje i primjenu međunarodnih propisa itd

-        Dokaz da protiv njega nije pokrenut niti se vodi kazneni postupak za kaznena djela korupcije i kaznena djela protiv službene i odgovorne dužnosti, a koja se odnose na organizirani kriminal, što se dokazuje uvjerenjem Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine;

 

Svi traženi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Napomena: dokumenti se prilažu uz prijavni obrazac koji se može preuzeti u sjedištu Agencije ili na web-stranici www.bhansa.gov.ba.

 

Ostale napomene:

 

Za razmatranje pristiglih prijava na Interni oglas Uprava Agencije imenuje Komisiju koja se sastoji od predsjednika Komisije i 2 člana.

Komisija razmatra pristigle prijave u smislu njihove urednosti.

Prijave kandidata koje ne budu ocijenjene kao uredne od strane Komisije se odbacuju.

Kandidati čije prijave budu ocijenjene kao uredne bit će pozvani na intervju od strane Uprave.

Na temelju intervjua, direktor Agencije uz konzultacije sa zamjenicima direktora utvrđuje prijedlog za imenovanje člana Vijeća Agencije između zaposlenih u Agenciji, te se isti dostavlja ministru komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 

Sve informacije u tijeku postupka imenovanja su transparentne, osim ako informacije o podnositeljima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka („Sl.glasnik BiH“ broj 49/06;76/11 i 89/11).

Prijavljeni kandidat može podnijeti prigovor ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštivana načela utvrđena Zakonom o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 43/09), Statutom Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 63/10) i Pravilnikom o načinu imenovanja člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-12-02-2-3223/23  od 26.7.2023. godine.

Prigovor se podnosi Upravi Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.

U tijeku postupka po Internom oglasu, svi prijavljeni kandidati se obavještavaju o urednosti njihove prijave, te o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja intervjua.

Obavještavanje kandidata vrši se putem službene e-mail adrese.

 

Podnošenje prijava:

 

Interni oglas se objavljuje na oglasnim pločama svih lokacija Agencije, i to u:

a.         Mostaru - Sjedište Agencije, JPAKL Mostar i Centar za Obuku osoblja kontrole zračne plovidbe s ATC Simulatorom;

b.         Sarajevu - ATCU I i JPAKL Sarajevo;

c.         Banjaluci;

d.         Tuzli;

 

Interni oglas ostaje otvoren 21 dan od dana objave na oglasnim pločama Agencije.

 

Prijave s traženim dokumentima dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu:

 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi

Bosne i Hercegovine

Ortiješ bb

88000 Mostar

 

S napomenom:

„Interni oglas za imenovanje člana Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine“

 

 

DIREKTOR

 

________________

Davorin Primorac

 

 

Dostaviti:

-        Oglasna ploča

-        a/a

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA