JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME I PRIJEM PRIPRAVNIKA U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

13th April 2018. | Job openings

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME I PRIJEM PRIPRAVNIKA U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-1882-1/18

Mostar, 9. 4. 2018. godine

 

Na osnovu članova  8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članova 8. i 50. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-198/18, sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine  i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema Zaposlenika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme i prijem pripravnika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovinebroj: 1-12-34-2-1882/18od 09.04.2018. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA

 NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME I PRIJEM PRIPRAVNIKA

U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

 

I  Na neodređeno vrijeme:

1. Oblasni prognostičar, 2 izvršitelja

 

II  Na određeno vrijeme:

2. Stručni saradnik za radne odnose - do povratka odsutnog zaposlenika, a najduže dvije (2) godine, 1 izvršilac

3. Stručni saradnik za pravne poslove u oblasti nabavki i investicija - do povratka odsutnog zaposlenika,   a najduže dvije (2) godine, 1 izvršilac

 

III  Pripravnici

4. Pripravnik – sa završenim pravnim fakultetom (VII stupanj), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 izvršilac u Banja Luci

5. Pripravnik - sa završenim ekonomskim fakultetom (VII stupanj), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 izvršilac u Mostaru

6. Pripravnik - sa završenim saobraćajnim fakultetom (VII stupanj, inžinjer zračnog prometa), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 izvršilac u Sarajevu

Trajanje radnog odnosa

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

 

IV  Opis poslova, posebni uslovi i broj izvršilaca

1. Oblasni prognostičar

 

Opis poslova:

-          Vrši operativno meteorološko osiguranje zračne plovidbe u FIR Sarajevo

-          Neprekidno prati stanje i razvoj meteoroloških uslova koji mogu utjecati na sigurno odvijanje civilnog zračnog prometa, vrši analizu meteoroloških parametara i pojava i izrađuje sve vrste prognoze vremena i upozorenja o opasnim meteorološkim pojavama u čitavoj oblasti odgovornosti (FIR Sarajevo);

-          Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih informacija tipa SIGMET, AIRMET, GAMET, SIGWX, TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, prognoza za slijetanje i polijetanje, a po potrebi i drugih;  

-          Priprema i izrađuje meteorološku dokumentaciju za let i vrši meteorološku pripremu posade zrakoplova i drugih zrakoplovnih korisnika;

-          Izrađuje specijalne prognoze za čitavu oblast i dostavlja ih korisnicima;

-          Vrši operativnu koordinaciju rada između MET, obje ACC jedinice i TWR/APP jedinice kontrole letenja, te službe traganja i spašavanja i službi obavještavanja u sitacijama upozoravanja i alarmiranja na opasne meteorološke pojave, uključujući aktivnosti pri akcijama traganja i spašavanja;

-          Vrši operativni nadzor nad izdatim prognozama i upozorenjima za oblast, rute ili terminale i po potrebi njihovo usklađivanje s promjenama;

-          Vrši obuku pripravnika;

-          Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-          VSS, prirodno-matematički fakultet, smjer meteorologija ili fizika;

-          Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-          Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-          Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca : 2

 

2. Stručni saradnik za radne odnose

 

Opis poslova:

-       Izrađuje opšte akte iz područja radnih odnosa;

-       Priprema akte o imenovanju disciplinskih komisija Agencije;

-       Pruža neophodnu tehničku pomoć u vođenju disciplinskih postupaka pred internim disciplinskim komisijama Agencije;

-       Sačinjava tekstove oglasa i konkursa za oglašavanje slobodnih radnih mjesta (oglasi i konkursi za interni i eksterni premještaj, kao i javni oglasi i konkursi);

-       Upućuje tekstove oglasa i konkursa na objavljivanje na način utvrđen zakonom i drugim propisom;

-       Pregledava prispjele prijave s aspekta urednosti, kompletnosti i pravovremenosti i vrši odbacivanje istih ukoliko to ne učine ili ne mogu učiniti komisije za izbor;

-       Priprema obavijesti kandidatima o njihovom uspjehu u postupku konkursa na propisani način;

-       Organizira objavljivanje rezultata konkursa na propisan i uobičajen način;

-       Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-          VSS, pravni fakultet;

-          Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-          Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca : 1

 

 

3. Stručni saradnik za pravne poslove u oblasti nabavki i investicija

 

Opis poslova:

-          Vrši pravne poslove u provedbi procedura javne nabavke za Agenciju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH;

-          Izrađuje nacrte općih akata u oblasti nabavki i investicija;

-          Priprema mišljenja o prijedlozima osnova za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih i svih drugih sporazuma u oblasti nabavki i investicija;

-          Prati i proučava zakonske i podzakonske akte i po potrebi inicira izmjene i dopune te donošenje zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju rad i organizaciju Agencije u oblasti nabavki i investicija;

-          Izrađuje ugovore u oblasti nabavki i investicija;

-          Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

-           

 

Posebni uslovi:

-          VSS, pravni fakultet;

-          Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-          Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca : 1

 

4., 5. i 6. Pripravnici

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

 

Posebni uslovi:

-          da ima visoku stručnu spremu ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;

-          da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više nakon sticanja visoke stručne spreme.

 

Broj izvršilaca: 3

 

 

V  Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

U skladu sa člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

a)      da ima navršenih 18 godina života;

b)      da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c)      da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d)      da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e)      da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

 

 

VI  Prijava na javni oglas i dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

 

Prijava na javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e –mail adresu.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan dostaviti:

 

a) dokaze o ispunjavanju opštih uslova:

-          Rodni list (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

-          Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena preslika originala  ne starijeg od šest mjeseci);

-          Izjava ovjerena od nadležnog organa da osoba nije obuhvaćena odredbama člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uslova definiranih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

-          Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, odnosno diplome o završenoj srednjoj školi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06.04.1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);

-          Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu s posebnim uslovima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

-          Dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više (kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje), ukoliko je datum sticanja visoke stručne spreme pripravnika stariji od jedne godine.

-          Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu kopiju);

c) kratku biografiju

 

Napomene :

- Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

- Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.

- Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da osoba u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida s popisa uspješnih kandidata.

- S izabranim kandidatima za radno mjesto „Oblasni prognostičar“ Agencija će prilikom zaključivanja ugovora o radu ugovoriti obavezu sticanja „potvrde o obučenosti“ u roku ne dužem od jedne godine, u suprotnom, Agencija može otkazati zaposleniku ugovor o radu.

- Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

 

VII  Postupak izbora:

 

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja opštih i posebnih uslova provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja popis uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U toku postupka po javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim putem ili putem e-mail-a o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

VIII  Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „VEČERNJI LIST“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim oglasom mogu se naći na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                            direktor      

                                                                                    _________________

                                                                                                          Davorin Primorac

Social networks

BHANSA - Bosnia and Herzegovina air navigation services agency

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Phone: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 BHANSA - All rights reserved.
Website development and maintenance: KRAFTBIT

BHANSA