Informacija o Javnom oglasu za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

18th March 2020. | Job openings

Informacija o Javnom oglasu za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Obavještavaju se kandidati koji su aplicirali na Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno  vrijeme, koji je objavljen dana 04. 3. 2020. godine, da je Komisija završila sa  pregledom dostavljene dokumentacije. Svi kandidati će uskoro biti obaviješteni o statusu njihove prijave i datumu testiranja te se mole da redovno pregledavaju poštu.
Pismeno testiranje i intervjui sa kandidatima će se obaviti u u Mostaru, dana 26. 3. 2020. godine (četvrtak), a o tačnom terminu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila ili pošte.
Pismeni dio testa sastojat će se od 15 pitanja i to iz: Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, Zakona o zrakoplovstvu BiH, Statuta Agencije, te podzakonskih akata iz oblasti civilnog zrakoplovstva.
Na svako pitanje će biti ponuđena 3 ili više odgovora od kojih će samo jedan biti tačan. Kandidati, koji ostvare 10 ili više tačnih odgovora, bit će pozvani na intervju koji će se održati neposredno nakon pismenog testiranja.
Kandidati su obavezni na testiranje ponijeti identifikacijski dokument sa fotografijom, bez kojeg neće moći pristupiti testiranju, i hemijsku olovku. Zabranjeno je unošenje bilo kakve dokumentacije, knjiga i sl., te korištenje mobilnih telefona i sličnih elektronskih uređaja za prijenos i pohranu podataka. Kandidati, koji budu koristili navedeno, bit će odstranjeni sa testiranja bez opomene.
Prilikom testiranja bit će poduzete sve mjere zdravstvene zaštite radi sigurnosti kandidata i uposlenika Agencije.

Social networks

BHANSA - Bosnia and Herzegovina air navigation services agency

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Phone: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. All rights reserved.
Website development and maintenance: KRAFTBIT

BHANSA