JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

4th April 2019. | Job openings

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-2036-1/19

Mostar,19.03.2019. godine

 

Na osnovu člana  8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-198/18, u skladu sa odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 01-03-02-1649/12 od 17. 10. 2012. godine  i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne I Hercegovine, broj: 1-12-34-2-2036/19 od 19. 03. 2019. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 NA ODREĐENO VRIJEME

U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

I  Na određeno vrijeme:

  1. Prilazni radarski kontrolor letenja (APS/RAD), radi zamjene zaposlenika odsutnog zbog školovanja, a najduže dvije (2) godine, 1 izvršilac.

 

II  Opis poslova, posebni uslovi i broj izvršilaca

Opis poslova:

-    Izvršava poslove prilazne radarske kontrole letenja u skladu sa propisanom tehnologijom rada;

-    Operativno odgovara za vođenje zrakoplova u zoni prilazne radarske kontrole letenja;

-    Odgovara za redovno, ekspeditivno i sigurno odvijanje zračnog saobraćaja;

-    Pribavlja i prosljeđuje informacije potrebne za sigurno i nesmetano izvršavanje kontrole letenja;

-    Pruža svu potrebnu pomoć zrakoplovima u nuždi i opasnosti;

-    U slučaju otkazivanja tehničke pomoći (radar) preuzima odgovornost za proceduralno vođenje zrakoplova u zoni prilazne kontrole letenja;

-    Ostvaruje neposrednu koordinaciju sa ostalim radnim mjestima u Centru, službama na aerodromu, kao i sa susjednim TMA i centrom oblasne kontrole;

-   Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-    VSS/VŠS/SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-    Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima kontrole zračne plovidbe;

-    Posjedovanje dozvole kontrolora letenja sa odgovarajućim važećim ovlaštenjima.

 

Broj izvršilaca : 1

 

III Opći uslovi za prijem u radni odnos:

 

U skladu s članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 

a)      da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)      da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)      da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

IV Prijava na javni oglas i dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova

 

Prijava na javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e –mail adresu.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

 

a) dokaze o ispunjavanju općih uslova:

-          Rodni list (original ne stariji od šestmjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

-          Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šestm jeseci ili ovjerena kopija originala  ne starijeg od šest mjeseci);

-          Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uslova definisanih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

-          Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz diplomu i dodatak diplomi, izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06. 04. 1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);

-          Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu sa posebnim uslovima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

-          Dozvola kontrolora letenja sa odgovarajućim važećim ovlaštenjima (APS LQSA).

 

c) kratku biografiju.

 

Napomene :

-          Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

-          Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.

-          Izabrani kandidati su dužni prije  potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da lice u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s Liste uspješnih kandidata.

-          Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

V Postupak izbora:

 

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uslova provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U toku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim ili putem e-maila o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

VI Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim oglasom mogu se naći na internetskoj stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                      Direktor

     

                                                                                                _________________

                                                                                                  Davorin Primorac

Social networks

BHANSA - Bosnia and Herzegovina air navigation services agency

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Phone: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 BHANSA - All rights reserved.
Website development and maintenance: KRAFTBIT

BHANSA