BHANSA-i svečano dodjeljen certifikat za pružatelja usluga u zračnoj plovidbi po novom Pravilniku

BHANSA-i svečano dodjeljen certifikat za pružatelja usluga u zračnoj plovidbi po novom Pravilniku / 1
BHANSA-i svečano dodjeljen certifikat za pružatelja usluga u zračnoj plovidbi po novom Pravilniku / 2
BHANSA-i svečano dodjeljen certifikat za pružatelja usluga u zračnoj plovidbi po novom Pravilniku / 3
BHANSA-i svečano dodjeljen certifikat za pružatelja usluga u zračnoj plovidbi po novom Pravilniku / 4
BHANSA-i svečano dodjeljen certifikat za pružatelja usluga u zračnoj plovidbi po novom Pravilniku / 5
BHANSA-i svečano dodjeljen certifikat za pružatelja usluga u zračnoj plovidbi po novom Pravilniku / 6

31. srpnja 2023. | Novosti

BHANSA-i svečano dodjeljen certifikat za pružatelja usluga u zračnoj plovidbi po novom Pravilniku

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi, pa samim time i BHANSA obvezni su prilikom pružanja usluga ispunjavati opće i posebne zahtjeve za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom. Zakon o agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH („Službeni glasnik BiH, br. 43/09 u članku 21. (Certificiranje)  nalaže da Agencija može pružati usluge u zračnoj plovidbi samo ako posjeduje certifikat (potvrdu) o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga u zračnoj plovidbi te da certifikat o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga u zračnoj plovidbi izdaje BHDCA.  

S obzirom na to da je BiH strateški opredijeljena za članstvo u EU prihvaćeno je da se u svim područjima uskladimo i primjenjujemo propise EU, uključujući i područje civilnog zrakoplovstva. Stoga je BiH članica Europske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Aviation Conference-ECAC), Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (Joint Aviation Authorities-JAA) i Europske agencije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL), a ima status promatrača u radu Agencije Europske unije za sigurnost letenja (European Union Aviation Safety Agency - EASA). Pored toga, BiH je ratificirala Sporazum o uspostavi Zajedničkog zrakoplovnog područja (European Common Aviation Area - ECAA) i potpisala radni aranžman s EASA čime je prihvatila obvezu primjene propisa Europske unije u području civilnog zrakoplovstva.

EU je donijela PROVEDBENU UREDBU KOMISIJE (EU) 2017/373 оd 1. ožujka 2017. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor. Navedena Uredba je u pravni sustav BiH preuzeta putem Pravilnika o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom ("Službeni glasnik BiH" broj: 10/23).

Na temelju iskazane namjere i podnesenog zahtjeva BHDCA je provela postupak certifikacije BHANSA po odredbama Pravilnika o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružatelje usluga upravlјanja zračnim prometom, usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravlјanje zračnim prometom ("Službeni glasnik BiH" broj: 10/23). Nakon  provedenog postupka Tim BHDCA dao je konačnu procjenu da BHANSA ispunjava uvjete za zamjenu certifikata pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u skladu s člankom 13. stavak (2) Pravilnika, i da ispunjava uvjete da bude certificirana kao pružatelj usluga u zračnoj  plovidbi za sljedeće funkcije:

•             upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management - ATFM) i

•             upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management - ASM).

Na temelju navedenog BHDCA je BHANSA-i izdala rješenje o izdavanju certifikata za pružanje usluga i funkcija u zračnoj plovidbi, certifikat pružatelja usluga ANS -05 i prilog uz certifikat pružatelja usluga ANS -05. 

BHANSA je u potpunosti ostvarila uvjete i certificirana je za pružanje usluga u zračnoj plovidbi u skladu s regulatornim odredbama koje važe u EU i BiH:

•           usluge u zračnom prometu  (Air Trafic Services – ATS)

•           upravljanje protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management - ATFM) 

•           upravljanje zračnim prostorom (Airspace Management - ASM)

•           usluge komunikacije, navigacije ili nadzora (Communication, Navigation or Surveillance 

services – CNS) 

•           usluge zrakoplovnog informiranja (Aeronautical Information Services – AIS)

•           meteorološke usluge (MET)

BHANSA i BHDCA su tijekom kompleksnog i opsežnog postupka certifikacije ostvarile profesionalnu i uspješnu suradnju koja je omogućila ispunjavanje svih propisanih zahtjeva i provjeru njihove ispunjenosti u veoma kratkom vremenskom razdoblju.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA