JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

22nd July 2020. | Job openings

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

Broj: 1-12-34-2-2573-1/20

Mostar: 22. 07. 2020. godine

 


Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i člana 8. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-198/18, u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17. 10. 2012. godine  i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-12-34-2-2573/20 od 21. 07. 2020. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 


JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U

AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 


           

Za radna mjesta :

01 – Tehničar za navigacijske i meteorološke uređaje

02 – Oblasni prognostičar

03 – Posmatrač

04 – Stručni saradnik za strojarske instalacije i građevinske objekte 

 

 

 

I  OPIS POSLOVA, POSEBNI USLOVI I BROJ IZVRŠILACA

01 - Tehničar za navigacijske i meteorološke uređaje

 


a) Opis poslova:

-    Izvršava nadzor, upravljanje i održavanje radionavigacionih i meteoroloških sistema u skladu sa normama propisanim u zrakoplovno-tehničkim postupcima i uputama;

-    Koordinira poslove preventivnog i korektivnog održavanja radionavigacionih i meteoroloških sistema s direktno nadređenim;

-    Vodi evidencije o radu uređaja, verifikacijama, obavljenim pregledima, popravcima i utrošenom materijalu;

-    Učestvuje u instalacijama, ispitivanjima i puštanju u rad radionavigacionih i meteoroloških sistema;

-    Učestvuje u specificiranju potrebnog rezervnog materijala, pribora, instrumenata i alata;

-    Učestvuje u ažuriranju i izradi dokumentacije za radionavigacione i meteorološke sisteme, uređaje i instalacije;

-    Ostvaruje neposrednu saradnju s održavateljima ostale opreme i uređaja;

-    Izvršava i druge poslove i zadatke u skladu sa operativnim uputama za rad;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 


b) Posebni uslovi :

-   SSS, tehničkog smjera;

-   Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-   Poznavanje engleskog jezika.

 


c) Broj izvršilaca: 1

 

 

 

02 - Oblasni prognostičar

 


a) Opis poslova:

-    Vrši operativno meteorološko osiguranje zračne plovidbe u FIR Sarajevo;

-    Neprekidno prati stanje i razvoj meteoroloških uslova koji mogu utjecati na sigurno odvijanje civilne zračne plovidbe, vrši analizu meteoroloških parametara i pojava i izrađuje sve vrste prognoze vremena i upozorenja o opasnim meteorološkim pojavama u čitavoj oblasti odgovornosti (FIR Sarajevo);

-    Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih informacija tipa SIGMET, AIRMET, GAMET, SIGWX, TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, prognoza za slijetanje i polijetanje, a po potrebi i drugih;

-    Priprema i izrađuje meteorološku dokumentaciju za let i vrši meteorološku pripremu posade zrakoplova i drugih zrakoplovnih korisnika;

-    Izrađuje specijalne prognoze za čitavu oblast i dostavlja ih korisnicima;

-    Vrši operativnu koordinaciju rada između MET, obje ACC jedinice i TWR/APP jedinice kontrole letenja, te službe traganja i spašavanja i službi obavještavanja u situacijama upozoravanja i alarmiranja na opasne meteorološke pojave, uključujući aktivnosti pri akcijama traganja i spašavanja;

-    Vrši operativni nadzor nad izdatim prognozama i upozorenjima za oblast, rute ili terminale i po potrebi njihovo usklađivanje sa promjenama;

-    Vrši obuku pripravnika;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 


b) Posebni uslovi:

-   VSS, prirodno-matematički fakultet, smjer meteorologija ili fizika;

-   Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-   Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-   Znanje engleskog jezika.

 


c) Broj izvršilaca: 1

 

 

 

03 - Posmatrač

 


a) Opis poslova:

-    Vrši redovna, vanredna i specijalna zrakoplovna i druga mjerenja i posmatranja u okviru neprekidnog procesa praćenja razvoja vremena na aerodromu;

-    Izrađuje meteorološke izvještaje i uključuje ih u razmjenu preko raspoloživih telekomunikacijskih sistema ili ih neprekidno stavlja na raspolaganje korisnicima;

-    Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih meteoroloških izvještaja tipa METAR, SPECI. LOCAL MET i SPECIAL LOCAL MET;

-    Vodi propisanu meteorološku dokumentaciju;

-    Obavlja poslove tekućeg održavanja klasične meteorološke opreme;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 


b) Posebni uslovi:

-   SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-   Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-   Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-   Znanje engleskog jezika

 


c) Broj izvršilaca: 1

 

 

 

04 - Stručni suradnik za strojarske instalacije i građevinske objekte

 


a) Opis poslova:

-    Planira, prati i analizira realizaciju tehničkih, organizacijskih i drugih mjera u cilju povećanja pouzdanosti i raspoloživosti mašinskih instalacija i građevinskih objekata;

-    Organizira i koordinira pružanje pomoći kod održavanja, postavljanja i modificiranja mašinskih instalacija i građevinskih objekata;

-    Učestvuje u poslovima planiranja i organiziranja vođenja evidencija, radnih naloga, alata, instrumenata i rezervnog materijala;

-    Učestvuje u poslovima procjenjivanja i postavljanja tehničkih zahtjeva za zamjenu zastarjelih i za održavanje skupih mašinskih instalacija i građevinskih objekata;

-    Učestvuje u poslovima planiranja i organiziranja nabavke rezervnih dijelova i materijala;

-    Učestvuje u poslovima organiziranja određivanja skladišnih minimuma za rezervne dijelove i materijal;

-    Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure, protokole i osigurava provođenje procedura sistema kvaliteta (QA) za mašinske instalacije i građevinske objekte;

-    Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 


b) Posebni uslovi:

-    VSS, tehnički fakultet, građevinski, mašinski ili arhitektonski smjer;

-    Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-    Znanje engleskog jezika.

 


c) Broj izvršilaca: 1

 

 

 

 


II  OPĆI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 


U skladu sa članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

a)      da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)      da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)      da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

 

 


III  PRIJAVA NA JAVNI OGLAS I DOKAZI O ISPUNJAVANJU OPĆIH I POSEBNIH USLOVA

 


Prijava na Javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i adresu e-pošte .

 


Uz prijavu na Javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

 


a) dokaze o ispunjavanju općih uslova:

- Rodni list (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci);

- Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama clana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 


b) dokaze o ispunjavanju posebnih uslova definisanih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

- Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz diplomu i dodatak diplomi, izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06. 04. 1992. godine, strana diploma mora biti priznata – nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji – priznavanju);

- Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uslovima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

- Dokaz o znanju, odnosno o poznavanju engleskog jezika (orginal ili ovjerenu kopiju).

 


c) kratku biografiju

 

 

 

Napomene :

- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

- Ispravnost dokumenata, koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.

- Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s liste uspješnih kandidata.

- S izabranim kandidatima za radna mjesta „Oblasni prognostičar“ i radno mjesto „Posmatrač“ Agencija će prilikom zaključivanja Ugovora o radu ugovoriti obavezu stjecanja „potvrde o obučenosti“ u roku ne dužem od jedne godine, u suprotnom Agencija može otkazati zaposleniku Ugovor o radu.

- Dokumentacija tražena Javnim oglasom, koju kandidati prilože, neće se vraćati kandidatima.

 

 

 

 


IV  POSTUPAK IZBORA:

 


Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uslova, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U toku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-pošte o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 


V  DOSTAVLJANJE PRIJAVA:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama „Večernji list“ izravno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH – NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 


Sve dodatne informacije u vezi s ovim Javnim oglasom mogu se naći na web-stranici Agencije: www.bhansa.gov.ba.

 


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

Social networks

BHANSA - Bosnia and Herzegovina air navigation services agency

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Phone: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. All rights reserved.
Website development and maintenance: KRAFTBIT

BHANSA