JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME I PRIJEM PRIPRAVNIKA U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

13. travnja 2018. | Natječaji za posao

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME I PRIJEM PRIPRAVNIKA U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-1882-1/18

Mostar, 9. 4. 2018. godine

 

Na osnovu članova  8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članova 8. i 50. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-198/18, sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine  i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema Zaposlenika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme i prijem pripravnika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-12-34-2-1882/18od 09.04.2018. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA

 NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME I PRIJEM PRIPRAVNIKA

U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

I  Na neodređeno vrijeme:

1. Oblasni prognostičar, 2 izvršitelja

 

II  Na određeno vrijeme:

2. Stručni suradnik za radne odnose - do povratka odsutnog zaposlenika, a najduže dvije (2) godine, 1 izvršitelj

3. Stručni suradnik za pravne poslove u oblasti nabava i investicija - do povratka odsutnog zaposlenika,   a najduže dvije (2) godine, 1 izvršitelj

 

III  Pripravnici

4. Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom (VII stupanj), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 izvršitelj u Banja Luci

5. Pripravnik - sa završenim ekonomskim fakultetom (VII stupanj), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 izvršitelj u Mostaru

6. Pripravnik - sa završenim prometnim fakultetom (VII stupanj, inžinjer zračnog prometa), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 izvršitelj u Sarajevu

Trajanje radnog odnosa

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

 

IV  Opis poslova, posebni uvjeti i broj izvršitelja

1. Oblasni prognostičar

 

Opis poslova:

-          Vrši operativno meteorološko osiguranje zračne plovidbe u FIR Sarajevo

-          Neprekidno prati stanje i razvoj meteoroloških uvjeta koji mogu utjecati na sigurno odvijanje civilnog zračnog prometa, vrši analizu meteoroloških parametara i pojava i izrađuje sve vrste prognoze vremena i upozorenja o opasnim meteorološkim pojavama u čitavoj oblasti odgovornosti (FIR Sarajevo);

-          Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih informacija tipa SIGMET, AIRMET, GAMET, SIGWX, TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, prognoza za slijetanje i polijetanje, a po potrebi i drugih;  

-          Priprema i izrađuje meteorološku dokumentaciju za let i vrši meteorološku pripremu posade zrakoplova i drugih zrakoplovnih korisnika;

-          Izrađuje specijalne prognoze za čitavu oblast i dostavlja ih korisnicima;

-          Vrši operativnu koordinaciju rada između MET, obje ACC jedinice i TWR/APP jedinice kontrole letenja, te službe traganja i spašavanja i službi obavještavanja u sitacijama upozoravanja i alarmiranja na opasne meteorološke pojave, uključujući aktivnosti pri akcijama traganja i spašavanja;

-          Vrši operativni nadzor nad izdatim prognozama i upozorenjima za oblast, rute ili terminale i po potrebi njihovo usklađivanje s promjenama;

-          Vrši obuku pripravnika;

-          Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

-          VSS, prirodoslovno-matematički fakultet, smjer meteorologija ili fizika;

-          Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-          Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-          Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja : 2

 

2. Stručni suradnik za radne odnose

 

Opis poslova:

-          Izrađuje opće akte iz područja radnih odnosa;

-          Priprema akte o imenovanju disciplinskih komisija Agencije,

-          Pruža neophodnu tehničku pomoć u vođenju disciplinskih postupaka pred internim disciplinskim komisijama agencije

-          Sačinjava tekstove oglasa i natječaja za oglašavanje slobodnih radnih mjesta (oglasi i natječaji za interni i eksterni premještaj, kao i javni oglasi i natječaji)

-          Upućuje oglase i natječaje na objavljivanje na način utvrđen zakonom i drugim propisom;

-          Pregledava prispjele prijave s aspekta urednosti, kompletnosti i blagovremenosti i vrši odbacivanje istih ukoliko to ne učine ili ne mogu učiniti komisije za izbor;

-          Priprema obavijesti kandidatima o njihovom uspjehu u postupku natječaja na propisan način;

-          Organizira objavljivanje rezultata natječaja na propisan i uobičajen način;

-          Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

-          VSS, pravni fakultet;

-          Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-          Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja : 1

 

 

3. Stručni suradnik za pravne poslove u oblasti nabava i investicija

 

Opis poslova:

-          Vrši pravne poslove u provođenju procedura javne nabave za Agenciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavama BiH;

-          Izrađuje nacrte općih akata u oblasti nabave i investicija;

-          Priprema mišljenja o prijedlozima osnova za vođenje pregovora i zaključivanja međunarodnih i svih drugih sporazuma u oblasti nabava i investicija;

-          Prati i proučava zakonske i podzakonske akte i po potrebi inicira izmjene i dopune te donošenje zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju rad i organizaciju Agencije u oblasti nabave i investicija; 

-          Izrađuje ugovore u oblasti nabave i investicija;

-          Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uvjeti:

-          VSS, pravni fakultet;

-          Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-          Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršitelja : 1

 

4., 5. i 6. Pripravnici

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

 

Posebni uvjeti:

-          da ima visoku stručnu spremu ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;

-          da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više nakon stjecanja visoke stručne spreme.

 

Broj izvršitelja: 3

 

 

V  Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

 

U skladu sa člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a)      da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)      da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)      da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

 

 

VI  Prijava na javni oglas i dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta

 

Prijava na javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e –mail adresu.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

 

a) dokaze o ispunjavanju općih uvjeta:

-          Rodni list (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

-          Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala  ne starijeg od šest mjeseci);

-          Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

-          Original ili ovjerena preslika fakultetske diplome, odnosno diplome o završenoj srednjoj školi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu presliku fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06.04.1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena preslika akata o nostrifikaciji-priznavanju);

-          Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uvjetima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

-          Dokaz da nema ostvaren radni staž nakon stjecanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više (preslika radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), ukoliko je nadnevak stjecanja visoke stručne spreme pripravnika stariji od jedne godine.

-          Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu presliku);

c) kratku biografiju

 

Napomene :

- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

- Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.

- Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s popisa uspješnih kandidata.

- S izabranim kandidatima za radno mjesto „Oblasni prognostičar“ Agencija će prilikom zaključivanja ugovora o radu ugovoriti obvezu stjecanja „potvrde o obučenosti“ u roku ne dužem od jedne godine, u suprotnom, Agencija može otkazati zaposleniku ugovor o radu.

- Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

 

VII  Postupak izbora:

 

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja popis uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-mail-a o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

VIII  Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „VEČERNJI LIST“ izravno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim oglasom mogu se naći na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                            direktor        

                                                    _________________

                                                                                                    Davorin Primorac

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2021 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA