JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

4th March 2020. | Job openings

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

Broj: 1-12-34-2-1244-1/20

Mostar: 25. 02. 2020. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-198/18, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17. 10. 2012. godine  i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijemebroj: 1-12-34-2-1244/20 od 25. 02. 2020. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

 

Za radno mjesto: Šef Odsjeka za nadzor i kontrolu sistema

 

I  OPIS POSLOVA, POSEBNI USLOVI I BROJ IZVRŠITELJA

a) Opis poslova:

-    Rukovodi Odsjekom za nadzor svih sistema upravljanja zračnim prometom po sistemu 24/7;

-    U saradnji sa šefovima ostalih odsjeka odgovoran je za nesmetan i kontinuiran rad svih sistema;

-    U saradnji sa šefovima odsjeka iz operativno-tehničkog domena, učestvuje u izradi contingency procedura, planova održavanja te modernizacije sistema;

-    U slučaju ispada pojedinih sistema osigurava: pravovremeno obavještavanje svih relevantnih lica, preduzimanje hitnih postupaka saniranja ispada prema unaprijed definiranim procedurama, u saradnji sa šefovima odsjeka iz operativno-tehničkog domena analizira razloge koji su doveli do ispada te na osnovu toga ažurira planove održavanja i procedure djelovanja u slučaju ispada sa ciljem prevencije budućih ispada, vođenje detaljne evidencije/statistike svih ispada.

-    Organizira, upravlja i odgovara za rad Odsjeka;

-    U saradnji sa šefovima drugih odsjeka, organizira planske rekonfiguracije sistema;

-    Učestvuje u izradi zrakoplovno-tehničkih uputa za nadzor, upravljanje i održavanje uređaja i sistema;

-    Predlaže i osigurava provedbu obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika Odsjeka;

-    Učestvuje u poslovima prijema, testiranja, kalibraže i verifikacije ispravnosti uređaja i sistema;

-    Planira i predlaže daljnji razvoj centralnog nadzora i upravljanja;

-    Kontrolira evidenciju o radu uređaja i sistema, popravcima, verifikaciji i utrošenom materijalu;

-    Učestvuje u specificiranju rezervnog materijala, alata, instrumenata i pribora zajedno s Operativno-tehničkim centrom radi cjelovitosti informacije o stanju;

-   Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

b) Posebni uslovi :

-    VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika;

-    Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;

-    Najmanje 1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;

-   Znanje engleskog jezika.

 

c)  Broj izvršitelja: 1 izvršitelj

 

 

II  OPĆI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 

U skladu sa članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

a)      da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)      da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)      da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

III  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS I DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPĆIH I POSEBNIH USLOVA

 

Prijava na Javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i adresu e-pošte.

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

 

a) dokaze o ispunjavanju općih uslova:

- Rodni list (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala  ne starijeg od šest mjeseci);

- Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uslova definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

- Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz diplomu i dodatak diplomi, izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6. 4. 1992. godine, strana diploma mora biti priznata – nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji – priznavanju);

- Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uslovima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

- Dokaz o radnom iskustvu u civilnom zrakoplovstvu u skladu s posebnim uslovima  radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

- Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu kopiju).

 

c) kratku biografiju

 

Napomene :

-          Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

-          Ispravnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.

-          Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s Liste uspješnih kandidata.

-          Dokumentacija tražena Javnim oglasom, koju kandidati prilože, neće se vraćati kandidatima.

 

 

IV  POSTUPAK IZBORA:

 

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uslova, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U toku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-pošte o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

V  DOSTAVLJANJE PRIJAVA:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama „GLAS SRPSKE“ izravno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

Sve dodatne informacije u vezi s ovim Javnim oglasom mogu se naći na web-stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                direktor 

                                                                                                                                                                                                                             _________________

                                                                                                                                                                                                                                Davorin Primorac

Social networks

BHANSA - Bosnia and Herzegovina air navigation services agency

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Phone: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 BHANSA - All rights reserved.
Website development and maintenance: KRAFTBIT

BHANSA