20.jpg
Сигурност ваздушне пловидбе

Главни циљ политике сигурности у ваздушнојпловидби BHANSA-е је у највећој могућој мјери смањити ризик од ваздухоловних несрећа и инцидената приликом пружања услуга.

BHANSA у свом раду посебно наглашава сигурност ваздушне пловидбе, у односу на комерцијалне притиске или ограничења. У Изјави о политици сигурности ваздушне пловидбе BHANSA-е наводи се како је сигурност (safety) једна од њених основнихпословних функција. Сви нивоиуправљања, као и сви запослени у BHANSA-иодговорни су за достизање највишег степена сигурности ваздушнепловидбе.

Канцеларијаза сигурност ваздушне пловидбе (safety) BHANSA-е је задуженаза обављање послова и задатака који се односе на успостављање и одржавање Система за управљање сигурношћу – Safety Management System (SMS). Како би остварила задате циљеве сигурности у ваздушнојпловидби, BHANSA је успоставила Систем управљања сигурношћу (Safety Management System-SMS) којим се спроводе активности које се системски утврђују и спроводе у циљу постизања прихватљивог нивоасигурности.

Одбор за сигурност ваздушнепловидбе (Safety Committee-SC) је највише тијело сигурности ваздушнепловидбе BHANSA-e, које на стратешком нивоу разматра сва битна питања, прати спровођењеи мјере које се предузимају ради побољшања сигурности ваздушнепловидбе на нивоуорганизације.

У организацијској структури BHANSА-е дјелују координатори за сигурност ваздушнепловидбе (Safety Coordinators) и Специјалисти сигурности ваздушне пловидбе (Safety Specialists) који сарађују саКанцеларијом за сигурност ваздушнепловидбе по питањима спровођења Система за управљање сигурношћу ваздушнепловидбе.

Систем управљања сигурношћу ваздушнепловидбе BHANSA-е је заснованна примјени законских и подзаконских прописа БиХ, који су усклађени са стандардима и препорученим праксама Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO) и прописима Европске Уније – ЕU.

Основни референтни подзаконски пропис је Правилник о утврђивању општих и посебних захтјева за пружање услуга ваздушне пловидбе („Службени гласник БиХ“, број: 101/15 и 21/17)  којим се утврђују општи и посебни захтјеви за пружање услуга ваздушнепловидбе у ваздушном простору Босне и Херцеговине, а како би се осигурало сигурно, редовно и учинковито одвијање ваздушног саобраћаја.  

BHANSA је за извјештавање о догађајима увела апликацију iFlight, којој семоже приступити путем линка:

http://bhansa.iflight.aero/#/login

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е